Olje­pri­sen – igjen

At nord­ame­ri­kansk ski­fer­olje fort­set­ter å pres­se olje­pri­sen, for­len­ger pi­nen for No­de-be­drif­te­ne.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Ilø­pet av de sis­te 12 må­ne­de­ne har olje­pri­sen svingt mel­lom 42 og 57 dol­lar fa­tet. I no­vem­ber, da Opec kunn­gjor­de en skjør enig­het om pro­duk­sjons­kutt, skvatt pri­sen i væ­ret fra et ut­gangs­punkt på 44 dol­lar og nåd­de de nevn­te 57 dol­lar in­nen ju­len tok til. Si­den har det vært litt berg- og dal­bane. De sis­te da­ge­ne, etter at Russ­land og Saudi-ara­bia gikk ut med at de vil for­len­ge de selv­på­lag­te kut­te­ne, har det vært en svak øk­ning igjen. I skri­ven­de stund om­set­tes Brent-olje fra Nord­sjø­en til 53,10 dol­lar fa­tet i spot­mar­ke­det. Det sy­nes imid­ler­tid langt fram til de 60 og så­gar 70 dol­la­re­ne per fat som vi har fått høre om fra ana­ly­ti­ker­korp­set gjen­nom etter hvert lang tid.

År­sa­ke­ne er sam­men­sat­te, men vik­tigst er et sta­dig øken­de til­bud av nord­ame­ri­kansk ski­fer­olje. Pro­duk­sjons­an­leg­ge­ne er enk­le å star­te opp og sten­ge ned, i takt med hvor­dan pris­ni­vå­et ut­vik­ler seg, og tek­no­lo­gi- og pro­duk­ti­vi­tets­frem­skrit­te­ne føy­er seg inn i rek­ken av hva in­du­stri­na­sjo­nen USA har pres­tert opp gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ne­ne.

Et­ter­som pri­sen ikke sy­nes å be­ve­ge seg syn­der­lig mye opp­over igjen, skal det nok bli en god stund til noen be­stil­ler bore­ut­styr til en ny platt­form

Man kan gjer­ne øns­ke seg en ver­den hvor energi­for­bru­ket ikke er ba­sert på fos­sil ener­gi. Det er da også et vik­tig mål å ar­bei­de mot, men rea­lis­tisk lig­ger det et godt styk­ke inn i frem­ti- den. Her på Sør­lan­det har vi fort­satt ver­dens le­den­de klyn­ge av be­drif­ter som le­ve­rer ut­styr til off­shore olje­bo­ring, for­ank­ring og løf­te-, las­te- og losse­ope­ra­sjo­ner. Men som vi vet, er No­de-klyn­gen hardt truf­fet av olje­pris­fal­let. Og et­ter­som pri­sen ikke sy­nes å be­ve­ge seg syn­der­lig mye opp­over igjen, skal det nok bli en god stund til noen be­stil­ler bore­ut­styr til en ny platt­form. Dess­ver­re.

Vårt inn­trykk er imid­ler­tid at det job­bes godt med tek­no­logi­ut­vik­ling og -over­fø­ring også her. At det åpen­bart ble dre­vet et dyk­tig lobby­ar­beid som før­te til full­fi­nan­sie­ring av Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab i Grim­stad, gle­der oss og leg­ger til ret­te for ny­ska­ping. Nå er det vårt håp at ei­er­ne av de sto­re No­de-be­drif­te­ne også vil vise i prak­sis at de ten­ker lang­sik­tig.

Bore­rig­ger, pro­duk­sjons­skip og mye mer som har med off­shore oljef­rem­stil­ling å gjø­re, lig­ger i opp­lag så len­ge olje­pri­sen ikke sti­ger til ni­vå­er som rett­fer­dig­gjør in­ves­te­rin­ger og drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.