Man­ge for­hånds­be­stil­ler elektrisk suv

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Nes­te år kom­mer den elek­tris­ke suv-en Au­di e-tron Quat­tro i salg. I Nor­ge er det nå mu­lig å for­hånds­be­stil­le bi­len som in­gen vet hva vil kos­te. Nor­ge er førs­te land i ver­den der du nå kan leg­ge 20.000 kro­ner på bor­det for å sik­re deg en plass i køen for bi­len. Iføl­ge nett­ste­det mo­tor. no har over 1500 nord­menn be­talt for å stå på be­stil­lings­lis­ten. Fore­lø­pig vet hel­ler in­gen hva slags driv­verk som vil sit­te i bi­len. Kon­sept­bi­len e-tron Quat­tro har tre mo­to­rer – en foran og to bak, som til sam­men yter opp mot 500 hes­ter og gir bi­len fire­hjuls­trekk. Til mo­tor.no sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Øy­vind Rogn­lien Skov­ly: – Vi kan fore­lø­pig ikke be­kref­te hvil­ket driv­verk som vil sit­te i bi­le­ne. Vi vil imid­ler­tid kjen­ne igjen mye fra dis­se kon­sept­bi­le­ne. Det sam­me gjel­der pri­sen. Vi kan ikke be­kref­te noen pris, men den vil være kon­kur­ranse­dyk­tig i det­te seg­men­tet.

AU­DI FOTO:

På fire da­ger var det 1500 nord­menn som for­hånds­be­stil­te den­ne bi­len, den elek­tris­ke su­ven Au­di e-tron quat­tro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.