Ven­ter re­van­sje­lys­ten fi­nale­mot­stan­der

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Vi­pers for­be­re­der seg på at Lar­vik vil hev­ne se­rie­ta­pet i april.

I den sis­te se­rie­run­den i april sto Vi­pers for en so­lid skalp da Lar­vik ble slått i Bo­lig­map­pa Are­na. Det var førs­te gang Lar­vik tap­te i se­ri­en på 16 år, og for førs­te gang på 18 år i de­res egen are­na.

– Lar­vik har nok sjel­dent vært så re­van­sje­sug­ne som nå. Jeg tror det had­de vært en for­del om vi ikke slo dem i se­rie­kam­pen. Det har nok ir­ri­tert dem hver dag si­den, sier Ken­neth Gab­ri­el­sen, Vi­per­stre­ner.

Lar­vik be­kref­ter at de er hel­ten­te på å set­te på plass Vi­pers i slutt­spill­fi­na­le­ne.

– Det har ikke så mye å si hvem som er fa­vo­rit­ter. De vant sist, så vi er re­van­sje­lyst­ne etter det, sier Tor Od­var Mo­en, Lar­vik-tre­ner.

Må HA JEVN FØRS­TE KAMP

Førs­te kamp går i et ut­solgt Aqua­ra­ma i kveld klok­ka 19. Der tror Gab­ri­el­sen at Vi­pers må gjø­re mye av job­ben.

– Mu­lig­he­te­ne våre lig­ger i at det blir en jevn førs­te kamp i Kris­tian­sand. Jeg tror ikke hjem­me og borte-bi­ten har så mye å si. Den førs­te kam­pen be­tyr alt. Har vi noe å spil­le for i and­re kam­pen er det gøy, sier tre­ne­ren.

– Hvil­ke spil­le­re må le­ve­re eks­tra godt?

– Alle. Jeg må ha mål fra kant, lin­je og noen skudd fra dis­tan­se. Vi må opp på det helt yp­pers­te. For­de­len med det­te er at vi ikke har noe å tape, sier Gab­ri­el­sen og leg­ger til:

– Vi har fer­dig­he­ter i la­get til å matche Lar­vik, men da må de være et par hakk ned og vi på vårt bes­te. Da har vi fak­tisk sjan­se.

VINNERKULTUR I LAR­VIK

Lar­vik har vun­net se­rie, cup og slutt­spill hvert år si­den 2005. Det hjel­per på vin­ner­kul­tu­ren.

– Skal vi ha noen som helst mu­lig­het til å hen­ge med på Lar­vik må vi lig­ge på topp­ni­vå­et i helst 90 pro­sent av spille­ti­den. Så av­hen­ger det litt av hvor gode de er. Med den kul­tu­ren og de ru­ti­ner­te spil­ler­ne de har i la­get, lig­ger de lys­år foran oss med tan­ke på å spil­le sli­ke kam­per, sier Gab­ri­el­sen.

– Hva be­tyr et ut­solgt Aqua­ra­ma?

– Det er all­tid en for­del å ha en stapp­full Aqua­ra­ma. Pub­li­kum har vært helt fan­tas­tis­ke og vi har vun­net man­ge kam­per gjen­nom dem, uten tvil. Jeg hå­per vi kan dan­se de ret­te trin­ne­ne og dan­se litt med Lar­vik i to gode fi­na­ler. Da kan alt skje, sva­rer sølv­tre­ne­ren fra se­rie­spil­let.

FOTO: TER­JE REFSNES

Her jub­ler Ken­neth Gab­ri­el­sen og Vi­pers-jen­te­ne etter sei­er mot Lar­vik. Nå ven­ter et re­van­sje­lys­tent Lar­vik.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Kris­tin Nørste­bø i skud­det mot Lar­vik i en kamp tid­li­ge­re i se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.