Fa­mi­lie­ra­cer og kom­fort­ma­skin til godt over mil­lio­nen

Amg-av­de­lin­gen til Mer­ce­des bi­drar nå også til bi­ler som ikke er helt spinn­vil­le, bare vel­dig kraf­ti­ge. Det pas­ser fint til Mer­ce­de­sBenz’ nye E-klas­se.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: MOR­TEN ABRAHAMSEN

En Amg-mer­ce­des har gjer­ne vært et mons­ter av en bil med en hånd­byg­get V8-mo­tor og ytel­ser som nær­mer seg 600 heste­kref­ter, i noen til­fel­ler 12 sy­lind­re og langt over 600 heste­kref­ter – selv i det som man gjer­ne ser på som fa­mi­lie­bi­ler. Dis­se pro­duk­te­ne er gjen­nom­gå­en­de byg­get i AMG­av­de­lin­gen, der gir­kas­se, un­der­stell og en rek­ke ka­ros­seride­tal­jer er spe­sial­la­get.

De se­ne­re åre­ne har Mer­ce­de­sBenz kom­met med ut­ga­ver som leg­ger seg mel­lom de bein­har­de Amg-bi­le­ne og Mer­ce­des’ van­li­ge mo­del­ler. En form for AMG­light, der spe­sial­av­de­lin­gen har vært inn­om, men ikke så len­ge.

Re­sul­ta­tet er bi­le­ne som har 43 i nav­net. Mo­to­ren fin­ner man i Cklas­se, GLC, GLE og SLC, og nå i den nye E-klas­sen.

Un­der pan­se­ret er det en tre li­ters V6-mo­tor med to tur­boer, men E-klas­se har fått noe høy­ere ytel­se enn de and­re mo­del­le­ne, 401 heste­kref­ter, 43 over res­ten. Det er med and­re ord ikke en gjen­nom­ført ber­serk­bil, men en svært kraf­tig fa­mi­lie­bil.

BRA UTGANGSPUNKT

Ut­gangs­punk­tet er av de al­ler bes­te. Den nye E-klas­sen er sti­lig – og den er prak­tisk. Den har mas­siv inn­ven­dig plass, ek­sem­pel­vis tar ba­ga­sje­rom­met i sta­sjons­vogn­ut­ga­ven 640 li­ter. Bi­len byr dess­uten på et kva­li­tets­nivå i in­te­ri­ø­ret som in­gen and­re i seg­men­tet når opp til. Selv den kliss nye 5-se­ri­en til BMW kla­rer ikke å nær­me seg gjen­nom­fø­rin­gen Mer­ce­de­sBenz ser­ve­rer her.

Dash­bor­det er tatt til et helt nytt nivå med to skjer­mer på vel 12 tom­mer som er plas­sert ved si­den av hver­and­re. Her kan man til­pas­se vis­nin­ge­ne etter eget be­hov. Ikke bare er det sti­lig, men eks­tremt funk­sjo­nelt og lett å for­stå. Vi tok med test­bi­len på en lang­tur på 70 mil, og opp­le­vel­sen etter ti­mer bak rat­tet er at det ikke er noen and­re bi­ler på mar­ke­det som gir så mye in­for­ma­sjon på en så bru­ker­venn­lig måte.

Test­bi­len had­de Amg-in­te­ri­ør og sports­se­ter som gir vel­dig god støt­te, og se­te­ne var jus­ter­ba­re på alle ten­ke­li­ge vis.

RATTGIR

Til for­skjell fra en bil byg­get av Amg-av­de­lin­gen har E43 rattgir, noe som gir bed­re plass på midt­kon­sol­len, men også et litt se­dat sig­nal. Høy­ef­fekt­bi­ler skal ikke ha rattgir, de skal ha en li­ten spak på midt­kon­sol­len. Det­te kom­pen­se­res del­vis av at gir­kas­sen kan sty­res med hend­ler på rat­tet. Selve gir­kas­sen er på ni trinn, og man kan stil­le den, og un­der­stel­let, i for­skjel­li­ge modi.

Det­te er en lang­tur­bil med eks­tra­or­di­næ­re kraft­res­sur­ser, med et la­ve­re inn­ven­dig lyd­nivå enn det man fin­ner i en til­sva­ren­de bil med AMG V8-mo­tor. V6-mo­to­ren går vel­dig fre­de­lig, men gir fra seg et sti­lig sne­rr når man gir på, og min­ner så de­fi­ni­tivt sjå­fø­ren på at det­te ikke er en die­sel­mo­tor.

Null til hund­re går på 4,7 se­kun­der, med et vei­grep som sik­res av trekk på all fire hjul.

KOM­FORT­MA­SKIN

Det er en gans­ke tung bil, 1855 kilo, noe den ikke helt kla­rer skju­le i svin­ger. Bi­len byr sam­ti­dig på et me­get høyt kom­fort­nivå. Litt ruf­se­te as­falt får den ikke ut av sti­len, i hvert fall ikke om man hol­der un­der­stel­let i kom­fort­mo­dus – sport kan bli litt vel hardt.

Selv­sagt er bi­len svært dyr, med en start­pris på en drøy mil­lion kro­ner. Men til sam­men­lig­ning kos­tet E63 AMG med en V8 på 585 heste­kref­ter fra 1,8 mil­lio­ner i 2016. Noen ny ut­ga­ve av ber­serk­ut­ga­ven har ennå ikke kom­met med den nye E-klas­se-ut­ga­ven, så E43 er pr. i dag topp­mo­del­len. Og egent­lig er det en ver­sjon som kler da­gens E-klas­se.

Det er en kom­fort­ma­skin, uan­sett mo­to­ri­se­ring. V6-mo­to­ren gir et ele­gant lyd­bil­de, mu­lig­he­ten til å dra på, men også en vel­dig god opp­le­vel­se om man kjø­rer len­ge på mo­tor­vei. Det er lett å se for seg at det­te vil være en ide­ell bil for fa­mi­lie­tu­rer gjen­nom Euro­pa, der trans­port­etap­pe­ne fore­går på vei­er med høy farts­gren­se.

FOTO: MOR­TEN ABRAHAMSEN, NTB TEMA

Den nye E-klas­sen er både sti­lig og prak­tisk. I til­legg har den stor inn­ven­dig plass.

FOTO: MOR­TEN ABRAHAMSEN, NTB TEMA

E-klas­se har fått høy­ere ytel­se enn de and­re mo­del­le­ne og kan skil­te med 401 heste­kref­ter.

NTB TEMA FOTO: MOR­TEN ABRAHAMSEN,

Gir­kas­sen kan sty­res med hend­ler på rat­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.