FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Test­pro­sjek­ter ube­man­ne­de skip

Test­om­rå­de Trond­heims­fjor­den:

myn­dig­he­te­ne, in­du­stri­en og forsk­nings­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har lagt til ret­te for tes­ting av ube­man­ne­de far­tøy i Trond­heims­fjor­den, som er over­sikt­lig, har re­la­tivt lite tra­fikk og der­med be­gren­set fare for kon­flikt med an­nen skips­fart.

● havne­ak­tø­re­ne i Gr­en­lands-om­rå­det søk­te i mai i år om å bli god­kjent som test­om­rå­de for auto­no­me skip. Det­te er et mer tra­fik­kert om­rå­de enn Trond­heims­fjor­den og in­klu­de­rer også en ma­ri­tim tra­fikk­sen­tral (VTS).

● AMOS skal ut­vik­le fram­ti­das teknologi for alle for­mer for auto­no­mi, på land, i luf­ta, på sjø­en og un­der sjø­en.

● Eu-pro­sjekt som gikk

Test­om­rå­de Gr­en­land: NTNU AMOS: MUNIN:

fra som­mer­en 2012 til som­mer­en 2015. Hen­sik­ten var å gjø­re en kon­sept­stu­die for et full­sten­dig ube­man­net tørr­last­skip.

● The Ad­van­ced Auto­no­mous Wa­ter­bor­ne Appli­ca­tions ble star­tet av Rolls-royce for ut­vik­le spe­si­fi­ka­sjo­ner og et for­slag til de­sign for nes­te ge­ne­ra­sjon helt el­ler del­vis auto­no­me skip.

● et sam­ar­beid mel­lom NTNU, Kongs­berg Ma­ri­ti­me, DNV GL og Ma­ri­ti­me Ro­bo­tics som skal ut­vik­le teknologi og kunn­skap for auto­ma­ti­sert si­tua­sjons­for­stå­el­se for skip. Hen­sik­ten er like mye å for­bed­re sen­sor­ut­rus­tin­gen og be­slut­nings­støt­ten om­bord kon­ven­sjo­nel­le skip som å ut­vik­le nye sys­te­mer for auto­no­me far­tøy.

AAWA: AUTOSEA:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.