Hva er «dra­ma­tisk»?

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN MYKLAND,

Sen­ter­par­ti­ets Ole Mag­ne Om­dal me­ner at det å røre ved et vei­navn fra 1800-tal­let er for dra­ma­tisk!

●● Skal vei­en he­te Øs­ter­vei­en el­ler Uni­ver­si­tets­vei­en?

Nei kjæ­re po­li­ti­ke­re, det som vir­ke­lig er dra­ma­tisk er de­res vil­je til å si JA til å øde­leg­ge nær­om­rå­det for 30.000 inn­byg­ge­re ved å si JA til en enorm havne­ut­byg­ging i Kongs­gård­buk­ta for­di dere øns­ker å til­rette­leg­ge for nye lei­lig­he­ter i Kvad­ra­tu­ren.

Det er snart valg og jeg hå­per at by­ens inn­byg­ge­re på øst­si­den spør / kre­ver et svar fra de for­skjel­li­ge par­ti­ene hva de vil stem­me for i den for­bin­del­se. Det kan bli dra­ma­tisk for hvem som kom­mer inn på Stor­tin­get hvis 30.000 stem­mer rik­tig. Jeg ut­ford­rer by­ens po­li­ti­ke­re som står på valg til høs­ten om å gi sin kla­re ut­ta­lel­se om det­te her i avi­sen.

Tør dere gjø­re det?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.