Kri­tisk til den­ne type se­ri­er

Er det farlig for unge å se Net­flix­se­ri­en «13 Rea­sons Why»? Nor­ges frems­te fors­ker på selv­mord er i hvert fall kri­tisk til den­ne type se­ri­er. For de kan ut­lø­se smit­te.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no TEKST: frank.mersland@fvn.no

Kri­tik­ken mot se­ri­en har i ho­ved­sak gått på at den glo­ri­fi­se­rer selv­mord. Der­med fryk­ter man at det skal opp­stå en smitte­ef­fekt, i ver­ste fall i form av en selv­mords­bøl­ge. Pro­fes­sor i suic­ido­lo­gi, Lars Mehlum me­ner det fin­nes man­ge ek­semp­ler på det­te.

– Den­ne smitte­ef­fek­ten kal­ler vi gjer­ne «Wert­her-ef­fek­ten» etter Goethes ro­man om den unge Wert­her som i kjær­lig­hets­sorg skjøt seg selv. Det ut­løs­te en epi­de­mi av lik­nen­de selv­mord i sam­ti­den og bo­ken ble der­for i en pe­rio­de for­budt, for­tel­ler Mehlum.

Fra mo­der­ne tid trek­ker han frem nok et ek­sem­pel, også den­ne gang fra Tysk­land.

– Tv-se­ri­en «Der Tod ei­nes Schü­lers» ut­løs­te en nær tre­dob­ling av selv­mord med den ak­tu­el­le me­to­den i de nær­mes­te uke­ne etter at se­ri­en ble vist.

For Mehlum me­ner at det ikke er for­skjell på fakta og fiksjon når det gjel­der smitte­ef­fekt.

– Nei, det hand­ler om hvor­dan man om­ta­ler selv­mord. Ikke om det er fak­tis­ke el­ler fik­ti­ve selv­mord.

– Men er det rik­tig å ad­va­re mot fik­sjons­se­ri­er som «13 Rea­sons Why»?

– Jeg er kri­tisk inn­stilt til sli­ke se­ri­er. Men når man skal ad­va­re mot se­rie­ne, må man pas­se seg så man ikke sam­ti­dig dri­ver re­kla­me for dem, sier Mehlum.

– Bør man slut­te å lage dem? – Me­dia­folk må selv ta det val­get ut ifra sine presse­etis­ke be­trakt­nin­ger. Jeg sy­nes ikke po­en­get er OM man skal lage se­ri­er som det­te, men HVOR­DAN man gjør det. Det er fullt mu­lig å lage sli­ke se­ri­er uten å ri­si­ke­re å ut­lø­se selv­mords­smit­te.

Mehlum hen­vi­ser til Norsk pres­ses egen vei­le­der for om­ta­le av selv­mord, hvor det pe­kes på en rek­ke for­hold i bå­de i ny­hets- og un­der­hold­nings­me­di­er som øker ri­si­ko­en for smitte­ef­fek­ter.

AD­VA­RER MOT SE­RI­EN

I Trond­heim valg­te kom­mu­nen ny­lig å sen­de ut et var­sel­brev til fore­sat­te i bar­ne- og ung­doms­sko­len etter at fle­re unge har tatt el­ler for­søkt å ta li­vet av seg.

I føl­ge NRK Trøn­de­lag som først om­tal­te sa­ken, vi­ser kom- mu­nen til kri­tik­ken som går på at se­ri­en for­her­li­ger selv­mord, og ber der­for de voks­ne være på vakt.

«Svært man­ge ele­ver i ung­doms­sko­len ser på se­ri­en og er opp­tatt av den. Vi vet at barn helt ned i 4. klas­se føl­ger med», he­ter det i skri­vet.

Rek­to­re­ne ber i skri­vet for­eld­re som er uro­li­ge for egne barn om å ta kon­takt med sko­len, barne­ver­net el­ler fast­le­gen.

For også re­el­le selv­mord har smitte­ef­fekt blant unge i føl­ge Mehlum.

– Jeg kjen­ner til man­ge ek­semp­ler. Du le­ser om en slik si­tua­sjon som på­går i Trond­heim.

Net­flix-se­ri­en for­svin­ner nep­pe til tross for alle ad­vars­ler, men Mehlum har noen råd til fore­sat­te som for­tvi­ler.

– De må snak­ke med bar­na sine om det­te. Gi en mot­vekt mot den ne­ga­ti­ve på­virk­nin­gen. Være år­våk­ne for ri­siko­sig­na­ler og søke hjelp hvis de er i tvil.

FOTO: JENSEN, TOM-EGIL

Lars Mehlum er kri­tisk til fik­sjons­se­ri­er som om­hand­ler selv­mord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.