– Ikke å an­be­fa­le til barn

Net­flix-se­ri­en som om­hand­ler selv­mord, kan føre til at noen unge som ser den vel­ger å ta li­vet sitt, me­ner to se­nior­råd­gi­ve­re ved RVTS Sør.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

– Jeg har sett se­ri­en og ten­ker at den kan være skum­mel for en del sår­ba­re ung­dom­mer. Men jeg for­står at den er fa­sci­ne­ren­de, sier se­nior­råd­gi­ver ved RVTS Sør, Ka­ren Rin­ger­ei­de.

RVTS Sør er en or­ga­ni­sa­sjon som bl.a. job­ber med trau­mer blant barn og unge.

Når det gjel­der te­ma­et selv­mord, fin­ner bå­de hun og kol­le­ga Øy­vind Dås­vatn se­ri­en uro­vek­ken­de. Spe­si­elt den sis­te epi­so­den hvor ho­ved­per­sonen tar sitt eget liv, er be­kym­rings­full for­di den nær­mest er en in­struks på hvor­dan man kan begå selv­mord.

– Vi prø­ver all­tid å unn­gå fo­kus på me­to­de, for vi vet fra forsk­nin­gen at det er smitt­somt, sier Dås­vatn.

– Og selv­mord... du kan ikke ang­re det el­ler få ret­tet det opp.

I føl­ge tall fra Ung­data for­tel­ler hele 10 pro­sent av ele­ve­ne i førs­te klas­se på vi­dere­gå­en­de sko­le at de har for­søkt å ta sitt eget liv.

I se­ri­en får hjelpe­ap­pa­ra­tet stryk­ka­rak­ter, men slik er det ikke her, me­ner beg­ge.

– Vi har et godt hjelpe­ap­pa­rat med gode helse­søst­re, so­sial­ar­bei­de­re og et godt syke­hus. I til­legg har vi kom­mu­na­le tje­nes­ter som til­byr god hjelp. Det er kjempe­vik­tig å for­mid­le til unge som sli­ter, at her fin­nes det hjelp å få.

FARLIG ANSVARLIGGJØRING

Selv om det i se­ri­en set­tes søke­lys på en rek­ke av de pro­ble­me­ne unge sli­ter med, me­ner han at ting blir farlig for­enk­let.

– Her blir det en litt en­kel set­ting, som går på mob­bing og uten­for­skap, og det blir lik «jeg tar li­vet mitt». Som re­gel er selv­mord mye mer kom­plekst og sam­men­satt enn det. Og det er en fak­tor som kom­mer dår­lig frem i den­ne se­ri­en.

Rin­ger­ei­de me­ner ho­ved­per­sonens gjen­nom­gå­en­de hevn­mo­tiv er be­ten­ke­lig i for­hold til at de and­re ung­dom­me­ne i se­ri­en får an­svar for hen­nes død.

– Jeg er litt redd for at ung­dom skal blitt gjort an­svar­lig for and­re ung­dom­mers liv. Det er de ald­ri. Men i se­ri­en har de et vold­somt fo­kus på den­ne an­svar­lig­gjø­rin­gen av sår­bar ung­dom, noe som er bå­de unød­ven­dig og galt. De har ofte nok med å kla­re seg i si­tua­sjo­ner selv.

FIKSJON OG VIRKELIGHET

De al­ler fles­te ung­dom kla­rer å skil­le mel­lom fiksjon og virkelighet, men ikke alle.

– Vi har en­kel­te som er sår­ba­re i ut­gangs­punk­tet. De mang­ler et støtte­ap­pa­rat, men har god til­gang på se­ri­en. Det er en grup­pe unge som vil kun­ne være utsatt, på­pe­ker Dås­vatn.

Han me­ner også se­ri­en kan på­fø­re en­kel­te skyld­fø­lel­se hvis de opp­le­ver at noen de kjen­ner tar li­vet av seg.

– Kan­skje de i etter­tid vil ten­ke at «det­te bur­de vi ha for­stått», og så tar de med seg den skyld­fø­lel­sen vi­de­re.

– Den­ne skyld­fø­lel­sen. Alle har vi i ung­doms­ti­den holdt noen uten­for el­ler gjort noe vi ikke bur­de mot and­re, sup­ple­rer Rin­ger­ei­de.

– Så den kob­lin­gen se­ri­en gjør med at van­lig ung­doms­opp­før­sel kan føre til selv­mord for noen, det er på en måte å leg­ge et vold­somt an­svar på unge men­nes­ker.

– VIL­LE ALD­RI LATT MIN TIÅRING SE DEN

Beg­ge me­ner de at et for­bud mot sli­ke se­ri­er vil være nytte­løst. Men som for­el­der bå­de har du, og bør ta, an­svar for å be­stem­me hva bar­net ditt skal se.

– Når man hø­rer at barn helt ned til fjer­de klas­se ser på se­ri­en, så vil jo jeg si at jeg vil­le ald­ri latt min tiåring få lov til å se den se­ri­en, sier Rin­ger­ei­de.

– Se­ri­en er der, vi kan ikke få den vekk, men vi kan gjø­re noe som voks­ne ved å snak­ke med ung­dom­men om det de ser.

FOTO: CONNIE BENTZRUD

Ka­ren Rin­ger­ei­de og Øy­vind Dås­vatn ved RVTS Sør, me­ner beg­ge at «13 Rea­sons Why» er uhel­dig for unge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.