Jeg fø­ler et an­svar for at pub­li­kum skal opp av sto­len i lø­pet av kam­pen.

I fjor var det da­ger da Da­ni­el Aase måt­te rin­ge og si han ikke kun­ne kom­me på tre­ning. Han klar­te ikke å åpne øyne­ne.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

– Har du all­tid vært så treig? Har du all­tid vært så dår­lig på ho­det?

Da­ni­el Aase ler når han for­tel­ler om spørs­må­le­ne han fikk av de unge, lo­ven­de spil­ler­ne i Vind­bjarts fot­ball­a­ka­de­mi etter den ster­ke se­song­star­ten til Start.

Hver­ken Vind­bjarts ung­gut­ter, el­ler Aase selv, er i nær­he­ten av å ta av, til tross for tre sei­ere på rad.

Med åtte run­der spilt av 1. di­vi­sjon, og med en topp­kamp mot Ran­heim i nær frem­tid, sit­ter vi hjem­me i stua til Start-fan­sens sto­re fa­vo­ritt, for en prat om det som har skjedd så langt den­ne se­son­gen.

Med skade­pla­ge­ne Start fikk har det åp­net seg en mu­lig­het for 27-årin­gen.

– TILFELDIGHET

En mu­lig­het Da­ni­el Aase har gre­pet med beg­ge hen­der.

– Min sjan­se kom da Abu (Ibra­him) ikke ble spille­klar. Det er jo egent­lig en tilfeldighet av di­men­sjo­ner, sier Aase.

Vi har satt oss ned i so­fa­en i den noen år gam­le lei­lig­he­ten på Lund. På tv-en står av­slut­nings­pro­se­dy­re­ne i Ei­rik Jensen-sa­ken og går.

Til­fel­dig­he­ter er en vik­tig del av fot­bal­len. Til­fel­dig­he­te­ne den­ne se­son­gen vil­le ha det til at LarsJør­gen Salve­sen og Las­se Si­gurdsen beg­ge skul­le ryke på lang­tids­ska­der. Sam­ti­dig ble en kon­flikt mel­lom to afri­kans­ke klub­ber grun­nen til at ny­sig­ne­rin­gen Abu­ba­kar Ibra­him ikke ble spille­klar.

– Jeg ten­ker at du til en viss grad ska­per dine egne til­fel­dig­he­ter også. Du må være klar. Hvis du ikke tar sjan­sen, hav­ner du på ben­ken igjen. Du kan ikke bare si at det hand­ler om flaks. Ta Ni­els (Vort­ho­ren) som ek­sem­pel. Han har vært ka­non­bra som spiss. Det er til­fel­dig at han spil­ler spiss, men det er ikke flaks at han gjør det bra. Til­fel­dig­he­te­ne åp­ner bare opp for at du kan vise deg fram, sier Aase.

– SUTRER FOR LITE

Vist seg fram har 27-årin­gen fra Kristiansand gjort. Fra en noe uvant rol­le som høyre­kant har han im­po­nert så­pass at det har blitt vans­ke­lig for Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen å set­te ham ut av la­get.

Sånn har det ikke all­tid vært. Start-ti­den åp­net tungt for Aase. Lite spille­tid kom­bi­nert med ska­der er ikke all­tid like en­kelt for en am­bi­siøs spil­ler å hånd­te­re.

– Du skal ikke put­te deg selv foran and­re. Alle er ego­is­tis­ke, og alle har lyst til å spil­le, men det er noe med det å for­stå at du ikke kom­mer nær­me­re en plass på la­get ved å bry­te ned and­re. Jeg tror jeg har klart den ba­lanse­gan­gen bra. Vi er et lag, sier Aase.

Han er ikke ty­pen som går til media med en gang han ikke får spil­le. I det stil­le har han ven­tet på sjan­sen sin.

– Jeg har blitt nes­ten kri­ti­sert for at jeg sutrer for lite. At det da vir­ker som man ikke bryr seg. Men det er jo bare tull. Det hand­ler om er­fa­ring. Det å for­stå at å spil­le er vik­tig. Men re­la­sjo­ne­ne til de rundt er vel så vik­tig, sier Aase.

SPOLERTE FJORÅRET

Han kom til Start som­mer­en 2015, etter at det til slutt nær­mest ble et folke­krav om at lys­lug­gen skul­le spil­le i den gule og svar­te drak­ten.

2016-se­son­gen ble tøff for Da­ni­el Aase. Ikke bare var la­get in­ne i en se­song som kan ses på som en av klub­bens ver­ste noen sin­ne. Sam­ti­dig slet kant­spil­le­ren med sine egne ting. I fjor som­mer fikk Aase en øye­ska­de.

– Det var det mest frust­re­ren­de halv­året i kar­rie­ren. Når du våk­ner opp og er så lys­sky at du ikke kla­rer å åpne øyne­ne, og rin­ger inn og sier du ikke kan kom­me. Det var så ube­reg­ne­lig. Det gikk fra dag til dag. Jeg skul­le star­te en kamp mot Brann, men det ble helt umu­lig å spil­le da ly­set var alt­for sterkt, sier Aase.

Over­dre­ven bruk av lin­ser i over ti år had­de ført til be­ten­nel­se på øyet. Fædre­lands­ven­nen om­tal­te ska­den i høst, men få viss­te nok hvor mye det fak­tisk pla­get ham.

– Det var et halv­år fram og til-

bake med mye styr. Du mis­ter hele ryt­men. Du får ikke trent fast. En kne­ska­de er du for­be­redt på. Da vet du at du er ute mel­lom halv­an­nen og må­ne­der. Det må du bare tak­le. Men det­te ble mye ver­re for min del. Det er ikke syn­lig for and­re. Det er noe bare du kjen­ner på selv, sier Aase.

– FØ­LER ET AN­SVAR

En ope­ra­sjon i vin­ter gjor­de godt. Nå pla­ges han lite av ska­den som i rea­li­te­ten spolerte sto­re de­ler av høst­se­son­gen 2016.

Vår­se­son­gen 2017 har vi dog fått se den pub­li­kums­spil­le­ren Start-fan­sen had­de hå­pet å se da han ble hen­tet fra Vind­bjart. Sup­por­ter­ne har knyt­tet Aase til sitt bryst. Du skal pres­te­re ri­me­lig godt om du skal dan­ke ut 27-årin­gen fra å bli da­gens Start-spil­ler på Sør Are­na.

– Jeg spil­ler for­di jeg er god nok, og så har jeg en del ting jeg kan dra fram. Det skal ikke gå på be­kost­ning av ef­fek­ti­vi­te­ten. Sam­ti­dig er fot­ball un­der­hold­nings­idrett. Jeg fø­ler et an­svar for at pub­li­kum skal opp av sto­len en el­ler to gan­ger i lø­pet av kam­pen, for­di det skjer et el­ler an­net uven­tet, sier Da­ni­el Aase.

Søn­dag er det Ran­heim som skal få kjen­ne på ak­ku­rat dét.

FOTO: NTB SCANPIX

Da­ni­el Aase har tatt sto­re steg hva gjel­der det de­fen­si­ve ar­bei­det på ba­nen. – Jeg har lært mye av Stei­nar med tan­ke på hvor­dan jeg skal lig­ge og hva som kre­ves. Fot­ball er en to­veis­idrett, og det er like vik­tig hvor du er til å for­sva­re deg, sier Aase.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Da­ni­el Aase har lagt bak seg en im­po­ne­ren­de se­song­start, sam­men med et Start-lag som står med seks av åtte mu­li­ge sei­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.