Frp le­ve­rer ikke for folk flest

Faedrelandsvennen - - MENING -

At Frp ikke le­ve­rer po­li­tisk i re­gje­ring for folk flest er ikke bare skuf­fen­de oven­for oss skuf­fe­de Frp vel­ge­re, men også for hele det nors­ke folk i by og bygd.

●● Fakta er at Frp set­ter sta­dig ny nor­ges­re­kord i bom­penge­inn­kre­ving - rush­tids­av­gif­ten øker - ben­sin og die­sel for­hol­der seg på et høyt nivå, selv om olje­pri­sen på ver­dens­mar­ke­det er pri­set lavt. De som har det tran­gest fra før, får det enda tran­ge­re - våre gif­te pen­sjo­nis­ter blir urett­fer­dig be­hand­let - ens­li­ge og uføre­tryg­de­de får det ver­re øko­no­misk - El av­gif­ten øker - og inn­vand­re­re får mer. Inn­vand­rin­gen øker og tig­ger­for­bu­det som det er fler­tall på stor­tin­get for - frem­mes ikke. Nors­ke Is-kri­ge­re mot­tar fort­satt ytel­ser fra folke­tryg­den - og Mul­la Kre­kar opp­hol­der seg frem­de­les i Nor­ge.

For vel­ger­ne frem­står dis­se brut­te valg­løf­te­ne fra Frp som et ge­di­gent po­li­tisk mage­plask - dess­ver­re uten at hver­da­gen ser ut til å bli blir bed­re for folk flest som sli­ter. VIDAR KLEPPE, po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.