For­bud mot skjult num­mer ved te­le­fon­salg

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Stor­tin­get har ved­tatt fle­re inn­stram­min­ger i re­gel­ver­ket for te­le­fon­salg, blant an­net for­bud mot skjult num­mer og fer­dig­ut­fyl­te fak­tu­ra­er.

Te­le­fon­salg top­per klage­sta­ti­stik­ken til For­bru­ker­om­bu­det. Nå blir det vans­ke­li­ge­re for te­le­fon­sel­ge­re å ta kon­takt med dem som har re­ser­vert seg mot slikt salg.

Stor­tin­get ved­tok tirs­dag end­rin­ge­ne i mar­keds­fø­rings­lo­ven en­stem­mig. End­rin­ge­ne av­ven­ter nå and­re gangs be­hand­ling i Stor­tin­get.

Det blir for­budt å bru­ke skjult num­mer ved te­le­fon­salg. Søk­ba­re num­mer i opp­lys­nings­tje­nes­ten gjør det enk­le­re for for­bru­ke­ren å iden­ti­fi­se­re hvem som har ringt. Sam­ti­dig blir det enk­le­re for For­bru­ker­om­bu­det å for­føl­ge klage­sa­ker.

Det inn­fø­res også for­bud mot at en næ­rings­dri­ven­de kan inn­hen­te sam­tyk­ke til te­le­fon­salg på veg­ne av fle­re uli­ke næ­rings­dri­ven­de, for ek­sem­pel når for­bru­ke­re del­tar i en kon­kur­ran­se el­ler un­der­sø­kel­se på in­ter­nett.

Et tred­je for­bud ram­mer støtte­brev fra fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner. De kan ikke len­ger sen­de fore­spør­sel om øko­no­misk støt­te til en for­bru­ker der­som fore­spør­se­len kan bli opp­fat­tet som et krav om be­ta­ling, f.eks. en ut­fylt fak­tu­ra med be­løp, konto­num­mer og be­ta­lings­frist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.