Her kan du lese hva ele­ve­ne ved Tan­gen sy­nes om se­ri­en «13 grun­ner til»:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Eli­sa­beth Kør­ling (17)

●● – Se­ri­en «13 grun­ner til» sy­nes jeg på­vir­ker ne­ga­tivt. Jeg har hørt at len­ger nord i lan­det har det spredd seg en epi­de­mi med selv­mord og selv­mords­for­søk. Jeg sy­nes re­gis­sø­ren har fått fram feil bud­skap. Ma­le­ne Isak­sen (17)

●● – Det jeg li­ker med se­ri­en «13 grun­ner til» er at de ikke pyn­ter på sann­he­ten, men at de frem­stil­ler ting vir­ke­lig. For ek­sem­pel så døde jen­ta som vil­le begå selv­mord. Det er noe som kan skje i vir­ke­lig­he­ten. Ayat Ma­j­bel Sa­eid (17)

●● – Jeg sy­nes se­ri­en kan ha en smitte­ef­fekt. Det de ser i se­ri­en er at selv­mord er en løs­ning. Hun leg­ger igjen 13 ta­per hvor hun leg­ger skyl­da på alle – bort­sett fra seg sjøl. Det kan gi den ef­fek­ten at hvis du vil at noe skal end­res så kan du få det til ved å ta ditt eget liv. Ju­lie Kol­stad Rei­nert­sen (17) ●● – Jeg tror den­ne se­ri­en kan på­vir­ke and­re. Ved å få mer fo­kus på te­ma­er som mob­bing, gruppe­press og sli­ke ting tror jeg det kan bli gode dis­ku­sjo­ner rundt det­te. Ni­klas Fugle­dal (17)

●● – Jeg tror det som skjer i se­ri­en kun­ne skjedd her. Du vet ald­ri om det er noen ele­ver som har det tungt. De plei­er som re­gel å gjem­me det vekk der­som de opp­le­ver kji­pe ting. Jeg tror det­te kun­ne skjedd på alle sko­ler. Had­le Mey­er Store­vold (17)

●● – Jeg sy­nes det bes­te med se­ri­en er at de tar opp vik­ti­ge og in­ter­es­san­te te­ma­er som bur­de bli snak­ka om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.