Palme­sus av­lyst?

Faedrelandsvennen - - MENING -

El­ler er det Cafè Ge­ne­ra­len i Ravn­da­len, som må leg­ge ned sine 19 ar­ran­ge­men­ter den­ne som­mer­en? Slik kan det bli hvis en nabo skrur opp høre­ap­pa­ra­tet på høyt vo­lum og kla­ger til Fyl­kes­man­nen.

●● Fyl­kes­man­nen vil fort­satt set­te stop­per for en 5 ukers møte­kam­pan­je på Ju­støya. Det­te på tross av at lyd­ni­vå­et som kan må­les hos en kla­gen­de nabo, til sam­men­lig­ning er ca halv­par­ten av ly­den fra en stille­gå­en­de opp­vask­ma­skin.

Man må und­re seg over Fyl­kes­man­nen sin vil­kår­li­ge tolk­ning av

en vei­le­der, og på det­te grunn­lag over­prø­ver kom­mune­sty­re ved­tak i Lil­le­sand kommune.

Be­grun­nel­sen for å nek­te som­mer ar­ran­ge­men­ter er man skal unn­gå miljø­støy, sam­me vei­le­der be­skri­ver far­lig miljø­støy ”som en lang­va­rig eks­po­ne­ring for høye lyd -ni­vå­er (ved ni­vå­er høy­ere enn Lden 60 – 65 db), ho­ved­sa­ke­lig fra fly- og veg­tra­fikk­støy.”

Gjen­nom­snitts må­lin­ger fore­tatt i for­bin­del­se med telt­virk­som­he­ten på Ju­støya er ca 35 db. Si­den ly­den hal­ve­res for hver 6 db, er ly­den alt­så hal­vert 4 gan­ger i for­hold til hva vei­le­de­ren be­skri­ver som far­lig.

Det kan bli fryk­te­lig stil­le når Fyl­kes­man­nen skal føl­ge opp eget ved­tak, og må be­gren­se el­ler av­slut­ta alle ak­ti­vi­te­ter som ska­per litt lyd.

Ja selv Kap­tein Sa­bel­tann må nok spa­re på krut­tet, og lis­te seg fram i si­vet slik at in­gen hø­rer ham, for un­ge­nes skyld må man håpe at noen fort­satt ser ham! EBBE BOEL PE­DER­SEN, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.