Vi­pers bør knu­se Lar­vik – til nes­te år

Nes­te år har Vi­pers-trop­pen spil­le­re med til sam­men 557 lands­kam­per, mot Lar­viks 339. Det gjør Vi­pers til fa­vo­rit­ter. Men ikke før etter som­mer­en. Til fi­na­le­ne den­ne uka er Lar­vik fort­satt fa­vo­rit­ter.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

Slutt­spillsfi­na­le­ne mot Vi­pers den­ne uka mar­ke­rer punkt­um på et fan­tas­tisk even­tyr for fle­re av Lar­viks og hånd­ball-nor­ges bes­te spil­le­re.

Det blir kan­skje sis­te gang på len­ge at Vi­pers er un­der­dog mot Vest­fold-jen­te­ne. Lar­vik har vun­net se­rie, cup og NM hvert år si­den 2005 og har to­tal­do­mi­nert norsk hånd­ball de se­nes­te åre­ne.

Lar­vik mis­ter pro­fi­ler med 855 lands­kam­per, mens Vi­pers får inn spil­le­re med 339 Nor­ge-kam­per.

Gull­gros­sis­te­ne fra Vest­fold mis­ter fle­re vik­ti­ge bære­bjel­ker med hauge­vis av lands­lags­er­fa­ring for Nor­ge. Sam­ti­dig rus­ter Vi­pers opp. Til nes­te se­song vil Vi­pers ha spil­le­re med mye mer lands­lags­er­fa­ring for Nor­ge enn det Lar­vik står igjen med.

Spil­ler­ne Lar­vik hen­ter inn som er­stat­te­re har langt fra den sam­me cv-en som stjer­ne­ne som for­la­ter klub­ben. Ke­eper Guro Rund­brå­ten med to kam­per er den enes­te som kom­mer inn med nors­ke lands­kam­per fra før av.

Fædre­lands­ven­nen har gått gjen­nom klub­be­nes Nor­ge-sta­ti­stikk og over­gan­ger for som­mer­en:

Til tors­da­gens/søn­da­gens fi­na­le vil Lar­vik-spil­ler­ne ha 1192 Nor­ge-kam­per på ba­ken. Vi­pers stiller med 238.

Lar­vik mis­ter spil­le­re med til sam­men 855 lands­kam­per for Nor­ge i som­mer

To­talt vil Lar­viks spil­le­re nes­te se­song stå med 339 lands­kam­per for Nor­ge

Vi­pers får inn spil­le­re med 339 lands­kam­per for Nor­ge to­talt i som­mer

Vi­pers-trop­pen for nes­te se­song har til sam­men 577 lands­kam­per for Nor­ge

– VI­PERS BLIR FA­VO­RIT­TER

Lar­vik-tre­ner Tor Od­var Mo­en sier at han og hånd­ball­dron­nin­ge­ne som gir seg plan­leg­ger en sis­te gull­dans sam­men.

– Må­let er å run­de av med en sis­te tit­tel. Det har vært vårt sto­re fo­kus si­den vi røyk ut av Cham­pions League. De som leg­ger opp vil set­te inn et sis­te støt. Det er også fle­re and­re som vil av­slut­te på en or­dent­lig måte, sier Mo­en.

Vi­pers-sje­fen bru­ker sto­re ord om Lar­viks le­gen­der som nå gir seg.

– Vi har også noen som er på sis­te kam­pen selv, men de­res spil­le­re har vært noen av lan­dets bes­te spil­le­re gjen­nom ti­de­ne. Jeg ten­ker da Ham­mer­seng-edin x2 og Ka­ro­li­ne Dyh­re Brei­vang, sier Ken­neth Gab­ri­el­sen, Vi­pers-tre­ner.

Da Gab­ri­el­sen be­gyn­te som Vi­pers-tre­ner i juni, var må­let å bli se­rie­mes­te­re i 2018/19-se­son­gen. Eks­per­ter me­ner det bør skje alt nes­te se­song.

– Det blir for­skjell. Lar­vik blir litt skade­skutt, men de får inn spil­le­re og et ål­reit lag og vil være ute etter å vise seg fram, men de vil ikke være fa­vo­rit­ter slik det ser ut nå. Det vil Vi­pers være, sier Bent Sve­le, TV 2-eks­pert.

TAKLE TETT PRO­GRAM

Den tid­li­ge­re Kif-tre­ne­ren har et vik­tig kon­troll­spørs­mål som han leg­ger til.

– Men så får vi se om Vi­pers kan for­val­te det. En ting er å få mas­se spil­le­re, men du må få det til å fun­ge­re også. Der­som de skal spil­le Cham­pions League får de et tett pro­gram med nær tre kam­per i uka og mas­se rei­sing. Det er ikke bare-bare, på­pe­ker Sve­le.

Vi­pers har gjen­nom å kom­me til slutt­spillsfi­na­le sikret seg mu­lig­he­ten til å kva­li­fi­se­re seg til Cham­pions League.

– Det blir spen­nen­de å se. Der har Lar­vik stor er­fa­ring og der må de and­re skaf­fe seg det. Uan­sett vil Vi­pers være fa­vo­rit­ter når man går inn i nes­te se­song, på­står Sve­le.

GP LI­KER VI­PERS

Gun­nar Pettersen, tid­li­ge­re Lar­vik-, Vi­pers- og norsk herre­lands­lags­tre­ner, li­ker ut­vik­lin­gen til sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver.

– Det Vi­pers har gjort i år er bra. Sam­ti­dig også na­tur­lig med de for­sterk­nin­ge­ne de har gjort og gjør yt­ter­li­ge­re fra som­mer­en av. Å ha spil­le­re på in­ter­na­sjo­nalt nivå er en for­ut­set­ning for å spil­le i top­pen, sier Pettersen, eks­pert for Via­sat.

Han har kom­men­tert Lar­vik mye.

– De blir svek­ket til nes­te se­song, og er ikke hva de var, me­ner Pettersen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.