Hets av barne­vern, fa­mi­li­er og barn

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fædre­lands­ven­nen 15. mai har en vold­som for­si­de og 2 si­der inni om Barne­ver­net (Bvt) som het­ses og trues og er i ferd med å gi opp. Ille og uak­sep­ta­belt.

Avi­sen Da­gen drøf­ter også Bvt. Ut­vik­lin­gen som sky­ter fart i hets og trus­ler av Bvt., er øde­leg­gen­de både for per­so­nel­let og fa­mi­lie­ne og bar­na de skal hjel­pe.

Men hva er år­sa­ken til at si­tua­sjo­nen ut­vik­ler seg slik? Etter min me­ning er det en fa­mi­lie­po­li­tikk gjen­nom ti­talls år som har skapt et «sterkt ube­hag i kul­tu­ren « og et hjelpe­sys­tem som er riv rus­ken­de galt i for­hold til hva det bur­de være for å gi hjelp til fa­mi­lie­ne og bar­na. Det må det ryd­des opp i fra grun­nen av. In­gen kan for­ven­te at ikke både barn og voks­ne rea­ge­rer vold­somt når Bvt. ved hjelp av po­li­ti el­ler an­net per­so­nell – ofte bak for­eld­re­nes rygg – kjø­rer små barn til Barne­hus for av­hør og evt. fjer­ne dem for godt ved akutt­plas­se­ring som har økt vold­somt. For­eld­re­ne li­der ofte sam­me skjeb­ne også uten den rett­sik­ker­het som el­lers en retts­stat skal ha.

Jeg har nå som red. og sek. vært borti en hel rek­ke sa­ker og fått et inn­syn i man­ge si­der av det­te ar­bei­det, og det skrem­mer meg. Det skrem­mer både for­di det tru­er retts­sta­ten og fa­mi­li­en som er sta­tens fun­da­ment og bar­na som skul­le skjer­mes og hjel­pes av nett­opp dis­se in­stan­ser.

Vi kan ikke la ut­vik­lin­gen fort­set­te slik på et av de mest øm­tå­li­ge om­rå­der li­vet har: fa­mi­li­en, egne barn og pri­vat­li­vets fred. Na­tur­retts­lig og bi­belsk hø­rer bar­na for­eld­re­ne til, og bare i eks­tremt vans­ke­li­ge til­fel­ler må de fjer­nes fra hjem­met på al­ler mest skån­som­me måte og så kort tid som mu­lig. Den sto­re meng- de akutt­plas­se­rin­ger og an­nen inn­treng­ning i hjem­me­ne fø­rer med seg tung trau­ma­ti­se­ring - kan­skje for li­vet - med enor­me so­sia­le kon­se­kven­ser.

Si­tua­sjo­nen kom­mer bare til å ut­vik­le seg fra ondt til ver­re for til slutt å sige over i nær­mest bor­ger­krigs­lig­nen­de til­stan­der. Etter som myn­dig­he­te­nes inn­gri­pen øker, blir sta­dig fle­re ram­met. Blant dis­se fin­nes det selv­sagt folk som bry­ter sam­men - men også res­surs­ster­ke per­soner som går til mot­an­grep og har­de­re jo mer urett­fer­dig de opp­le­ver seg be­hand­let. Vi har al­le­re­de barne­verns­flykt­nin­ger i Nor­ge og per­so­nell som gir seg og kry­per i ly, og en rek­ke in­ter­na­sjo­na­le re­ak­sjo­ner, 8 sa­ker i Stras­bourg og 1 i Europa­rå­det.

Hele sys­te­met må re­no­ver­es til bunns som en rek­ke fag­folk og folk med van­lig folke­vett gir

❞ Si­tua­sjo­nen kom­mer bare til å ut­vik­le seg fra ondt til ver­re.

ut­trykk for - før det hele «ko­ker over» full­sten­dig. Vi må til­ba­ke til det fun­da­men­ta­le sy­net at fa­mi­li­en er den grunnleggende en­het som myn­dig­he­te­ne skal for­hol­de seg til med den ret­te fri­het og or­den som Nor­ge har i sin gam­le vir­ke­lig­hets­for­stå­el­se og na­sjo­na­le og so­sia­le retts­tenk­ning. Sta­ten er der til for fol­ket, og den kan ikke gå di­rek­te løs på bar­na på svært svik­ten­de retts­grunn­lag og uten­om fa­mi­li­en med slik hand­te­ring vi ser i dag.

Bare den­ne lil­le kor­te skis­se i håp om en ro­lig og grun­dig sam­ta­le om vårt folks ord­nin­ger - ikke minst med for­ank­ring i ar­ven vi min­nes i 2017 og som gjen­skap­te Nor­ge i det nit­ten­de år­hund­re nett­opp med ba­sis i god tenk­ning og vel­fun­ge­ren­de fa­mi­li­er.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

JØRGEN HØGETVEIT

FOTO: NTB SCAN­PIX

Vi kan ikke la ut­vik­lin­gen fort­set­te slik på et av de mest øm­tå­li­ge om­rå­der li­vet har, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.