Ny vri på tra­di­sjo­nell kon­sert

«Svul­men­de hjer­ter og glø­den­de kin­ner» er jo høy­stemt nok, men el­lers var det mye som ikke var så vel­kjent i årets 17. mai­kon­sert i Kil­den.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SYVERTSEN

FESTKONSERT

Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter

Di­ri­gent Ter­je Boye Han­sen For­tel­ler: He­ge En­ger

Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter og Kil­dens 17. mai Festkonsert var litt mind­re tra­di­sjo­nell i år enn tid­li­ge­re. En god del av pro­gram­met be­stod av mu­sikk som ikke hø­res så ofte. Men det ble både in- ter­es­sant og flott.

Jo­han Hal­vor­sens Norsk fest­ou­ver­tu­re åp­net det hele, etter at di­ri­gent Boye Han­sen had­de gra­tu­lert oss etter­tryk­ke­lig med da­gen. Hal­vor­sens mu­sikk klin­ger vel­kjent selv om en ikke har hørt ak­ku­rat gjel­den­de styk­ke før. Han viss­te å ska­pe den ret­te stem­ning med mu­sik­ken sin, og her alt­så fest­stem­ning fra førs­te tone.

Kris­tian­san­de­ren Kris­ti­an Her­nes har skre­vet seks san­ger for kor på be­stil­ling fra Den Nors­ke Tu­rist­for­ening, og fire av dis­se fikk vi ser­vert i ar­ran­ge­ment av Ter­je Boye Han­sen og med Sølv­stru­pe­ne full­tal­lig og bu­nad­kled­te på gal­le­ri­et. Ny­de­lig både å høre og å se. Teks­te­ne av Ivar Aa­sen, Ib­sen, Olav Auk­rust og Per Siv­le kun­ne gjer­ne vært gjen­gitt i pro­gram­met.

Et verk fra and­re si­den av Svens­ke-gren­sa, Lars-erik Lars­sons Ro­mance fra Pasto­rals­vit, klang vak­kert og ro­man­tisk fra stry­ker­ne. Be­grun­nel­sen for å spil­le Lars­son var ty­de­lig: Han er også man­nen bak me­lo­di­en til Nor­ge i rødt, hvitt og blått, opp­rin­ne­lig skre­vet som re­klame­mu­sikk for svens­ke stats­ob­li­ga­sjo­ner.

Kor og pub­li­kum fikk syn­ge med i en All­sang­med­ley i ar­ran­ge­ment av Jon Kle­ve­land; Nor­ge i rødt, hvitt og blått, Vi ere en na­sjon vi med og Søn­ner av Nor­ge. Det var god løft­ning over san­gen fra et fest­stemt pub­li­kum.

Sver­re Berghs to even­tyr-tone­set­tin­ger er ab­so­lutt verd å høre på. De er holdt i en stil som min­ner ikke så lite om det mer be­røm­te mu­sikk-even­ty­ret av Pro­ko­fiev, om Pe­ter og Ul­ven. He­ge En­ger var en­ga­sjert for­tel­ler både i De tre buk­ke­ne Bru­se og Fan­den i nøt­ta.

Christian Blom var kom­po­nis­ten som la­get me­lo­di­en til Søn­ner av Nor­ge. Han har også skre­vet en Na­sjo­nal fest­ou­ver­tu­re over den sam­me me­lo­di­en, og den var jo slett ikke dår­lig, vel verd å frem­føre. Det sam­me gjel­der Cat­ha­ri­nus El­lings Dan­ser fra ope­ra­en Ko­sak­ke­ne som av­slut­tet det hele før Ja, vi els­ker fikk klin­ge fra samt­li­ge stem­mer med tone­føl­ge fra or­kes­te­ret.

Ter­je Boye Han­sen var også kon­fe­ran­sier, men dess­ver­re så fun­ger­te mik­ro­fo­nen hans dår­lig, noe som nok la en dem­per på hans el­lers le­di­ge pre­sen­ta­sjo­ner.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Pub­li­kum fikk en festkonsert med Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter hvor mye var nytt i går.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Ter­je Boye Han­sen le­det Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

He­ge En­ger var en­ga­sjert for­tel­ler i Kil­den i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.