Økt ri­si­ko med fire­hjuls­trekk

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Bi­ler med fire­hjuls­trekk gir opp­til tre gan­ger så god fram­kom­me­lig­het som en bil med to­hjuls­trekk, men øker ri­si­ko­en for ulyk­ker med per­son­ska­de med mel­lom 20 og 30 pro­sent på vei­er med is og snø. Det skri­ver nett­ste­det mo­tor.no på ba­sis av en ny un­der­sø­kel­se fra det svens­ke for­sik­rings­sel­ska­pet Fol­k­sam. Sel­ska­pet har ana­ly­sert 35.000 ulyk­ker med per­son­ska­de fra 2003 fram til i dag.

– Vi kan si med sik­ker­het at ri­si­ko­en for ulyk­ker øker. Det er ikke for­skjell mel­lom bi­ler med per­ma­nent og auto­ma­tisk fire­hjuls­trekk. Hel­ler in­gen for­skjell mel­lom sto­re og små fire­hjuls­trek­ke­re, kom­men­te­rer Matteo Rizzt, tra­fikk­fors­ker i Fol­k­sam til mo­tor.no. I Nor­ge har nes­ten 40 pro­sent av alle nye bier som sel­ges fire­hjuls­trekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.