Lei av op­po­si­sjo­nens «evin­ne­li­ge om­kam­per»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG _

– Noen sky­ver fryk­ten foran seg. Det er utro­lig trist, sa ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal og ref­set Frp og op­po­si­sjo­nen for alle om­kam­pe­ne om rus­bo­li­ger på Lomtjønn.

Det var Frps Mag­ne Huns­bedt som stil­te ord­fø­re­ren et åpent spørs­mål i kom­mune­sty­ret tors­dag, på bak­grunn av at Hus­ban­ken har sagt ja til de

16 rus­bo­li­ge­ne, mens fyl­kes­le­gen har ment de er for man­ge.

Huns­bedt øns­ket å vite om ord­fø­re­ren vil­le lyt­te til fyl­kes­le­gen og stop­pe pro­sjek­tet. I sa­len var det kom­met rundt 30 fra Lomtjønn for å høre.

FRYK­TEN

– Sva­ret er nei, sa ord­fø­re­ren. Hun sa også:

– Jeg er ri­me­lig lei dis­se evin­ne­li­ge om­kam­pe­ne fra op­po­si­sjo­nen. Op­po­si­sjo­nen på­tar seg et utro­lig an­svar, sa hun.

Ord­fø­rer Brans­dal me­ner for man­ge nå sky­ver frykt foran seg, i ste­det for å se på gode løs­nin­ger for dem som tren­ger det mest. Hun bruk­te or­de­ne «utro­lig trist» om ut­vik­lin­gen.

Huns­bedt me­ner op­po­si­sjo­nen må få lov å bru­ke sine mu­lig­he­ter til å snu en be­slut­ning den er imot. Han bruk­te li­ke­vel ikke mu­lig­he­ten til å frem­me for­slag og for­lan­ge av­stem­ning i kom­mune­sty­ret.

TAR AD­VO­KAT

Leder i Snø­myr og Lomtjønn Vel­for­ening, Elin Øv­land, me­ner ord­fø­re­ren opp­trer ar­ro­gant. Ikke minst for­di ord­fø- re­ren vur­de­rer å av­vise inn­byg­ger­i­ni­tia­ti­vet det job­bes med på Lomtjønn. Brans­dal me­ner det mu­li­gens ikke er i pakt med lo­ven.

– Vi vil fort­set­te kam­pen. Om nød­ven­dig en­ga­sje­rer vi ad­vo­kat. Og det er bå­de av hen­syn til be­boer­ne på Lomtjønn og be­boer­ne i rus­bo­li­ge­ne. 16 er for man­ge på ett sted, sier Øv­land.

Ord­fø­rer Brans­dal min­net i kom­mune­sty­ret om at rus­bo­li­ge­ne er ved­tatt fle­re gan­ger, og at op­po­si­sjo­nen også stem­te for, inn­til mot­stan­den kom uten­fra.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal tord­net mot op­po­si­sjo­nen i Vennesla kom­mune­sty­re tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.