Vi me­ner at det ikke er grunn­lag for dom­fel­lel­se i den­ne sa­ken over­ho­det. Der­med står det mel­lom null år og 21 år.

Det er in­gen for­mil­den­de om­sten­dig­he­ter i sa­ken mot Erik Jensen, me­ner Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker. Ak­to­ra­tet me­ner han for­tje­ner 21 års feng­sel.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Med på­stand om lo­vens stren­ges­te straff for Ei­rik Jensen og 18 år for hasj­ba­ro­nen Gjermund Cap­pe­len av­slut­tet på­tale­myn­dig­he­ten fre­dag sin be­vis­før­sel i nor­ges­his­to­ri­ens størs­te nar­ko­tika­retts­sak.

Beg­ge er til­talt for kor­rup­sjon og grov nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet, Ei­rik Jensen for med­virk­ning til inn­før­sel av 13,9 tonn hasj til Nor­ge i pe­rio­den 2004–2013, og Cap­pe­len for inn­før­sel av over 16 tonn hasj i åre­ne 1993–2013.

Selv satt Jensen helt stil­le og bare blun­ket litt da på­stan­den ble lest opp av ak­tor Guro Glærum Klep­pe fra Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker i Oslo ting­rett fre­dag etter­mid­dag. Han har hard­nak­ket hev­det sin uskyld i de fem må­ne­de­ne retts­sa­ken har vart.

Tre års straffe­ra­batt

Det er først og fremst Cap­pe­lens for­kla­ring som lig­ger til grunn for til­ta­len mot Jensen, og det har len­ge vært spe­ku­lert på hvor mye straffe­ra­batt Cap­pe­len vil­le få for det­te. Men tre år var alt ak­tor Lars Erik Alf­heim vil­le gi, ett år for til­stå­el­sen og to år for for­kla­rin­gen om Jen­sens rol­le.

Grun­nen er at Cap­pe­len ald­ri har for­klart seg før han har for­stått at det ikke er noen vei uten­om, sa Alf­heim i ret­ten fre­dag.

Cap­pe­len ble svært over­ras­ket over at re­duk­sjo­nen ikke ble stør­re, iføl­ge for­sva­rer Be­ne­dict de Vi­be.

– Han sy­nes på­stan­den er for streng og had­de trodd den skul­le bli be­ty­de­lig la­ve­re, sier de Vi­be til Dag­bla­det.

Ikke over­ras­ket

Jen­sens for­sva­rer John Chris­ti­an Elden er på sin side ikke over­ras­ket over den al­vor­li­ge på­stan­den.

– Når de har tatt ut den til­ta­len de har gjort, er det ikke noe rart at de vil ha lo­vens stren­ges­te straff, sier Elden til NTB.

Han me­ner ak­tors pro­se­dy­re i stor grad byg­ger på syn­sing, tolk­nin­ger og me­nin­ger og lite på hånd­fas­te be­vi­ser.

– Vi me­ner at det ikke er grunn­lag for dom­fel­lel­se i den­ne sa­ken over­ho­det. Der­med står det mel­lom null år og 21 år, sier Elden.

Man­dag skal Cap­pe­lens for­sva­re­re hol­de pro­se­dy­re, mens Jen­sens for­sva­re­re skal pro­se­de­re på tirs­dag.

Til­lits­brudd

I sin pro­se­dy­re fre­dag la Klep­pe vekt på at spe­sial­en­he­ten me­ner Jen­sens for­sva­rer Ei­rik de til­tal­te har gjort seg skyl­dig i et svært grovt til­lits­brudd.

– Det er vans­ke­lig å ten­ke seg noe mer øde­leg­gen­de for folks til­lit til po­li­ti­et enn det Ei­rik Jensen og Gjermund Cap­pe­len har gjort, sa hun i ret­ten fre­dag.

For Jen­sens del fin­nes det in­gen for­mil­den­de om­sten­dig­he­ter, fram­holdt hun.

– Han har hatt en vik­tig or­ga­ni­sa­to­risk rol­le i Cap­pe­lens nett­verk. Han har i største­de­len av ti­den hatt en le­der­po­si­sjon i sek­sjon for or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet og en råd­gi­ver­po­si­sjon for po­liti­le­del­sen. Han har hatt til­gang til in­for­ma­sjon som har vært vik­tig for Cap­pe­lens virk­som­het, sa Klep­pe.

Ak­tor Katri­ne Schil­ling, som sto for gjen­nom­gan­gen av be­vi­se­ne mot Jensen, kon­klu­de­rer gans­ke en­kelt med at Jen­sens for­kla­rin­ger ikke er tro­ver­di­ge.

Iføl­ge hen­ne fin­nes det bare én plau­si­bel for­kla­ring på den om­fat­ten­de kon­tak­ten mel­lom Jensen og Cap­pe­len, og det er at de to sam­ar­bei­det om hasj­smug­ling.

vå­pen Inn­dratt

På­tale­myn­dig­he­ten la også ned på­stand om inn­drag­ning av 2,45 mil­lio­ner kro­ner for Jen­sens del, samt vå­pen og am­mu­ni­sjon som om­fat­tes av til­ta­len.

For Cap­pe­lens del er det på­stand om inn­drag­ning av ast­ro­no­mis­ke 825 mil­lio­ner kro­ner, he­r­under ver­di­er i form av blant an­net smyk­ker og ma­le­ri­er.

JOHN CHRIS­TI­AN ELDEN,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.