For­ny­et fransk­mann

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Pe­uge­ot 308 er både kå­ret til Årets Bil i Euro­pa og årets firma­bil i Nor­ge. Nå for­nyes den.

Pe­uge­ot 308 har blitt tatt godt imot både på det nors­ke og euro­pe­is­ke mar­ke­det etter lan­se­rin­gen i 2013. Som sta­sjons­vogn har den mye plass både til pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje og bur­de være en bil som sel­ger godt også i Nor­ge. Men kon­kur­ran­sen er tøff i et fal­len­de sta­sjons­vogn­mar­ked der su­ve­ne tar mer og mer plass.

FACELIFT

Men nå er det klart for så­kalt facelift med «noko att­åt» for 308. Ny front med in­te­grer­te led-lys i ho­ved­lyk­te­ne er det førs­te du leg­ger mer­ke til. Støt­fan­ger med stør­re luft­inn­tak skal visst­nok også være nytt.

Men det kan­skje vik­tigs­te er at nye Pe­uge­ot 308 er ut­styrt med en lang rek­ke fø­rer­as­sis­tent­sys­te­mer slik man­ge av kon­kur­ren­te­ne i dag er. Det in­klu­de­rer blant an­net ak­tiv nød­brems med av­stands­vars­ling, ak­tiv fil­skif­te­vars­ler og adap­tiv cruise­kon­troll med stopp­funk­sjon.

For å gjø­re par­ke­rin­gen enk­le­re er nye Pe­uge­ot 308 ut- styrt med rygge­ka­me­ra med 180 gra­der vis­ning og park as­sist som må­ler stør­rel­sen på par­ke­rings­plas­sen og sty­rer bi­len inn auto­ma­tisk.

Den så­kal­te i-cock­pi­ten spei­ler te­le­fo­nens skjerm på en ny 7-tom­mers be­rø­rings­skjerm. Sys­te­met er kom­pa­ti­belt med Mir­ror­link, An­d­roid Auto og App­le Car­play.

RE­ELT FOR­BRUK

I en presse­mel­ding fra Pe­uge­ot opp­ly­ses det at de er blant de førs­te bil­fab­ri­kan­te­ne som tar hen­syn til den nye Euro 6.cstan­dar­den. Det skal gi kun­de­ne til­gang til uav­hen­gig og ver­si­fi­sert in­for­ma­sjon om re­elt driv­stoffor­bruk un­der van­li­ge kjøre­for­hold. Fra sep­tem­ber 2018 må RDE (Re­al Dri­ving Emis­sions) ikke over­sti­ge 2,1 gan­ger for­bruks­tal­let som bru­kes til ser­ti­fi­se­ring.

Psa-kon­ser­net har vært flin­ke på å ut­vik­le mo­to­rer med lavt for­bruk og ut­slipp. Den nye mo­del­len skal være den førs­te som blir ut­styrt med den helt nye BLUEHDI 130 die­sel­mo­to­ren. Den 1,5-li­ters fire­sy­lind­re­de mo­to­ren har et totrinns sys­tem for re­duk­sjon av ut­slipp.

FOTO: PE­UGE­OT

Ny front og mye nytt når det gjel­der fø­rer­støt­te og sik­ker­het er stikk­ord for for­ny­el­sen av Pe­uge­ot 308 SW, sta­sjons­vogn­ut­ga­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.