– Byg­get vil­le ikke blitt god­kjent

Da Toll­bod­gata 56 ble god­kjent for ut­leie av 13 rom i tre eta­sjer i 2010, sto det eks­pli­sitt i fer­dig­at­tes­ten at kjel­ler­eta­sjen ikke kun­ne bru­kes som bo­lig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

– Jeg har bodd i kjel­le­ren i sju år, sier Ter­je Kil­berg til Fædre­lands­ven­nen.

Han var en av de åtte som ble inn­lagt på syke­hu­set etter bran­nen.

På Face­bo­ok har han lagt ut bil­der fra sin lei­lig­het i kjel­le­ren.

BLE TATT OPP

– Viss­te du det var ulov­lig å bo der?

– Det var spørs­mål på et tids­punkt om det var lov­lig å bo der. Eie­ren skul­le sjek­ke. Men jeg hør­te ikke noe mer, sier han.

Hus­ei­ers ad­vo­kat Ma­ri­us André Stok­ke vil ikke kom­men­te­re om det bod­de folk i kjel­ler­lei­lig­he­ten over­for Fædre­lands­ven­nen.

Alle be­boer­ne Fædre­lands­ven­nen har in­ter­vju­et, av­vi­ser at det ble gitt noen opp­læ­ring om brann­sik­ker­het, brann­dør­er el- ler røm­nings­vei­er.

Ter­je Kil­berg for­tel­ler at han had­de la­ve­re hus­leie for å fyl­le noen vakt­mest­funk­sjo­ner.

Han hjalp også and­re be­boer­ne med å slå av alar­men når den gikk.

Tross lang bo­tid skal han ikke ha fått noen in­struk­sjo­ner el­ler opp­læ­ring i for­hold til brann­sik­ker­het.

– Nei, jeg gjor­de ikke det. Det var stor gjen­nom­trekk av folk her. Jeg tror det vil­le vært vans­ke­lig å få til, sier han.

Hus­ei­ers ad­vo­kat, Ma­ri­us André Stok­ke, sier føl­gen­de om opp­læ­ring og in­for­ma­sjon om brann­sik­ker­het over­for be­boer­ne.

– Det var fast inn­ar­bei­det ru­ti­ne: brann­sik­ker­he­ten ble gjen­nom­gått med hver ny leie­ta­ker.

BRANNALARMANLEGGET

I til­legg til nye el­ler opp­gra­der­te brann­dør­er krev­de brann­tek­nisk in­ge­ni­ør Jon O. Rør­vik i 2008 at Toll­bod­gata 56 måt­te ha et hel­dek­ken­de brann­alarm­an­legg. Det vir­ket.

– Alar­men gikk én til to gan­ger i må­ne­den, sier samt­li­ge be­boer­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Fle­re skal ha trodd at det ikke brant, da alar­men gikk. Noen la seg så­gar til å sove vi­de­re i den tro at det bare var nok en falsk alarm.

– Byg­get vil­le ikke blitt god­kjent un­der sli­ke om­sten­dighe- ter, sier brann­tek­nisk in­ge­ni­ør Jon O. Rør­vik.

– Hus­ei­er har et an­svar etter fore­byg­gende­for­skrif­ten for at alar­men blir tatt al­vor­lig.

– Eier har til en­hver tid an­svar for at brannalarmanlegget fun­ge­rer som det skal. Det be­tyr år­lig kon­troll av alarm­an­leg­get og egen­kon­troll med jev­ne mel­lom­rom. Et alarm­an­legg må un­der­sø­kes av et kva­li­fi­sert fir­ma, og om de opp­da­ger at det har vært 20 uøns­ke­de alar­mer på et år, vil de måt­te ta tak i det. For det skal ikke være slik. Da må man for ek­sem­pel end­re plas­se­ring av de­tek­tor, el­ler end­re til en type som re- age­rer på var­me iste­den­for røyk, sier Rør­vik.

Av­de­lings­le­der Hans Ar­ne Mad­sen i fore­byg­gen­de av­de­ling i brann­ve­se­net, som var vakt­ha­ven­de be­fal på den­ne bran­nen, sier til Fædre­lands­ven­nen at et brann­alarm­an­legg som ikke tas al­vor­lig, ikke len­ger har den funk­sjo­nen et slikt an­legg skal ha.

HUSKER IKKE SA­KEN

Brannalarmanlegget er søk­nads­plik­tig, noe som in­ne­bæ­rer at det skal fø­res til­syn og ved­li­ke­hold av an­leg­get av god­kjen­te fag­folk. I Toll­bod­gata 56 står sel­ska­pet Newcon­nec­tion elek­tro AS for til­syn og ved­li­ke­hold, opp­ly­ser hus­ei­ers ad­vo­kat, Ma­ri­us André Stok­ke. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Bjo­raa, som også har sig­nert for in­stal­la­sjo­nen, sier til Fædre­lands­ven­nen at han ikke husker sa­ken.

FOTO: JAN ODDVAR EIDE

– Jeg har bodd i kjel­le­ren i sju år, sier Ter­je Kil­berg.

FOTO: PRIVAT

Ter­je Kil­berg sov gjen­nom brann­alar­men og våk­net først da van­net be­gyn­te å ren­ne ned fra ta­ket i kjel­ler­lei­lig­he­ten. Han ble dratt ut gjen­nom kjel­ler­vin­du­et av brann­fol­ke­ne på ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.