Fram­stil­ling av selv­mord er ikke auto­ma­tisk en glo­ri­fi­se­ring

Le­ser man kun over­skrif­te­ne kan det vir­ke som om se­ri­en «13 Rea­sons Why» er livs­far­lig. Så en­kelt er det ikke.

Faedrelandsvennen - - MENING - JOUR­NA­LIST eva.mykle­bust@fvn.no - 416 83 140

For­ri­ge uke gikk Trond­heim kom­mu­ne ut og ad­var­te for­eld­re mot å la ten­årin­ge­ne sine se Net­flix-se­ri­en «13 Rea­sons Why» som hand­ler om 17 år gam­le Hannah Ba­ker. Gjen­nom 13 kas­sett­opp­tak får vi et inn­blikk i hvor­for hun valg­te å ta sitt eget liv.

Kri­tik­ken har hag­let mot se­ri­en fra fle­re hold – bå­de na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Man er redd for at se­ri­en glo­ri­fi­se­rer selv­mord og at den kan føre til en smitte­ef­fekt.

I Trond­heim gikk ad­var­se­len ut etter at kom­mu­nen så en øk­ning i selv­mord og selv­mords­for­søk, og knyt­tet det­te del­vis til at vel­dig man­ge unge føl­ger med på se­ri­en. Det kan nes­ten vir­ke som om det­te er farlig for alle å se på. Men ge­ne­relt gjel­der ad­vars­le­ne en li­ten grup­pe unge men­nes­ker som sli­ter psy­kisk, og som kan vise tegn på å være suici­da­le. Et friskt men­nes­ke tar ikke li­vet sitt på grunn av en selv­mordsce­ne i en tv-se­rie. Sli­ter man der­imot med selv­mords­tan­ker er det grunn til å fryk­te en smitte­ef­fekt. R undt 500 men­nes­ker tar sitt eget liv i Nor­ge hvert år, og rundt 90 pro­sent av dem har en psy­kisk li­del­se på døds­tids­punk­tet. På ver­dens­ba­sis dør 1 mil­lion men­nes­ker på grunn av selv­mord – det er fle­re som dør på grunn av selv­mord enn på grunn av tra­fikk­ulyk­ker og krig. Selv­mord er et sam­funns­pro­blem som må dis­ku­te­res, men med var­som­het. Vi vet at fa­ren for smit­te øker ved om­ta­le av me­to­de, ved sto­re og gjen­tat­te opp­slag i media, og når kjen­di­ser tar li­vet sitt.

Det er der­for vi i medie­ne er var­som­me i dek­nin­gen av selv­mord. Sam­ti­dig tren­ger vi et rom for å dis­ku­te­re et vans­ke­lig og frem­de­les tabu­be­lagt tema. Hvor­dan man skal na­vi­ge­re er sær­lig vans­ke­lig når det gjel­der om­ta­le av fak­tis­ke hen­del­ser. Så da må man spør­re. Kan ikke fik­sjo­nen gi oss et stør­re rom for å ta opp sen­si­ti­ve tema?

Her er eks­per­te­ne ueni­ge. Bå­de Shake­spea­res «Romeo og Ju­lie» og Goethes «Unge Wert­hers li­del­se» har vært knyt­tet til selv­mords­bøl­ger i etter­kant av at bø­ke­ne kom ut. Det så man også etter en tysk tv-se­rie som ble sendt på 1980-tal­let. Men iføl­ge en ar­tik­kel fra Scien­ti­fic Ame­ri­can er ikke sam­men­hen­gen mel­lom smitte­ef­fekt og fram­stil­ling av selv­mord i tv-se­ri­er og film helt klar. Der­for må det være lo­gisk å anta at de al­ler fles­te kan skil­le mel­lom fakta og fiksjon.

Det «13 Rea­sons Why» har fått mest kri­tikk for er å glo­ri­fi­se­re selv­mord ved å vise me­to­den, og in­spi­re­re til hevn­lyst ved at Hannah pe­ker på kon­kre­te per­soner som har skyld i at hun ikke vil­le leve len­ger.

