Snorke­dron­nin­ga

Hver gang jeg tren­ger nye hver­dags­klær en­der jeg nes­ten all­tid med en fot­sid af­ten­kjo­le i ste­det.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg får dess­ver­re ikke brukt den sær­lig mye, men den er som en li­ten skatt jeg be­und­rer og blir barns­lig eu­fo­risk over å skul­le ta på meg.

●● Jeg skul­le noen gan­ger øns­ke jeg var frua til en vik­tig­per som had­de en sånn type jobb at jeg måte kles. Selv om jeg har den­ne tran­gen til å pyn­te meg til treng­sel i tide og uti­de er jeg ikke spe­si­elt god på mer­ker, og jeg skjøn­ner jo selv at å se ut som en fly­vert­in­ne på stopp ikke er like fancy som dis­se venn­in­ne­ne mine som all­tid er først med tren­der jeg ikke skjøn­ner kom­mer før de er fer­di­ge.

●● De opp­lys­te mote­venn­in­ne­ne har for lengst byt­tet ut blonde­blu­se­ne med lakk buk­ser og over­zied dress­jak­ker. De kan sån­ne reg­ler som at man ikke må matche fra topp til bunn (les: se ut som meg). De har selv­føl­ge­lig all­tid det ret­te til­be­hø­ret og disk­re smin­ke, med ny­fø­net hår som ser helt ut som det bare har endt der av seg selv uten et snev av frizz. Der jeg kom­mer over­pyn­tet i ball­kjo­le har de f.eks på seg den per­fek­te vin­ta­ge t-skor­ten fra 70 tal­let det står ”Ca­li­for­niaswe­et­dreams”, el­ler noe i den du­ren på med lil­la bob­le bok­sta­ver og de brek­ker an­trek­ket med ei sner­ten Cha­nel-ves­ke de lett hen­slengt har tredd over den yo­ga­ak­ti­ge skul­de­ren som er nøtte­brun fra na­tu­rens side.

●● De po­se­rer på den røde lø­pe­ren som om det var den mest na­tur­li­ge ting i ver­den og de vet hvor­dan de skal smi­le uten å smi­le for mye. Der blir jeg også for iv­rig og kla­rer over­ho­det ikke å se litt ”I dont gi­ve a føkk” ut, de for- ma­ner meg strengt til å ta hån­da i si­den og knek­ke på kne­et. Jeg en­der med å se ut som en junkie med nar­koknekk. Jeg har selv­sagt ikke nøtte­brun kropp i ge­ne­ne og må spraye meg i ka­bi­nett og en­der med å se ut som en uek­te dat­ter av Mr. Trump. Hel­dig­vis har jeg blitt så­pass trygg i eget skinn at jeg li­ker det sånn, og for meg er det en li­ten flik av lyk­ke hver gang jeg får gå i noe lek­kert som al­ler helst er litt drakt ba­sert.

●● Det er in­gen hem­me­lig­het blant mine at jeg er pynte­sjuk. Der­for er det gans­ke gøy å ten­ke på at bak stras­sen’s egen fa­sa­de så snor­ker jeg på lik lin­je med en mid­del­ald­ren­de over­vek­tig mann. Det er jo ikke su­per­gøy­alt å få seg ny kjæ­res­te også lig­ger han og dul­ter borti deg for­di han ikke får sove. Og det er umu­lig å prø­ve å hol­de seg vå­ken en hel natt for å ikke vek­ke ny ty­pen. Tro meg, jeg har prøvd. Det er enda mind­re fest­lig å våk­ne av det selv. Du tror det er tred­je ver­dens­krig som kom­mer også er det bare fra eget grev.

Jeg skul­le noen gan­ger øns­ke jeg var frua til en vik­tig­per som had­de en sånn type jobb at jeg måte kles.

●● Jo, mer jeg snor­ker, jo mer pyn­ta blir jeg på dag­tid. Nei­da. Jo­da. Så her om da­gen, etter nøye un­der­sø­kel­ser fra en spe­sia­list, møt­te jeg opp på lege­kon­to­ret med kjæ­res­ten på slep for å ta et lite inn­grep oppi ”ne­se­ri­et” og fjer­ne noen unev­ne­li­ge grei­er. Jeg an­ser meg som gans­ke tøff, men ble en pyse og in­sis­ter­te på å ha med kjæ­res­ten helt inn. Han holdt meg i hån­da mens det ble satt sprøy­te oppi ne­sen og un­der­teg­ne­de glem­te å pus­te. Det var skuf­fen­de lite vondt. Det hele var­te i ca. 6 mi­nut­ter og jeg kun­ne vand­re ut der­fra og håpe at jeg etter en snau uke om­si­der var snorke­fri. Jeg var så let­tet over at det gikk så le­ken­de lett at jeg klem­te bå­de lege, kon­tor­dame og tre pa­si­en­ter på vente­rom­met før jeg kvit­ren­de spur­te om det var van­lig at folk had­de med noen som holdt dem i hån­den på sli­ke inn­grep. Le­gen be­kref­tet at det var det ab­so­lutt, men ald­ri voks­ne.

●● Ald­ri voks­ne pyn­tet til treng­sel i over­då­dig af­ten­kjo­le med match­en­de pumps. Men en ting skal jeg ha, om det­te inn­gre­pet fun­ker el­ler ei, jeg snor­ker med stil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.