Kon­se­kven­se­ne av par­ke­ring og kjøpe­sen­ter på Tor­vet er at bu­tik­ker i side­ga­te­ne vil for­svin­ne.

Ga­mezone-sjef Trond Aa­nen­sen fryk­ter re­duk­sjon i gate­par­ke­ring og åp­ning av sen­ter ved Tor­vet vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re å dri­ve bu­tikk i side­ga­te­ne. I and­re side­gate­bu­tik­ker er de bare del­vis eni­ge.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

– Par­ke­ring uten­for bu­tik­ken er kjempe­vik­tig. Sær­lig for bu­tik­ker som oss med tun­ge bade­roms­møb­ler. El­lers er ut­vik­lin­gen for bu­tik­ken sta­bil, sam­ti­dig som vi har hatt en god start på året. Vi får jo også en del kun­der som føl­ge av rør­leg­ger­ne våre, for­tel­ler bu­tikk­sjef Mos­ta Gül­han hos AS Rei­er­sen VVS i Kirke­gata i Kvad­ra­tu­ren.

Fædre­lands­ven­nen skrev fre­dag om Ga­mezone, som for­ri­ge uke steng­te dø­re­ne i bu­tik­ken i Dron­nin­gens gate for godt og sat­ser fullt på nett­han­del.

«Det er ut­ford­ren­de å dri­ve lønn­somt i side­ga­te­ne (til Mar- kens, journ.anm.), noe som an­tas å for­ster­kes av re­duk­sjon i gate­par­ke­ring og åp­ning av kjøpe­sen­ter ved Tor­vet», stod det blant an­net å lese i års­be­ret­nin­gen til Ga­mezone.

Dag­lig leder Trond Aa­nen­sen i Ga­mezone me­ner det å kun­ne til­by par­ke­ring uten­for bu­tik­ken er es­sen­si­elt for å kun­ne over­le­ve.

– Det er in­gen tvil om at folk kjø­rer bil og vil kjø­re det de nes­te 20–30 åre­ne også. Å tro noe an­net er naivt. Par­ke­ring un­der Tor­vet er fan­tas­tisk, men hjel­per ikke bu­tik­ke­ne i side­ga­te­ne, sier Aa­nen­sen.

– INNRØM KON­SE­KVEN­SE­NE

Han er ikke ne­ga­tiv til ut­vik­lin­gen, men me­ner po­li­ti­ker­ne bør være ær­li­ge nok og inn­røm­me kon­se­kven­se­ne av det de ved­tar.

– Kon­se­kven­se­ne av par­ke­ring og kjøpe­sen­ter på Tor­vet er at bu­tik­ker i side­ga­te­ne vil for­svin­ne. Det er ut­ford­ren­de å dri­ve i side­ga­te­ne al­le­re­de, og det vil for­ster­kes yt­ter­li­ge­re.

– STILLERE ENN VAN­LIG

Med det­te som bak­tep­pe tok vi der­for tu­ren ut i side­ga­te­ne for å lod­de stem­nin­gen hos and­re bu­tik­ker.

Hos J. Sø­ren­sens Sko for­tel­ler bu­tikk­med­ar­bei­der An­ne Brit Kob­belt­vedt at Skip­per­gata er ei ok gate å hol­de til i.

– Det er som re­gel bra med folk her, men ak­ku­rat i vår har det vært stillere enn van­lig. Jeg vet ikke helt hva det skyl­des, men vi hå­per Tor­vet med par­ke­ring­skjel­ler og kjøpe­sen­ter vil bi­dra po­si­tivt i nær­om­rå­det, me­ner hun.

– AVHENGIG AV PAR­KE­RING

Len­ger oppe i Skip­per­gata, hos Lys­punk­tet In­te­ri­ør, er eier Grethe Arnt­sen vel så be­kym­ret for nett­han­del.

– Kon­kur­ran­sen fra nett­bu­tik­ker går sterkt ut­over oss som dri­ver i li­ten ska­la, sier Arnt­sen, som også vil be­hol­de gate­par­ke­rin­gen.

– I vår bran­sje er vi av­hen­gi­ge av at folk kan kom­me så nær som mu­lig. Der­for skul­le vi gjer­ne be­holdt kor­tids­par­ke­rin­gen, gjer­ne med mind­re maks­tid enn i dag.

Til høs­ten blir nem­lig Skip­per­gata gå­gate, selv om den først be­gyn­ner ved inn­kjø­rin­gen til Gyl­deng­år­den p-hus.

– Det har jo vært prøve­ord­ning med mid­ler­ti­dig gå­gate før, med mer el­ler mind­re suk­sess, så det blir jo spen­nen­de å se. Selv er vi jo plas­sert før gå­gata star­ter, sier Arnt­sen.

– FOR LITE FOLK

Trond Aa­nen­sen hos Ga­mezone tror ikke på å etab­le­re fle­re gå­ga­ter i sen­trum?

– Jeg har in­gen tro på å gjø­re Skip­per­gata om til gå­gate. Det bor for få men­nes­ker i Kvad­ra­tu­ren, det kom­mer for få men­nes­ker inn til Kvad­ra­tu­ren og væ­ret er for dår­lig åtte må­ne­der i året, sva­rer Aa­nen­sen og leg­ger til:

– Pla­ne­ne om et le­ven­de sen­trum med høy­hus, for­tet­ting og p-hus er kjempe­vik­ti­ge, men po­li­ti­ker­ne er lov­lig seint ute. Det er vans­ke­lig å snu ut­vik­lin­gen.

– Fryk­ter du for han­dels­stan­den i Kvad­ra­tu­ren?

– Nei, for jeg tror ikke det er usunt at bu­tik­ker dør. De bes­te blir bed­re og de dår­ligs­te må end­re seg el­ler fin­ne and­re ting å gjø­re. Po­en­get mitt er at der­som man øns­ker at Kristiansand skal be­stå av en haug av små bu­tik­ker, må man også leg­ge til ret­te for det, sva­rer Aa­nen­sen.

FLUST MED PAR­KE­RING

Sen­trums enes­te dyre­bu­tikk, Kvad­ra­tu­ren Zoo i Tor­dens­kjolds gate, har bå­de Slot­tet p-hus og en svær, åpen par­ke­rings­plass som nær­mes­te nabo over gata.

– Par­ke­ring blir nok ikke vårt størs­te pro­blem, sier dag­lig leder Mar­gre­te Nils­sen, som lis­ter opp nett­han­del ge­ne­relt, Plan­ta­sjen, Ha­ge­land og Sør­lands­sen­te­ret

FOTO: RICHARD NODELAND

Skip­per­gata blir gå­gate til høs­ten der­som gate­bruks­pla­nen ban­kes gjen­nom i juni.

FOTO: RICHARD NODELAND

Mos­ta Gül­han og Vil­de Jo­nas­sen, hen­holds­vis bu­tikk­sjef og bu­tikk­med­ar­bei­der hos AS Rei­er­sen VVS i Kirke­gata, har hatt en bra start på bu­tikk­året.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

Trond Aa­nen­sen i Ga­mezone har lagt ned bu­tik­ken i Dron­nin­gens gate og sat­ser for fullt på nett­han­del. Han me­ner fær­re gate­par­ke­rings­plas­ser er en trus­sel for side­gate­bu­tik­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.