Grønn sat­sing med røde tall

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Le­del­sen er­kjen­ner at Miljø­par­ti­et De Grøn­nes pro­gram ikke lar seg gjen­nom­føre på én stor­tings­pe­rio­de. Lis­ten over kost­ba­re for­slag er lang.

– Nei, sier tal­s­per­sone­ne Une Bast­holm og Ras­mus Hans­son i kor på di­rek­te spørs­mål om pro­gram­met kan gjen­nom­fø­res på fire år.

– Men det er en skjeb­ne vi de­ler med alle par­ti­er. Et pro­gram inne­hol­der kort­sik­ti­ge og lang­sik­ti­ge mål, un­der­stre­ker Hans­son.

Til hel­gen hol­der par­ti­et sitt lands­møte på Lil­le­ham­mer, og tirs­dag møt­te front­fi­gu­re­ne pres­sen i Oslo.

Sam­men med Rødt har MDG det mest ra­di­ka­le pro­gram­met av de nors­ke par­ti­ene.

De Grøn­ne vil bort fra en olje­dre­vet for­bruks­øko­no­mi hvor fo­ku­set er øko­no­misk vekst, og over i en grønn, sir­ku­lær øko­no­mi. For å kom­me dit åp­ner par­ti­et for en pe­rio­de med «sto­re in­ves­te­rin­ger» og prio­ri­te­ring av grønn om­stil­ling frem­for «sto­re ut­vi­del­ser av vel­ferds­sta­ten».

MDGS pro­gram­for­slag er en kost­bar meny, både på kort og lang sikt. Olje­næ­rin­gen skal over 15–20 år fa­ses ut, og folk skal job­be mind­re. Beg­ge til­ta­ke­ne vil kun­ne kos­te sta­ten ti­talls mil­li­ar­der i tap­te skatte­inn­tek­ter.

Sam­ti­dig fore­slås mom­sen fjer­net på re­pa­ra­sjon, gjen­bruk, kol­lek­tiv­trans­port, frukt, grønt og øko­lo­gis­ke va­rer. Kjøp av fos­si­le vare­bi­ler og bus­ser skal fa­ses ut in­nen 2025, det skal bli mu­lig å rei­se fra Oslo til Ber­gen og Trond­heim med tog på fire ti­mer i 2025 og det skal inn­fø­res en egen be­løn­ning til «klima­f­lin­ki­ser», iføl­ge for­sla­ge­ne.

Par­ti­et vil bru­ke skatte­in­sen­ti­ver for å sti­mu­le­re til miljø­venn­lig at­ferd og sam­ti­dig sub­si­di­ere tiltak for å få fart på det grøn­ne skif­tet, som støt­te til dele-, ut­leie- og ut­låns­ord­nin­ger.

På lands­mø­tet blir det også dis­ku­sjo­ner om kjøtt­fri dag i of­fent­li­ge kan­ti­ner, syke­lønn og ka­rens­dag og kutt i for­mues­skat­ten.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Une Bast­holm og Ras­mus Hans­son, na­sjo­na­le tal­s­per­soner i De Grøn­ne, un­der en presse­kon­fe­ran­se før par­ti­ets lands­møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.