Norsk øko­no­mi vokser ras­ke­re enn ven­tet

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Veks­ten i norsk øko­no­mi har fått opp far­ten og vokser nå enda ras­ke­re enn ven­tet.

Veks­ten i Fast­lands-bnp var 0,6 pro­sent i førs­te kvar­tal i år, noe høy­ere enn an­slått trend­vekst, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). I fjer­de kvar­tal i fjor var veks­ten på 0,4 pro­sent og bi­dro til at års­veks­ten i Fast­lands-bnp var på 0,9 i fjor, iføl­ge na­sjo­nal­regn­ska­pet.

Blant ana­ly­ti­ker­ne var det ven­tet en vekst på 0,5 pro­sent, mens SSB selv an­slo 0,4 pro­sent før da­gens tall fore­lå.

Krone­kur­sen rea­ger­te med umid­del­bart å styr­ke seg mot dol­la­ren, pun­det og euro­en tirs­dag for­mid­dag.

– Ho­ved­trek­ke­ne er i det sto­re som ven­tet. Veks­ten er re­la­tivt bred med en sunn vekst både i pro­duk­sjon og tje­neste­yting. Veks­ten i olje­eks­po­nert sek­tor er fort­satt ne­ga­tiv, men brem­sen av­tar ty­de­lig, skri­ver sjef­ana­ly­ti­ker Erik Bruce i Nor­dea Mar­kets i sin kom­men­tar.

Han kon­klu­de­rer med at den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen svek­ker mu­lig­he­ten for nye kutt i sty­rings­ren­ta.

Ut­vik­lin­gen som gir seg til kjen­ne i de fers­ke Ssb-tal­le­ne, føy­er seg inn i en rek­ke pro­gno­ser og for­vent­nin­ger om at norsk øko­no­mi er på bed­rin­gens vei etter å ha gått på lav­gir si­den det dra­ma­tis­ke fal­let i olje­pri­sen som star­tet i 2013. I for­bin­del­se med fram­leg­gel­sen av re­gje­rin­gens for­slag til re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett i for­ri­ge uke ga fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) også ut­trykk for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.