El­bil­for­enin­gen skuf­fet over re­gje­rin­gen

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Dis­ku­sjo­nen har len­ge gått liv­lig om lad­ba­re hy­bri­der med sto­re ben­si­nog die­sel­mo­to­rer og kort elektrisk rekke­vid­de for­tje­ner de sto­re av­gifts­let­tel­se­ne de har fått. Norsk El­bil­for­ening had­de ven­tet at det kom for­slag til end­rin­ger i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett, men det skjed­de ikke. – Kjøps­boom­en for dår­li­ge lad­ba­re hy­bri­der med kort elektrisk rekke­vid­de fort­set­ter nå på be­kost­ning av mil­jø­et, sier Chris­ti­na Bu, ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk el­bil­for­ening. I en ut­ta­lel­se fra El­bil­for­enin­gen he­ter det at for­enin­gen er enig i at noen av de lad­ba­re hy­brid-mo­del­le­ne kan bi­dra po­si­tivt for å re­du­se­re CO2 i en over­gangs­fase, men da må vi sik­re at det bare er de gode va­ri­an­te­ne som får ra­batt. I dag får tvil­som­me jukse­hy­bri­der like stor ra­batt som de gode med lang nok elektrisk rekke­vid­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.