13 svar om «13 grun­ner til»

Det er del­te opp­fat­nin­ger om se­ri­en «13 Rea­sons Why» blant ele­ve­ne ved Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le i Kristiansand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FRANK MERSLAND

Se­ri­en hand­ler om en ten­årings­jen­te som be­går selv­mord. En klasse­ka­me­rat mot­tar en rek­ke kas­set­ter hvor hun for­tel­ler hvor­for hun tok det­te val­get.

– Det er ty­de­lig­vis en se­rie som man­ge har sett, sier Kris­ti­an Myh­re ved Tan­gen vgs.

Sam­men med Fred­rik Fjellvang, Bra­ge Fag­stad og Ro­bin Holm har han in­ter­vju­et med­ele­ver om den om­strid­te se­ri­en som er lan­sert på Net­flix.

– Jeg har nok inn­trykk av at det var flest jen­ter som had­de sett se­ri­en, me­ner Bra­ge Fag­stad.

MILJØPROSJEKT

Ele­ve­ne ved Tan­gen opp­lev­de i fjor at en med­elev tok sitt eget liv. Klasse­ka­me­ra­te­ne ble til­budt krise­hjelp og sko­len gjen­nom­før­te en minne­stund.

– Sko­len er kjent for å ha et godt mil­jø hvor folk bryr seg. Al­le­re­de før selv­mor­det i fjor had­de elev­rå­det tatt ini­tia­tiv til at in­gen som ikke øns­ket det skul­le sit­te ale­ne ved kan­tine­bor­det el­ler and­re ste­der på sko­len i fri­ti­den, sier Fred­rik Fjellvang.

TABU

Han sy­nes det har vært in­ter­es­sant å in­ter­vjue med­ele­ve­ne.

– Selv­mord er nok et litt tabu­be­lagt tema og folk har man­ge for­skjel­li­ge inn­falls­vink­ler, sier Fjellvang. Ki­ne Ram­fjord Lar­sen (18)

●● – Jeg sy­nes det er et vel­dig vik­tig tema som tas opp. Det kan føre til at de som sli­ter med sam­me pro­ble­me­ne fø­ler at ikke de er ale­ne. Ka­ja Mørk (17)

●● – Jeg sy­nes det er vel­dig dumt at en se­rie på­vir­ker sam­fun­net på den må­ten. Sam­ti­dig sy­nes jeg det er et tema som tren­ger opp­merk­som­het. Kan­skje se­ri­en tar det opp på en litt feil måte? Kris­tin Kn­ut­sen (18)

●● – Jeg tror ikke det had­de på­vir­ket meg noe sær­lig, men jeg tror kan­skje noen kan bli på­vir­ket av kon­sep­tet rundt selv­mor­det hen­nes. Udug Mus­se (17)

●● – Selv om man­ge sy­nes se­ri­en er vel­dig over­dre­vet, så ten­ker jeg den tar opp vik­ti­ge po­eng. Det er vik­tig å ten­ke på hva man sier og at alt har kon­se­kven­ser.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Ro­bin Holm (fra venst­re), Bra­ge Fag­stad, Fred­rik Fjellvang og Kris­ti­an Myh­re ser gjen­nom in­ter­vju­ene de har gjort med med­ele­ve­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.