Se­ri­ens ska­pe­re har be­visst tatt med selv­mordsce­nen. De vil­le fram­stil­le det i all sin bru­ta­li­tet. Den ak­tu­el­le sce­nen er in­gen lang se­kvens, men er uten tvil noe av det von­des­te jeg noen gang har sett på en skjerm. Det fin­nes ikke noe fre­de­lig, ro­man­tisk el­ler gla­mo­røst ved det. Det fram­står hel­ler ikke som at Hannah «en­de­lig fikk ro». Det fin­nes hel­ler ikke noe vak­kert ved den sor­gen som for­eld­re­ne sit­ter igjen med. Det er bare bunn­løs mak­tes­løs­het og selv­be­brei­del­se. Langt mer glo­ri­fi­ser­te selv­mord og selv­mords­for­søk har vært vist på tv før. Så hvor­for får ak­ku­rat «13 Rea­sons Why» så mye pep­per?

Tro­lig for­di se­ri­en er ret­tet mot ung­dom, og hele nar­ra­ti­vet er byg­get opp rundt å for­kla­re hvor­for Hannah tok li­vet sitt. I de 13 kas­sett­opp­ta­ke­ne iden­ti­fi­se­rer Hannah jevn­ald­ren­de som blant an­net har delt bil­der av hen­ne, spredd usan­ne ryk­ter, og vold­tatt hen­ne. Den sis­te kas­set­ten er til­eg­net sko­lens råd­gi­ver som ver­ken tar grep når hun for­tel­ler om vold­tek­ten el­ler når hun prø­ver å åpne seg om hvor vans­ke­lig hun har det. Det er den­ne de­len som kri­ti­ker­ne me­ner kan føre til hevn­lyst.

Men det er nett­opp fo­ku­set på mob­bing som er noe av det bes­te ved se­ri­en. Selv om det blir for en­kelt å ut­pe­ke mob­bing som enes­te år­sak til et selv­mord, er det en re­ell sam­men­heng. Det er Odin­sa­ken fra Nor­ge et tra­gisk ek­sem­pel på. Un­der­sø­kel­ser i Nor­ge vi­ser at men­nes­ker som blir mob­bet ofte ut­vik­ler psy­kis­ke pro­ble­mer, in­klu­dert selv­mords­tan­ker. Men nøy­ak­tig hvor man­ge som tar sitt eget liv på grunn av mob­bing vet vi ikke. U an­sett har det en egen­ver­di å dra­ma­ti­se­re den bru­ta­le hver­da­gen til noen som blir utsatt for mob­bing. Gjen­nom 13 epi­so­der får vi en hjerte­skjæ­ren­de inn­sikt i hvor­dan en i ut­gangs­punk­tet glad og nor­mal ten­årings­jen­te får brutt ned selv­til­li­ten sin bit for bit. Om hvor fa­tal sum­men kan bli av alle de små og sto­re, styg­ge tin­ge­ne vi sier og gjør.

Alt det­te von­de får vi rett i flei­sen, og det tror jeg de fles­te av oss har godt av. Ube­ha­get sit­ter len­ge igjen i krop­pen, og får deg til å re­flek­te­re over pro­blem­stil­lin­ge­ne som tas opp len­ge etter at rulle­teks­ten er fer­dig. Det er en sjel­den opp­le­vel­se i da­ge­ne medie­hver­dag. D et gjør at vi har fått to vik­ti­ge de­bat­ter – én om mob­bing og uten­for­skap, og én om selv­mord og år­sa­ke­ne til at noen tar sitt eget liv. Og av og til må vi se dis­se de­bat­te­ne i sam­men­heng. Vi kan håpe at dis­ku­sjo­ne­ne i kjøl­van­net av «13 Rea­sons Why» fø­rer til at det blir enk­le­re å søke hjelp for den som sli­ter, og at fle­re læ­rer å se fare­sig­na­le­ne som gjør at man bør vars­le. Fik­sjo­nen gir oss rom for å dis­ku­te­re og re­flek­te­re over tema som kan være vans­ke­li­ge å ta opp i den vir­ke­li­ge ver­den. Det­te er et rom vi tren­ger, og som vi skal være for­sik­ti­ge med å be­gren­se. Y trings­fri­he­ten står sterkt. Det skal den gjø­re – også når det gjel­der selv­mord. Pres­sens vei­le­der for om-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.