– For galt at noen en­der opp med bleie

Per Ber­ge valg­te be­hand­ling mot pro­stata­kreft i Tysk­land på tross av nors­ke le­gers råd. Mens ka­me­ra­ten som ble ope­rert i Nor­ge nå går med blei­er, er Ber­ge kreft­fri og uten sen­ska­der. Men be­hand­lin­gen han fikk, til­bys ikke i Nor­ge.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

Etter at han sto fram i Fædre­lands­ven­nen, har Per Ber­ge blitt ned­ringt av and­re med pro­stata­kreft som ald­ri har fått vite om be­hand­lings­al­ter­na­ti­vet lav­do­se­rate bra­chy­te­ra­pi. De fles­te av dem sli­ter med sen­ska­der etter strå­ling og er svært for­tvi­let, for­tel­ler han.

– Jeg had­de en på be­søk her om da­gen. Vi had­de så vidt jeg kan se nes­ten iden­tis­ke dia­gno­ser, sam­me type kreft. Det enes­te til­bu­det han had­de fått, el­ler fått vite om, var ope­ra­sjon med ro­bot på syke­hu­set i Aren­dal. Nå går han med blei­er.

Det Ber­ge rea­ge­rer ster­kest på, er at han ikke ble opp­lyst fra le­ge­ne ved Sør­lan­det syke­hus om at bra­chy­te­ra­pi var en mu­lig be­hand­lings­me­to­de.

– Jeg fikk vite om me­to­den av en ka­me­rat, ikke av le­ge­ne på syke­hu­set her. Men, den­ne me­to­den bur­de de opp­ly­se alle om. Den gir langt fær­re bi­virk­nin­ger enn den me­to­den som bru­kes i Nor­ge. Dess­ver­re er det in­gen som snak­ker høyt om bi­virk­nin­ger og sen­ska­der.

KOSTNADSEFFEKTIVT

I en ar­tik­kel pub­li­sert i Tids­skrif­tet for den nors­ke lege­for­ening i 2015, slår fle­re an­er­kjen­te kreft­spe­sia­lis­ter fast at lav­do­se­rate bra­chy­te­ra­pi er bå­de ef­fek­tiv og sik­ker. Den spa­rer fleste­par­ten av pa­si­en­te­ne for lang­va­ri­ge bi­virk­nin­ger. Og etter å ha gjen­nom­gått 43 uten­lands­ke stu­di­er, kon­klu­de­rer de nors­ke le­ge­ne med at me­to­den i til­legg er kost­nads­ef­fek­tiv.

– Jeg kan ikke skjøn­ne an­net enn at norsk helse­ve­sen må ta i bruk mo­der­ne be­hand­lings­me­to­der. Husk på at det år­lig er rundt 5000 menn her i Nor­ge som får pro­stata­kreft. Det hand­ler om dem, fa­mi­lie­ne de­res og li­vet de skal leve etter be­hand­lin­gen.

Helse­de­par­te­men­tet vil ikke sva­re på hvor­for be­hand­lin­gen ikke til­bys i Nor­ge, men hen­vi­ser til Helse­di­rek­to­ra­tet. Hel­ler ikke de vil sva­re på i hvor stor grad man tar hen­syn til sen­ska­der og bi­virk­nin­ger når man vel­ger be­hand­lings­me­to­de. I ste­det vi­ser de til at di­rek­to­ra­tets ret­nings­lin­jer for be­hand­ling av pro­stata­kreft er un­der re­vi­sjon.

– Me­to­den er svært in­ter­es­sant, men har hit­til ikke vært i bruk i Nor­ge, skri­ver stra­tegi­di­rek­tør i Helse­di­rek­to­ra­tet, Kjell Mag­ne Tveit.

– Hvis me­to­den etab­le­res i Nor- ge, vil det være et spørs­mål om me­to­den skal til­bys som stan­dard­be­hand­ling in­nen en grup­pe pa­si­en­ter el­ler om den skal være gjen­stand for yt­ter­li­ge­re forsk­ning, ved sam­men­lig­ning med f.eks. ki­rur­gisk be­hand­ling.

På spørs­mål om det­te hand­ler om pen­ger, får vi ikke svar fra hver­ken de­par­te­men­tet el­ler di­rek­to­ra­tet.

I et le­ser­inn­legg i lør­da­gens avis til­bake­vi­ser le­ge­ne ved Sør­lan­det syke­hus kri­tik­ken som har blitt reist mot dem på le­der­plass etter at Ber­ge sto fram med sin his­to­rie.

– Le­der­ar­tik­ke­len kon­klu­de­rer med at Sør­lan­det syke­hus er dår­lig opp­da­tert med hen­syn til nye og bed­re me­to­der for be­hand­ling av pro­stata­kreft, og at fag­mil­jø­et hel­ler ikke har over­sikt over of­fent­li­ge fi­nan­sie­rings­ord­nin­ger for pa­si­en­ter som vel­ger be­hand­ling i ut­lan­det.

Her tar Fædre­lands­ven­nen feil, skri­ver Svein Mjå­land, som er av­de­lings­sjef ved Sen­ter for kreft­be­hand­ling SSHF.

I inn­leg­get som han har for­fat­tet sam­men med Chris­toph Mül­ler, dia­gnose­an­svar­lig over­lege for pro­stata­kreft, Sen­ter for kreft­be­hand­ling SSHF, og Alf Ole Tys­land, sek­sjons­over­lege uro­lo­gi, Ki­rur­gisk av­de­ling Sør­lan­det syke­hus Kristiansand, skri­ver de føl­gen­de:

«Selv om lav­do­se­rate bra­chy­te­ra­pi ikke be­nyt­tes i Nor­ge er me­to­den på in­gen måte ny, i alle fall ikke etter våre be­gre­per. Ba­sert på god teo­re­tisk og prak­tisk kunn­skap har vi der­for i mer enn 10 år hen­vist pa­si­en­ter til syke­hus i Ne­der­land, Sve­ri­ge og Tysk­land i til­fel­ler der vi me­ner at bra­chy­te­ra­pi vil være en bed­re me­to­de enn eks­tern stråle­be­hand­ling el- ler ope­ra­sjon. Sam­ti­dig har vi satt oss grun­dig inn i ord­nin­ge­ne med fi­nan­si­ell støt­te, men så langt har vi kun måt­tet re­gist­re­re at nors­ke helse­myn­dig­he­ter ikke spon­ser den­ne ty­pen be­hand­ling ved uten­lands­ke syke­hus.»

FLAU FOR å VISE SEG UTE

Ber­ge suk­ker opp­gitt med tan­ke på det man­ge menn i hans si­tua­sjon kan opp­le­ve som føl­ge av be­hand­lin­gen her hjem­me.

– Jeg ten­ker spe­si­elt på han med blei­e­ne. Han had­de ikke vært ute blant folk i det hele tatt si­den ope­ra­sjo­nen. For ham er det flaut å vise seg ute med jogge­buk­se og blei­er. Had­de han fått sam­me be­hand­ling som meg, kun­ne han ha hatt god livs­kva­li­tet han også. Det er for galt.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Bare få da­ger etter be­hand­lin­gen i Tysk­land var Ber­ge på sin dag­li­ge tur med hun­den Gorm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.