Mis­tet Nov-job­ben, ble it-grün­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØYDNE REINERTSEN rune.reinertsen@fvn.no

Førs­te run­de med Star­tup Stu­dio er i gang hos grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx. En av ti håpe­ful­le ny­etab­le­re­re som skal gjen­nom et fire må­ne­ders, struk­tu­rert opp­legg er si­vil­in­ge­ni­ør Ta­ha­ni Ber­ge.

– Ja visst er det am­bi­siøst. Men det skal kun­ne gå, sier Ta­ha­ni Ber­ge og vir­ker be­stemt.

Det er sam­ling hos grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx i Mar­kens­gate i Kris­tian­sand.

Den Ntnu-ut­dan­ne­de it-si­vil­in­ge­ni­ø­ren, med en dra­ma­tisk for­his­to­rie som flykt­ning fra Irak, har al­le­re­de 15 års bran­sje­er­fa­ring bak seg. Se­nest job­bet hun tre år som «bu­si­ness-ana­ly­se ma­na­ger» hos NOV. I fe­bru­ar måt­te hun gå i en av kutt­run­de­ne, men hev seg straks rundt og ble grün­der.

– Jeg job­ber med en platt­form som gjør det enk­le­re å di­gi­ta­li­se­re ting. Den be­tyr ef­fek­tiv ut­vik­ling av tje­nes­ter og pro­duk­ter som an­ven­der IOT: «In­ter­net of things», el­ler tin­ge­nes in­ter­nett på norsk. In­nen fem år kom­mer hver per­son, i gjen­nom­snitt, til å ha seks en­he­ter som er knyt­tet til net­tet. Jeg har al­le­re­de en kun­de fra in­du­stri­en og byg­ger platt­for­men ba­sert på et re­elt, godt de­fi­nert be­hov. Så byg­ger jeg vi­de­re med nes­te kun­de. Stein på stein ba­sert på pi­lot­kun­der, for­tel­ler Ta­ha­ni.

FØRS­TE RUN­DE STAR­TUP

Nå er Ta­ha­ni Ber­ge og ni and­re grün­de­re (se fakta­ram­me) tatt opp i Cow­orx’ førs­te run­de med Star­tup Stu­dio. Det er et opp­legg som skal vare i fire må­ne­der og alt­så om­fat­te ti be­drif­ter in spe. Del­ta­ger­ne skal dril­les i alt fra ka­pi­tal­be­hov og mar­keds­fø­ring til pro­gram­me­ring, so­sia­le medi­er, in­ter­na­sjo­na­li­se­ring, lean-tanke­gang samt gode valg av team­med­lem­mer og stra­te­gis­ke part­ne­re.

– Er­fa­rin­ge­ne fra Stav­an­ger etter tre run­der til­si­er at to av tre fort­set­ter etter å ha gjen­nom­ført Star­tup Stu­dio-opp­leg­get. En av seks har an­satt folk og hen­tet inn ka­pi­tal, opp­ly­ser Leif Pe­der­sen, be­drifts­mar­keds­le­der på Ag­der for Spare­bank 1 Sr-bank, som har en­ga­sjert seg sterkt i Cow­orx.

Den­ne da­gen pre­sen­te­res også ad­vo­kat­fir­ma­et Si­mon­sen Vogt Wiig i Kris­tian­sand som ny COW­orx-part­ner.

– Kom til oss og la oss se på hva dere hol­der på med. In­gen reg­ning før det er klart av­talt! lo­ver part­ner Lars Ho­ven, etter å ha dratt gjen­nom en lang lis­te med fag­om­rå­der (og po­ten­si­el­le fall­gru­ver) fra for­ret­nings­jus­sens for­un­der­li­ge ver­den.

En an­nen som hei­er på grün­der­ne, er Fro­de Braad­land fra In­no­va­sjon Nor­ge. Han skal også bi­dra i Star­tup-opp­leg­get.

– Det­te er et av de mest sti­mu­le­ren­de grün­der­mil­jø­ene i re­gio­nen, hil­ser han for­sam­lin­gen med.

IKKE BARE IT

De ti Star­tup-del­ta­ger­ne må alle gjen­nom en kort-kort pre­sen­ta­sjon un­der den­ne man­da­gens Cow­orx-sam­ling. Da vi­ser det seg fak­tisk at ikke alle dri­ver med it­re­la­ter­te ide­er.

– Jeg skred­der­syr pu­ter til ha- ge­møb­ler. De tå­ler å stå ute i sol og regn, for­tel­ler Ing­vild Sol­dal og høs­ter ap­plaus for jord­nær­het, bok­sta­ve­lig talt.

– Det be­gyn­te i min egen hage, så vil­le alle som så det ha det sam­me. Nå kom­mer 70 pro­sent av kun­de­ne fra Oslo. Min ut­ford­ring er stra­tegi­byg­ging, er­kjen­ner hun.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Ta­ha­ni Ber­ge er it-si­vil­in­ge­ni­ør og mis­tet job­ben sin hos NOV. Nå er hun én av ti grün­de­re som skal gjen­nom et fire må­ne­ders Star­tup-opp­legg hos Cow­orx.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Dag­lig leder Ter­je Klung­land er in­volvert i alt som skjer hos Cow­orx. Her in­tro­du­se­rer han Fro­de Braad­land fra In­no­va­sjon Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.