Fryk­ter elite­styrt kom­mu­ne

An­tall lo­kal­po­li­ti­ke­re i kom­mune­sty­ret i ny­kom­mu­nen Lindesnes kan bli mer enn hal­vert i for­hold til da­gens po­li­tis­ke or­ga­ni­se­ring.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Her går vi mot en topp­styrt kom­mu­ne med noen få elite­po­li­ti­ke­re. Skjer det, vil mot­stan­der­ne av sam­men­slå­in­gen få rett i at ny­kom­mu­nen blir mind­re de­mo­kra­tisk, sier by­styre­re­pre­sen­tant for Man­dal SV, Mor­ten Eke­land.

Han fryk­ter at små­byg­de­ne i re­gio­nen etter 2020 ikke len­ger vil ha noen til å snak­ke de­res sak.

I går møt­tes fel­les­nemn­da som be­står av po­li­tis­ke re­pre­sen­tan­ter fra hver av kom­mu­ne­ne. Den­ne nemn­da skal dis­ku­te­re og be­stem­me fel­les­sa­ker fram mot den nye kom­mu­nen er rea­li­tet 1. ja­nu­ar 2020.

POLITISK OR­GA­NI­SE­RING

En vik­tig bit er å be­stem­me hvor­dan den po­li­tis­ke or­ga­ni­se­rin­gen skal bli. I dag er det 77 re­pre­sen­tan­ter i de tre kom­mune­sty­re­ne. I in­ten­sjons­av­ta­len som kom­mu­ne­ne lag­de om sam­men­slå­in­gen, ble det be­stemt at det­te an­tal­let skal skjæ­res ned til 35 re­pre­sen­tan­ter.

Det er like man­ge som i da­gens Man­dal by­sty­re.

– Ja, skal vi føl­ge mo­del­len vi har i Mar­nar­dal med an­tal­let i kom­mune­sty­ret og hvor man­ge inn­byg­ge­re vi har, må det nye kom­mune­sty­ret har 250 per­soner, sa Ole Si­gurd Fidje­støl i Mar­nar­dal Sp.

MER ENN NOK

Lindesnes-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen men­te 35 po­li­ti­ke­re er mer enn nok. Det sam­me men­te Vi­dar Tjel­land i Mar­nar­dal Høy­re.

– Jo fær­re som er i kom­mune­sty­ret, jo let­te­re er det å bli eni­ge. Dess­uten skal vi ikke bru­ke så him­la mye pen­ger på po­li­ti­ker­ne, sa han.

Det ble nem­lig opp­lyst at hvert enes­te kom­mune­styre­møte vil kos­te 30.000 kro­ner eks­tra i møte­godt­gjø­rel­se med 45 re­pre­sen­tan­ter fram­for 35.

GJØR IKKE INN­TRYKK

Men at det vil kos­te mer med ti fle­re re­pre­sen­tan­ter gjør ikke inn­trykk på Eke­land.

– Her går de­mo­kra­ti­et og god geo­gra­fisk re­pre­sen­ta­sjon foran, sier han.

Han sier at man ved nes­te kom­mune­valg kan kom­me i en si­tua­sjon der da­gens vel­ge­re i Man­dal kun kom­mer til å stem­me inn per­soner de kjen­ner.

– Det vil i ho­ved­sak si mann­li­ge po­li­ti­ke­re bo­satt i sen­trum av Man­dal. Fryk­ten er at der­som det er for få per­soner i det nye kom­mune­sty­ret, vil dis­trik­te­ne bli ra­dert ut fra de po­li­tis­ke av­gjø­rel­se­ne, sier Eke­land.

Han har reg­net seg fram til at det i dag er 440 inn­byg­ge­re per re­pre­sen­tant i Man­dal by­sty­re mens det er i Mar­nar­dal er om­lag 100 inn­byg­ge­re per re­pre­sen­tant.

BLE UTSATT

Sa­ken fikk ikke en en­de­lig av­gjø­rel­se fre­dag. Et eget ar­beids­ut­valg ved­tok at det skal være 35 re­p­re- sen­tan­ter, men en­de­lig politisk or­ga­ni­se­ring av­gjø­res ikke før nes­te møte i fel­les­nemn­da i juni.

Det ble hel­ler ikke tatt stil­ling til hvor­dan ny­kom­mu­nen el­lers skal se ut med for­mann­skap, tek­nisk ut­valg og lik­nen­de.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Man­dal SVS Mor­ten Eke­land fryk­ter at ny­kom­mu­nen blir topp­styrt med etter hans me­ning alt­for få re­pre­sen­tan­ter i det nye kom­mune­sty­ret. Her fra møte­ti fel­les­nemn­da for de tre kom­mu­ne­ne i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.