Ver­dens førs­te selv­styr­te el-kon­tei­ner­skip

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

– Vi er stol­te over å kun­ne rea­li­se­re ver­dens førs­te hele­lek­tris­ke far­tøy for kom­mer­si­ell virk­som­het, skrev kon­sern­sjef Svein To­re Ho­set­her i Ya­ra i en presse­mel­ding tid­li­ge­re i mai.

Kon­tei­ner­ski­pet Ya­ra Birke­land vil er­stat­te 40.000 laste­bil­tu­rer år­lig, der det skal transpor- te­re pro­duk­ter fra Ya­ras fab­rikk i Pors­grunn til hav­ne­ne i Bre­vik og Lar­vik.

Ski­pet skal først set­tes i tra­fikk som et be­man­net skip i and­re halv­år av 2018, der­et­ter fjern­sty­res i 2019 før ski­pet etter pla­nen skal være selv­kjø­ren­de fra og med 2020.

Ya­ra Birke­land blir mel­lom 70 og 75 me­ter langt, får plass til mel­lom 100 og 150 kon­tei­ne­re og di­men­sjo­ne­res ut fra tra­fikk til og fra Lar­vik med la­ding på Her­øya hvor las­ting og los­sing skjer auto­ma­tisk med elek­tris­ke kra­ner og ut­styr, iføl­ge Tek­nisk Uke­blad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.