Fred i sun­det

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er kvel­den før vår kjæ­re na­sjo­nal­dag. Det er ro og still­het i sun­det.

●● Et par tre tjeld, noen si­len­der, ter­ner samt må­ker ko­ser seg. De er vår­yre. Snart skal små etter­kom­me­re se da­gens lys. Alt i en to­tal sam­men­heng for opp­rett­hol­del­se av ver­dens mest fan­tas­tis­ke skjær­gård.

Så plut­se­lig. Still­he­ten bry­tes bru­talt. Sterk mo­tor­lyd. Er det et fly? He­li­kop­ter? Nei in­gen av de­le­ne. En vann­sku­ter fa­rer gjen­nom det sma­le sun­det, på det sma­les­te ca 10 me­ter. Etter at ly­den stil­ner og bøl­ge­ne etter sku­te­ren fal­ler til ro, er still­he­ten til­ba­ke. Men sjø­fug­le­ne. Hvor er de? I føl­ge våre sen­tra­le myn­dig­he­ter er vann­sku­ter et far­tøy. Hvor­for he­ter det vann­sku­ter? Det lu­rer jeg på. De sam­me myn­dig­he­te­ne pre­si­se­rer også: Det er en po­liti­sak å se etter at alle for­hol­der seg til reg­ler samt for­skrif­ter til sjøs, det­te gjel­der også for vann­sku­te­re!

Tror vir­ke­lig våre sen­tra­le po­li­ti­ke­re at po­li­ti­et har ri­me­li­ge mu­lig­he­ter til å føl­ge opp og ev. hind­re ure­gel­mes­sig kjø­ring med den­ne type «far­tøy»? Jeg vil våge den på­stand: Det er en umu­lig opp­ga­ve for po­li­ti­et der­som det ikke set­tes inn vel­dig sto­re og svært kost­ba­re til­tak. Hvil­ke etter min rin­ge vur­de­ring er urea­lis­tisk og to­talt ufor­svar­lig.

Vår fel­les skjær­gård er sår­bar. Dess­ver­re min­ker det på sjø­fug­le­ne. Det er vik­tig at vi ikke ani­me­rer til til­tak og ak­ti­vi­te­ter, i kyst­om­rå­de­ne, som yt­ter­li­ge­re vil re­du­se­re sjø­fugl­be­stan­den. Det kan fort bli for sent. Vi må ikke opp­le­ve en taus skjær­gård tom for sjø­fug­ler. Fri ferd­sel for vann­sku­te­re er en feil vei å gå. Sett av spe­si­el­le ba­ner hvor de kan ut­fol­de seg og hvor ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser vil bli mi­ni­ma­le. som trod­de sa­ga­ene var ned­skre­vet på 1200-tal­let. Så rea­ge­rer jeg også på det ar­gu­men­tet fyl­kes­råd­men­ne­ne an­gi­ve­lig bru­ker, iføl­ge re­por­ta­sjen. Hel­dig­vis me­ner de at ”Ag­der” bør vel­ges, for, iføl­ge dem, Ag­der er et navn som kan bru­kes over hele lands­de­len. Men jeg min­ner om at for 15 år si­den, den 16. mars, var alle 30 ord­fø­rer­ne og kom­mu­ne­ne på Sør­lan­det med på å fei­re ”Sør­lan­det i 100”, det at lands­de­len Sør­lan­det fyl­te 100 år. Kron­prins­pa­ret og stats­mi­nis­te­ren var til ste­de. Det er en for­mi­da­bel lo­gisk brist at ”Sør­lan­det” ikke skal kun­ne bru­kes om de ind­re byg­der. Hvil­ken lands­del skul­le el­lers dis­se høre til? Jeg har ald­ri hørt at noen i de ind­re byg­der på Vest­lan­det, som for ek­sem­pel Voss, pro­te­ste­re på at de skul­le høre til Vest­lan­det på sam­me måte som Ut­si­ra? Hel­ler ikke at gud­brands­dø­le­ne skul­le tvi­le på at de er øst­len­din­ger på sam­me måte som de med tean i tan­ga på Hva­ler? Hvor­for skul­le ikke da de ind­re byg­der på Sør­lan­det høre til Sør­lan­det? Hva el­lers? Hvor el­lers? Sør­lan­det er rein­spik­ka geo­gra­fi, ikke re­ker og sva­berg, sol og som­mer! Lands­de­len Sør­lan­det står ute hele året. Er vi ikke Sør­lan­det len­ger, når vi er ned­snødd og trai­ler­ne står? Er vi ikke på Sør­lan­det len­ger, når vi Søg­ne-folk pluk­ker tytte­bær i Ve­gus­dal? Hvil­ken lands­del er vi da i? Øst­lan­det? Vest­lan­det? Da vil i alle fall jeg ikke ha de tytte­bæ­re­ne.

HELGE ANDRESEN

JOSTEIN ANDREASSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.