For­bud mot omskjæring av gutte­barn er anti­jø­disk?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jan Pe­der­sen har i alle år vært en apo­lo­get for slik be­hand­ling av uskyl­di­ge barn, og han bru­ker selv­sagt religion for å for­sva­re sitt for­kas­te­li­ge verdi­syn.

●● Pe­der­sen (9. mai) på­står at et slikt for­bud vil være «å mot­ar­bei­de den re­li­gions­fri­het jø­de­ne også skal nyte godt av.». Det vi­tes ikke hvor­for han gir blan­ke i både re­li­gions­fri­he­ten og ge­ne­rel­le ret­tig­he­ter til jø­dis­ke gut­ter, men det vi­ser hvor hans prio­ri­te­rin­ger lig­ger. Pe­der­sen for­står ikke at re­li­gions­fri­het gir men­nes­ker rett til å tro på hva de vil, men så ab­so­lutt ikke til å gjø­re hva de vil. Det­te er en bok­sta­ve­lig talt livs­vik­tig for­skjell; in­gen kan nek­te/tvin­ge deg å gå i kir­ken/mos­ke­en, men du har ikke rett til å dre­pe apo­sta­ter, blas­fe­mi­ke­re, ho­mo­fi­le og/ el­ler folk som job­ber på hvile­da­ger, uan­sett hvor mye du me­ner at det er det din ak­tu­el­le gud kre­ver av deg ( jfr. re­li­giø­se teks­ter).

Pe­der­sen skri­ver at «langt fær­re kvin­ner som er gift med om­skår­ne menn har liv­mor­hals-kreft». Han skri­ver også at omskjæring er fore­byg­gen­de for «de som er i fare­so­nen for å få HIV og så ut­vik­le Aids». UNAID og WHOS an­be­fa­lin­ger un­der­stre­ker at mann­lig omskjæring bør vur­de­res som en ef­fek­tiv Hiv-fore­byg­ging i land og re­gio­ner med he­te­ro­fi­le epi­de­mi­er, høy HIV- og lav mann­lig om­skjæ­ring­ut­bre­del­se. Hvor­for en manns for­hud spil­ler en rol­le er iflg. Ame­ri­can Can­cer Socie­ty «un­cle­ar», og uan­sett, etter­som barn ikke har sex, er det­te ikke noe som på­vir­ker et evt. for­bud mot omskjæring av gutte­barn i Nor­ge. Det­te in­for­mer­te jeg Pe­der­sen om se­nest i ok­to­ber i fjor, men det har han visst glemt.

Pe­der­sen dum­mer seg ut når han på­står at det å nek­te for­eld­re (ba­sert på de­res sub­jek­ti­ve gude­tro) å fore­ta et unød­ven­dig og ir- re­ver­si­belt inn­grep på uskyl­di­ge gutte­barn, vil være «en ny inn­fø­rel­se av jøde­pa­ra­gra­fen i Nor­ge.». Han skri­ver at Nor­ge dri­ver «anti-jø­disk kamp» og be­skri­ver for­kjem­pe­re mot omskjæring som anti­se­mit­ter som vil «gjø­re Nor­ge jøde-rent». Jø­der i Nor­ge har pr. dags dato ikke lov til å dre­pe folk som job­ber på sab­ba­ten. Nors­ke jø­der har hel­ler ikke lov til å dre­pe ikke­jom­frue­li­ge bru­der på de­res bryl­lups­dag, til tross for at også det­te er noe Gud går god for i Bi­be­len. Så hvor­for kjem­per ikke Pe­der­sen for at jø­der skal få lov til det­te?

Jeg sy­nes det er bra at Fædre­lands­ven­nen til­la­ter at inn­legg av Pe­der­sens ka­li­ber blir pub­li­sert, det gjør at le­ser­ne blir klar over hvor ille det kan gå når noen lar re­li­giø­se tan­ker over­sty­re alt an­net.

CHRIS SVENDSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.