Hø­ring om jord­bruks­opp­gjø­ret i nes­te uke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no NTB

med and­re yr­ker.

– Re­gje­rin­gen dri­ver nå splitt og hersk in­nen bonde­næ­rin­gen. Vi må stå sam­men mot det­te i hele lan­det. Det er nød­ven­dig med høy­ere løn­nin­ger for at vi skal kla­re å in­ves­te­re og ut­vik­le oss vi­de­re, sier In­ger Liv Røy­ter Thor­sen fra Vennesla.

Bøn­de­ne av­slut­tet ak­sjo­nen kl 09.

– De fles­te bøn­der job­ber mer enn nor­malt. Det­te er jo ver­dens bes­te yrke. Der­som vi kan få litt bed­re be­talt, kan det ikke bli bed­re, sier Ter­je Birke­land fra Ev­je. ●● Tirs­dag inn­le­der næ­rings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get be­hand­lin­gen av årets jord­bruks­opp­gjør. Da­gen etter blir det åpen hø­ring.

Tids­pla­nen er lagt un­der for­ut­set­ning av re­gje­rin­gen først­kom­men­de man­dag leg­ger fram jord­bruks­av­ta­len i eks­tra­or­di­nært stats­råd.

Bonde­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne brøt den­ne uken for­hand­lin­ge­ne med sta­ten og har inn­le­det ak­sjo­ner fle­re ste­der i lan­det i pro­test mot det de opp­le­ver som mang­len­de sam­men­heng mel­lom til­bu­det fra re­gje­rin­gen og Stor­tin­gets vil­je.

SV me­ner næ­rings­ko­mi­te­en un­der tirs­da­gens møte bør sen­de opp­gjø­ret til­ba­ke til re­gje­rin­gen med klar be­stil­ling om å sør­ge for å gi bøn­de­ne sam­me krone­mes­sig inn­tekts­ut­vik­ling som and­re grup­per.

Ko­mité­le­der Geir Polle­stad (Sp) er enig med SV i at Stor­tin­get bør leg­ge mer pen­ger på bor­det, men sier det ikke er rom for å sen­de hele opp­gjø­ret i re­tur.

– Vi går inn for en or­di­nær ko­mité­be­hand­ling, der vi vil ta til orde for å øke bud­sjett­støt­ten fra 1. ja­nu­ar nes­te år, sier han.

Stor­tin­get skal etter pla­nen be­hand­le jord­bruks­opp­gjø­ret 16. juni.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Fra venst­re: In­ger Liv Røy­ter Thore­sen og Kris­tin Skrane­fjell Eike­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.