Mis­for­nøyd med åp­nin­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Vind­bjart-tre­ner Stei­nar Skeie er ikke uro­lig, men skuf­fet, etter se­song­star­ten.

Sta­tus etter de førs­te fem av 26 kam­per er at Vind­bjart har kun tatt fire po­eng og lig­ger så vidt over ned­rykk­s­plas­sen.

– Vi tar ting med fat­ning. Jeg er ikke så for­nøyd med ver­ken spill el­ler re­sul­ta­ter, men det er mye som vir­ker lo­ven­de li­ke­vel, sier Skeie og for­kla­rer vi­de­re.

– Vi har vel­dig god ut­vik­ling i spil­let og det ser po­si­tivt ut. Fle­re og fle­re sen­tra­le spil­le­re er på vei til­ba­ke fra ska­de. Vi har god pro­gre­sjon i grup­pa, sier Skeie.

La­get vant mot By­åsen, spil­te uav­gjort mot Eger­sund og tap­te mot Nar­do, Høne­foss og Vard Hauge­sund.

– Pro­ble­met er at vi ikke har skapt nok sjan­ser uten­om mot Vard sist. Vi har ikke vært gode nok i vik­ti­ge fa­ser av spil­let. Sam­spil­let tar tid og god-fø­lel- sen kom­mer, sier en op­ti­mis­tisk tre­ner.

– Det er tid­lig, men de­re lig­ger så vidt over ned­rykk. Tror du se­son­gen kan bli en kamp for å ber­ge plas­sen?

– Vi fo­ku­se­rer ikke på ta­bel­len. Den le­ser vi i ok­to­ber og da blir den vik­tig selv­føl­ge­lig, sva­rer Skeie.

Vind­bjart er kjent for sin am­bi­siø­se spille­stil. Med ny­sig­ne­rin­ger og nye re­la­sjo­ner i la­get tar det litt tid å få til å sit­te, på­pe­ker han.

– Vi spil­ler med høy ri­si­ko og må være mo­di­ge.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OLSEN

– Vi tar ting med fat­ning, sier Vind­bjart-tre­ner Stei­nar Skeie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.