Pasto­ren var så langt nede at han ikke or­ket å be

Pastor Stein Ar­ve Graarud brøt et av de ti bud. Det som hand­ler om at du skal hvi­le. Det straf­fet seg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Den da­gen det sa stopp for Stein Ar­ve Graarud skul­le han ha sam­ling med de unge i me­nig­he­ten der te­ma­et var «Stress­less». En kveld der de skul­le lære seg å fin­ne den ret­te ba­lan­sen mel­lom ar­beid og hvi­le.

For pasto­ren, fa­mi­lie­fa­ren og fot­ball­tre­ne­ren fra Lund var det et sprik mel­lom liv og lære. Han had­de lig­get vå­ken til klok­ka fem nat­ta før uten å få sove. Nå viss­te han hva som var i ferd med å skje.

– Det var som førs­te gang du skal be­gyn­ne i en ny jobb el­ler den fø­lel­sen du har før ek­sa­men. Det var bare det at den var kon­stant og ga seg ald­ri. Ho­det var fullt av ka­ta­stro­fe­tan­ker.

Graarud er pastor i Kristiansand fri­kir­ke, er glad i job­ben og gru­er seg sjel­den til en ny opp­ga­ve. Da sier man gjer­ne ja til den opp­ga­ven også. Helt til det ikke går len­ger.

– Det å ha en sam­ta­le en-til-en, det klar­te jeg ikke len­ger. Etter guds­tje­nes­ten gikk jeg fort gjen­nom kirke­kaf­fen uten å snak­ke med noen. Så jeg må nok ha vir­ket nok­så av­vi­sen­de på en­kel­te, sier Graarud.

OR­KET IKKE BE

Det ble ikke noen sam­ling for pasto­ren med ung­dom­me­ne den kvel­den. I ste­det ble det syk­mel­ding. Me­nig­he­ten span­der­te en ukes opp­hold på Mo­dum bad på sin pastor. Der har de spe­sial­opp­legg for to yr­kes­grup­per. Det ene er pres­ter og pas­to­rer, mens det and­re er for le­ger. To yr­kes­grup­per som er i fare­so­nen for å bli ut­brent, el­ler «utladet» som kan­skje er mer dek­ken­de.

Stein Ar­ve Graarud dro dit ut­styrt med bø­ker han vil­le lese og et øns­ke om å bi­dra på sam­lin­ge­ne.

– Men det gikk ikke. Jeg or­ket ikke å lese og klar­te ikke å kon­sen­tre­re meg. Jeg or­ket ikke en gang å be.

– Hvor­dan var det for en pastor?

– Det var egent­lig helt greit. Det lar seg jo egent­lig ikke helt for­ene med å være pastor. Men bønn er ikke en pre­sen­ta­sjon, så jeg var bare helt stil­le sam­men med Gud. Det fikk jeg til, og det var vel­dig fint.

❞ Jeg var bare helt stil­le sam­men med Gud. Det fikk jeg til, og det var vel­dig fint.

STEIN AR­VE GRAARUD, pastor

TRE BEGRAVELSER

Stein Ar­ve Graarud er, i til­legg til å være pastor, far til to gut­ter og tre­ner for et fot­ballag i Donn. I som­mer opp­lev­de Graarud at en kreft­syk gutt på la­get fikk et til­bake­fall med spred­ning. De fikk vite at han ikke vil­le over­le­ve. La­get reis­te hjem til sin lag­ka­me­rat for et sis­te far­vel. Graarud ble bedt om å for­ret­te i be­gra­vel­sen.

Like etter var det to døds­fall i slek­ta, og pasto­ren for­ret­tet i dem beg­ge. Høst­fe­rien med fa­mi­li­en i Kø­ben­havn ble av­lyst.

– Da kjen­te jeg at det­te er på gren­sen til det jeg kan tåle. Det ble vans­ke­lig å høre hva folk sa og jeg kjen­te at det var en pris å be­ta­le for å si ja til det jeg had­de gjort.

Job­ben han har er kan­skje ikke helt som alle and­res. Etter be­gra­vel­se­ne ven­tet kon­fir­mant­leir, ung­doms­ar­beid og me­nig­hets­helg. Så kom den kvel­den i fjor høst der te­ma­et var «stress­less» og alt sa stopp.

– Du sier at du fikk «ka­ta­stro­fe­tan­ker»?

– Ja, det var sli­ke tan­ker som at alt det jeg drev med kun­ne rase sam­men. Tenk om det ikke kom­mer noen på ung­doms­mø­te­ne? Hva om vi ikke får kon­fir­man­ter i me­nig­he­ten?

HVILEDAG

Den­ne vår­en er han til­ba­ke i job­ben. Nå me­ner Stein Ar­ve Graarud at han har fun­net fram til noen gode leve­reg­ler for å unn­gå en ny ned­tur: Den ret­te ba­lan­sen mel­lom fri og ar­beid, ver­ne om fri­da­ge­ne og si nei til opp­drag i fe­rie­ne.

Han plan­leg­ger hel­ler ikke li­vet slik at en ufor­ut­sett hen­del­se får alt ut av ba­lan­se.

– Gjør du det, lig­ger du utro­lig dår­lig an. Jeg måt­te lære meg å si nei, og har hel­dig­vis en kone som hjel­per meg med det. Det er til vel­dig stor hjelp.

Og så var det Net­flix med alle sine fil­mer og na­tur­pro­gram.

– Det fikk meg til å slap­pe av da jeg ikke or­ket å gå på jobb. Da slapp jeg å ten­ke så mye. Takk Gud for Net­flix.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.