Elek­tris­ke tvil­lin­ger fra VW og Sko­da

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Vol­ks­wa­gen og Sko­da vi­ser at de har sto­re am­bi­sjo­ner når det gjel­der el­bi­ler. På bil­ut­stil­lin­gen i Shang­hai pre­sen­te­rer de to svært like kon­sept­bi­ler, I.D Crozz og Vi­sion E.

De hø­rer til sam­me fa­mi­li­en, men store­bror Vol­ks­wa­gen har vært ene­rå­den­de på el­bil­fron­ten så langt. I Shang­hai vi­ser Sko­da at også de har am­bi­sjo­ner når det gjel­der elek­tris­ke bi­ler.

Både Vi­sion E fra Sko­da og I.D Crozz fra Vol­ks­wa­gen er ba­sert på Vol­ks­wa­gen Groups el­bil­platt­form (MEB) og ut­styrt med to el­mo­to­rer som til sam­men yter 306 heste­kref­ter. Iføl­ge en presse­mel­ding fra de to sel­ska­pe­ne får bi­le­ne en topp­fart på 180 km/t. Tak­ket være li­ti­um-ion bat­teri­pak­ken og et in­tel­li­gent sys­tem for re­ge­ne­re­ring av ener­gi har de en rekke­vid­de på inn­til 500 kilo­me­ter.

LEDENDE

– Nor­ge er et ver­dens­le­den­de mar­ked for elek­tris­ke bi­ler. Vi ser vi vel­dig fram til elek­tri­fi­se­rin­gen av Sko­da sin mo­dell­por­te­føl­je. Ved å kom­bi­ne­re de klas­sis­ke Sko­da-kva­li­te­te­ne som god plass, smar­te løs­nin­ger og guns­ti­ge pri­ser med ny teknologi, er vi sik­re på at vi også i frem­ti­den vil ha bi­ler som er vel­dig at­trak­ti­ve i det nors­ke mar­ke­det, ut­ta­ler sel­ska­pets di­rek­tør i Nor­ge, Tho­mas Mei­ner i en presse­mel­ding fra sel­ska­pet.

Vi­sion E er 4,69 me­ter lang, 1,92 me­ter bred og 1,59 me­ter høy. Ak­sel­av­stand på hele 2,85 me­ter og kor­te over­heng be­tyr god inn­ven­dig plass. Må­le­ne på I.D. Crozz er ikke opp­gitt i presse­mel­din­gen, men vi reg­ner med at de er svært like de vi fin­ner på Vi­sion E.

ELEKTRISK CUV

I.D. Crozz er Vol­ks­wa­gens førs­te elek­tris­ke cuv – en bil som kom­bi­ne­rer egen­ska­per og de­sign fra både suv-er og fire­dørscou­pe­er, der­av be­teg­nel­sen cuv.

Vol­ks­wa­gen skri­ver i sin presse­mel­ding at I.D. Crozz er mer kom­pakt og har en la­ve­re tak­lin­je enn Vol­ks­wa­gens ny­es­te suv – Ti­guan Allspace. Til tross for det­te byr cuv-en på like mye plass. Nøk­ke­len til det­te lig­ger i den mo­du­læ­re platt­for­men for el­bi­ler (MEB). Den lan­ge ak­sel­av­stan­den og kom­pak­te mo­to­ren­he­te­ne kom­bi­nert med et bat­te­ri i gul­vet gir over­le­gen inn­ven­dig plass.

Nav­net I.D. Crozz er iføl­ge Vol­ks­wa­gen satt sam­men av to ele­men­ter. I.D. står først og fremst for ”Iden­tity” og ”Ico­nic De­sign” mens Crozz spil­ler på det nye cuv-kon­sep­tet.

VIPPE OPP SETET

Til tross for den kom­pak­te ut­ven­di­ge stør­rel­sen, kan bak­sete­pas­sa­sje­re­ne nyte godt av plass man van­lig­vis fin­ner i langt stør­re bi­ler. Det fla­te gul­vet gir stør­re flek­si­bi­li­tet enn man er vant til fra mer kon­ven­sjo­nel­le bi­ler. Hvis man for ek­sem­pel vil ha med seg en syk­kel, kan man en­kelt fel- le opp sete­pu­te­ne i bak­se­tet slik man gjør på kino. Da får man en­kelt plass til en syk­kel stå­en­de bak for­se­te­ne uten å ofre noe ba­ga­sje­plass.

Vol­ks­wa­gens ut­tal­te mål er å gjø­re elek­tris­ke bi­ler til alle­manns­eie over hele ver­den in­nen midt­en av 2020-tal­let. Styre­le­der Her­bert Diess er klar på hvor­dan I.D. Crozz pas­ser inn i den­ne sam­men­hen­gen.

- In­nen 2025 vil vi ha et salg av elek­tris­ke bi­ler på opp­til en mil­lion bi­ler i året. I.D. Crozz vil spil­le en nøk­kel­rol­le i den­ne stra­te­gi­en, og vi kom­mer til å star­te pro­duk­sjo­nen i 2020, sier han.

LAD­BAR SUPERB

Pa­ral­lelt med de rene el­bi­le­ne ut­vik­ler Sko­da lad­ba­re hy­bri­der. Først ute her er en lad­bar ver­sjon av stor­bi­len Superb som lo­ves på mar­ke­det i 2019. Og in­nen 2025 skal den tsjek­kis­ke bil­pro­du­sen­ten ha fem hel-elek­tris­ke bi­ler i por­te­føl­jen. Og hver fjer­de Sko­da som sel­ges skal være el­bil el­ler plug-in hy­brid, he­ter det i presse­mel­din­gen fra Sko­da.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

Kon­sept­bi­len I.D. Crozz fra Vol­ks­wa­gen er iføl­ge pro­du­sen­ten en blan­ding mel­lom en suv og en cou­pe og be­teg­nes som en cuv.

FOTO: SKO­DA

Ikke mye likt med da­gens Sko­da-ut­ga­ver i kon­sept­bi­len Vi­vion E.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

Bak­sete­pu­te­ne på I.D. Crozz kan løf­tes opp som på kino­sto­ler og gi plass til f. eks en syk­kel bak for­sete­ryg­gen.

FOTO: SKO­DA

Kon­sept­bi­len Sko­da Vi­vion E er ut­styrt med to elek­tro­mo­to­rer og har en rekke­vid­de på 500 km.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.