Er sør­landsk in­du­stri helt av­hen­gig av Eøs-av­ta­len?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi­ser til opp­slag i avi­sa tors­dag 11. mai.

●● Nok en gang gjen­tas på­stan­den om at vi tren­ger Eøs-av­ta­len for å få til­gang til Eu-mar­ke­det. Den­ne gan­gen er ut­gangs­punk­tet en be­drift i Bir­ke­nes som sel­ger mye til Eu-land. At Nho-di­rek­tør Mat­hie­sen me­ner at EØS er nød­ven­dig er jo in­gen ny­het. NHO re­pre­sen­te­rer ar­beids­gi­ver­si­den og «den ka­pi­tal­ei­en­de klas­se» og har all­tid vært for EU og EØS.

Men som vi ar­gu­men­ter­te for i en kro­nikk ny­lig er det in­gen grunn til å tro at ikke Nor­ge skal kla­re å for­hand­le seg fram til en like­ver­dig han­dels­av­ta­le med EU, slik at be­drif­ten på Bir­ke­nes kan fort­set­te å sel­ge sine va­rer til EU­mar­ke­det uten en Eøs-av­ta­le. Det står i Eøs-av­ta­len at hvis den sies opp, så skal den tid­li­ge­re fri­han­dels­av­ta­len gjel­de.

Eøs-av­ta­len er så mye mer enn en han­dels­av­ta­le. Den gri­per i øken­de grad inn i norsk sam­funns­liv og svek­ker Nor­ges selv­sty­re. (Noe å ten­ke på før 17. mai?)

De som øns­ker EUS fri flyt og en gjen­nom­gri­pen­de mar­keds­li­be­ra­lis­me for­sø­ker å fram­stil­le Eøs-av­ta­len som noe opp­lagt og udis­ku­ta­belt. Hvis man er opp­tatt av at vi skal ha et vel­re­gu­lert ar­beids­liv og en trygg vel­ferds­stat frem­står imid­ler­tid Eøs-av­ta­len mer som en trus­sel. Før folke­av­stem­min­gen om Eu-med­lem­skap i 1994 på­sto NHO at 100 000 ar­beids­plas­ser vil­le gå tapt hvis vi ikke ble med­lem av EU. Det vis­te seg ikke å stem­me. NHO har nep­pe mer rett den­ne gan­gen.

Hal­vor Fjer­mer­os PER M. MATHISEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.