Ja til pri­vat­sko­le i Vennesla

In­ger Tu­rid Ton­stad og Nils Olav Lar­sen stem­te mot egen over­be­vis­ning etter press fra KRF. Der­med ble det ja til kris­ten pri­vat­sko­le i Vennesla kom­mune­sty­re tors­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Vi har ikke parti­pisk i KRF, men jeg har inn­sten­dig opp­ford­ret beg­ge de sis­te da­ge­ne, sier ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal etter den dra­ma­tis­ke av­stem­nin­gen i kom­mune­sty­ret tors­dag kveld.

Lar­sen sier at han per­son­lig me­ner det sam­me som før, nem­lig sat­sing på of­fent­lig sko­le som fel­les­are­na og nei til pri­va­te sko­ler. Etter en sam­let vur­de­ring valg­te han li­ke­vel å støt­te Krfs pro­gram, som sier ja til pri­va­te sko­ler som sup­ple­ment.

In­ger Tu­rid Ton­stad vil­le ikke snak­ke med Fædre­lands­ven­nen da vi ba om kom­men­tar.

TIET

Hver­ken Lar­sen el­ler Ton­stad tok or­det un­der de­bat­ten for å for­kla­re seg.

– Nå er det noen som må sove på si­den i fle­re net­ter. Ryg­gen må jo være full av piske­slag. Trist i en så vik­tig sak, sier Aps Geir We­hus i etter­kant.

Lar­sen og Ton­stad had­de på for­hånd latt seg in­ter­vjue i Vennesla Ti­den­de. Der gjor­de de klart at de ikke vil­le skif­te me­ning i kom­mune­sty­ret. Slik ble det alt­så ikke.

Dra­ma­tik­ken økte kraf­tig i kom­mune­sty­ret da Ven­st­res Odd­bjørn Ha­gen gikk på tale­sto­len som første­mann i de­bat­ten. Han sa at Venst­re er for pri­va­te al­ter­na­ti­ver, men at han i Ven­ne­slas til­fel­le me­ner det må sat­ses på fel­les­sko­len.

Der­med var det fler­tall 14– 13 mot å si ja til Oa­sens søk­nad om en kris­ten pri­vat­sko­le for 180 ele­ver. Pres­set økte vel­dig på de to i KRF.

KRF HOLDT MØTE

De­bat­ten var­te over en time, før ord­fø­re­ren ba om pau­se og gruppe­møte. Etter gruppe­mø­tet had­de de to alt­så snudd slik at fler­tal­let en­de­lig ble 15–12 for pri­vat­sko­le.

Aps Be­rit Kit­tel­sen, vara­ord­fø­rer, bruk­te ster­ke ord om føl­ge­ne av å slip­pe til pri­va­te sko­ler i Vennesla. Hun sier det hand- ler om sel­ve fun­da­men­tet for de ver­di­er hun som so­sial­de­mo­krat står for.

– Jeg var vaske­ko­nas dat­ter, og jeg gikk på sko­le med di­rek­tø­rens sønn og barn fra de fles­te me­nig­he­ter i Kristiansand. At alle går på sam­me sko­le, er grunn­leg­gen­de vik­tig, sa Kit­tel­sen, som kal­te sa­ken den vik­tigs­te verdi­sak hun har vært med på i Vennesla.

Hun me­ner også at de øko­no­mis­ke kon­se­kven­se­ne av en pri­vat­sko­le er sto­re. 180 ele­ver be­tyr at kom­mu­nen ta­per 17,3 mil­lio­ner i til­skudd, tall som råd­man­nen be­kref­tet.

– Vi har fem barne­sko­ler som per­ler på ei snor på ei mil fra Kvar­stein til Sam­kom. Ikke kom å si at ikke noe vil skje med den per­le­rada hvis det kom­mer en sjet­te sko­le her. En ned­leg­gel­se vil tvin­ge seg fram, sa Kit­tel­sen.

Sps Eivind Dri­ve­nes var enig i den­ne vur­de­rin­gen.

Krfs Ray­mond Bærø men­te Kit­tel­sen og and­re bå­de svart­mal­te og var flå­se­te.

– In­gen snak­ker om rike og fat­ti­ge, men vi øns­ker et al­ter­na­tiv for de som øns­ker det. Ja, jeg er kris­ten og jeg øns­ker en kris­ten sko­le i byg­da sa han.

Li­ne Fra­ser Ven­nesland fra Frp men­te at pri­vat­sko­ler vir­ker ut­jev­nen­de. Bo­sted kom­mer av inn­tekt, sa hun og me­ner den of­fent­li­ge sko­len der­for kan ska­pe for sto­re for­skjel­ler.

Høy­res Jens Røed sa at pri­va­te sko­ler er na­tur­lig i et sam­funn som også sier ja til privat barne­vern og pri­va­te barne­ha­ger.

Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet tar en­de­lig av­gjø­rel­se, men kom­mu­nens syn vekt­leg­ges be­ty­de­lig.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Her stem­mer KRF sam­let for pri­vat­sko­len til Oa­sen i Vennesla. In­ger Tu­rid Ton­stad (ru­te­te jak­ke) og Nils Olav Lar­sen (hvit skjor­te) er egent­lig mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.