Hur­ra for nye Mandal hotell!

Faedrelandsvennen - - MENING - Lund­skrå­ge

Vi­ser til all avis­om­ta­le om­kring oven­nevn­te.

●● I fjor måt­te jeg hen­vi­se en for­ret­nings­for­bin­del­se som jeg kjen­ner godt fra kurs/se­mi­na­rer og pri­va­te be­søk til over­nat­ting på Ros­fjord strand­ho­tell i Lyng­dal. Den krea­ti­ve, sat­sings­vil­li­ge og drif­ti­ge Ubo­stad-fa­mi­li­en med for­ank­ring i lo­kal­sam­fun­net har jeg sav­net i Mandal.

Plan­leg­gin­gen av Mandal hotell er al­le­re­de i gang. Jeg har føl­gen­de inn­spill og syns­punk­ter:

Frans­ke bal­kon­ger har jeg noen po­si­ti­ve opp­le­vel­ser fra. Også po­si­tiv opp­le­vel­se fra ut­ven­dig spe­sial­bal­kong fra ny­lig be­søk i «Er­do­nans rike», Hotell Kap­tan, Alanya i Tyr­kia. Der steng­te også noen trær den fan­tas­tis­ke ut­sik­ten til hav­na.

Ikke gjem unna al­ko­hol­frie al­ter­na­ti­ver på ho­tel­let.

Hel­auto­ma­tis­ke dø­rer er bra for fa­mi­li­er med barne­vog­ner, rulle­stol og rul­la­tor­bru­ke­re. Al­ter­na­ti­vet er halv­gode løs­nin­ger. Vi tren­ger også fle­re ar­beids­plas­ser i Lindesnes-re­gio­nen.

Ut fra valgt stør­rel­se på ho­tel­let blir det kan­skje hel­års­ar­beids­plas­ser og unød­ven­di­ge per­mit­te­rings­vars­ler til NAV og bruk av fel­les­ska­pets mid­ler. Det­te er­stat­ter li­ke­vel ikke in­du­stri­be­drif­ter.

Så vil jeg tro at vår oppe­gå­en­de kul­tur­sjef og tu­rist­sje­fen kom-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.