Thea (19) får sitt livs mu­lig­het

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Thea Jo­hann­es­sen (19) har skre­vet for å over­le­ve, som en flukt fra grov om­sorgs­svikt. Nå får hun sitt livs mu­lig­het til å bli for­fat­ter og få sin in­ners­te drøm opp­fylt.

– Det­te er jo en livs­mu­lig­het. En slik mu­lig­het som in­gen skal få. Det er sånn som ikke skal skje. Så skjer det.

Thea Jo­hann­es­sen var over­vel­det da hun fikk ny­he­ten fra fag­jury­en i Drømme­sti­pen­det i store­fri på Kris­ten vgs Vennesla hvor hun tar stu­die­for­be­re­den­de. Ju­be­len sto i ta­ket blant med­ele­ve­ne.

Hun viss­te at hun had­de vun­net drømme­sti­pend på 10.000 kro­ner. Men at hun også skri­ver så godt og ekte at fag­jury­en vil ha hen­ne til Oslo for å opp­fyl­le drøm­me­ne hen­nes, kom som et stort godt sjokk.

100 per­soner i Nor­ge får drømme­sti­pend fra Norsk kul­tur­skole­råd og Norsk Tip­ping hvert år, men Thea er en av svært få som også får en mu­lig­het til å få drøm­men opp­fylt.

Fag­jury­en for ska­pen­de skri­ving in­vi­te­rer Thea til Oslo. Der skal hun møte et for­lag og ha mø­ter med en rek­ke for­fat­te­re noen da­ger til høs­ten.

HAR BODD På 25 STE­DER

Thea Jo­hann­es­sen, nå fra Ive­land, har bodd over 25 ste­der på Sør­lan­det. Hun opp­lev­de om­sorgs­svikt i barn­dom­men og ble fos­ter­barn.

– For meg har skri­ving vært over­le­vel­se. Le­sing og skri­ving har gitt mu­lig­het til å flyk­te inn i and­re ver­de­ner når vir­ke­lig­he­ten har vært for tøff. Det er gjen­nom skri­ving jeg til­gir og be­ar­bei­der, sier Thea Jo­hann­es­sen.

SKRIVINGEN EN BESTEVENN

– Jeg har flyt­tet mye og har hatt få ven­ner. Skrivingen og le­sin­gen har vært mine bes­te ven­ner i man­ge år. Der­for er det så in­der­lig godt å få an­er­kjen­nel­se. Skrivingen er så vik­tig for meg, sier hun til Fædre­lands­ven­nen.

Hun skri­ver di­rek­te og na­kent, noe fag­jury­en for «ska­pen­de skri­ving» i Oslo tro­lig har lagt mer­ke til.

– Jeg har ald­ri delt teks­te­ne mine, før jeg send­te inn søk­na­den om drømme­sti­pend. Så skjer det­te. Jeg er helt over­vel­det. Min drøm er å bli for­fat­ter el­ler i alle fall leve av skri­ving, sier Thea Jo­hann­es­sen om å bli opp­da­get.

Hun fikk også hil­sen fra en ty­de­lig rørt Ive­land-ord­fø­rer GroA­ni­ta My­kjå­land:

– Jeg ten­ker på en tekst av en an­nen for­fat­ter, Hans Olav Mørk, når jeg le­ser det du skri­ver, Thea, sa hun og de­kla­mer­te:

Våg å være ær­lig våg å være fri våg å føle det du gjør si det du vil si. Kan­skje de som hol­der munn er red­de­re enn deg? Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei.

Det er ak­ku­rat det Thea vå­ger. «Ma­ria og hu mor» er av teks­te­ne som hun send­te inn til Drømme­sti­pen­det og som jury­en me­ner er så god at en ny, stor dik­ter kan ha sett da­gens lys på Sør­lan­det.

Det be­gyn­ner slik og er en dia­log:

Eg er ut­køyrd

Du er lat

Brys­tet mitt er blitt eit me­ka­nisk trekk­spel

Kan du ikkje ta be­tre vare på det sjølv?

Kvi­for skal and­re seie kva eg skal føle?

Kvi­for vil du ald­ri høy­re etter? OK, hjelp meg da!

Nei!

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Her har Thea Jo­hann­es­sen ak­ku­rat fått be­skjed om Oslo-ur og at hun skal tref­fe for­fat­te­re og for­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.