Kris­tian­san­der kan bli ny Oslo-bis­kop

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

An­ne-may Grasaas (61) er en av fem som er no­mi­nert til å etter­føl­ge Ole Chris­ti­an Kvar­me.

Det mel­der Oslo bispe­døm­me fre­dag.

– Jeg har stilt meg til dis­po­si­sjon for­di jeg har triv­des med å være leder i kir­ken og har lyst til å bi­dra til å gjø­re kir­ken til en ak­tiv sam­funns­ak­tør, sier Grasaas til Fædre­lands­ven­nen.

Den ut­flyt­te­de kris­tian­san­de­ren An­ne-may Grasaas var i 2012 kan­di­dat som ny bis­kop i Ag­der, men tap­te for Stein Rei­nert­sen.

I 2013 ble Grasaas dom­prost i Oslo og har vært nest i rek­ken etter bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me.

FEM KONKURRENTER

I til­legg til 61-årin­gen er dis­se no­mi­nert til stil­lin­gen når Kvar­me slut­ter: Kåre Ru­ne Hau­ge, sogne­prest i Høy­brå­ten, Fos­sum og Stov­ner me­nig­het, Ma­rit Hal­vor­sen Hougs­næs, di­rek­tør i Ar­beids­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen for kir­ke­li­ge virk­som­he­ter, Stur­la J. Stål­sett, pro­fes­sor ved Det teo­lo­gis­ke me­nig­hets­fa­kul­te­tet, og Ka­ri Veite­bergn, by­mi­sjons­prest.

Grasaas er ut­dan­net ved Det teo­lo­gis­ke me­nig­hets­fa­kul­te­tet. Hun har vært prest i Tre­fol­dig­hets­kir­ken i Oslo og dag- lig leder for Den Evan­ge­lis­ke Lut­hers­ke Fri­kir­kes ytre­mi­sjon. Hun har også har ar­bei­det for Ung­dom i Opp­drag.

– Du har tid­li­ge­re vært no­mi­nert til bis­kop i Borg (i 2011) og Ag­der (i 2012). Kan­skje det lyk­kes den tred­je gan­gen?

– Jeg vil ikke bru­ke or­det lyk­kes. Nå er det opp til fol­ket å be­stem­me seg for hvem de vil ha som bis­kop, sier 61-årin­gen.

– De (no­mi­ner­te) re­pre­sen­te­rer et bredt spenn i bak­grunn og pro­fil og vil på uli­ke må­ter kun­ne fyl­le den ut­ford­ren­de rol­len som bis­kop i Oslo bispe­døm­me. Vi vil tak­ke alle som har stilt seg til dis­po­si­sjon til den­ne vik­ti­ge po­si­sjo­nen, bå­de for kir­ken og for sam­fun­net, sier leder i Oslo bispe­dømme­råd Gard San­da­kerNi­el­sen til kir­ken.no.

FOLKEKIRKE

Kirke­med­lem­mer i Oslo kan stem­me på kan­di­da­te­ne fram til 24. au­gust. Det er Kirke­rå­det som en­de­lig av­gjør hvem som blir an­satt.

Blir hun til slutt an­satt, er hun ty­de­lig på at den sto­re ut­ford­rin­gen er å få med­lems­vekst etter at stat og kir­ke har skilt lag.

– Vi må job­be for å ska­pe den folke­kir­ken som Stor­tin­get har for­ut­satt at vi skal være, sier An­ne-may Grasaas.

FOTO: SIV DOLMEN

An­ne-may Grasaas var no­mi­nert til bis­kop i Ag­der. Nå kan hun få stil­lin­gen i ho­ved­sta­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.