– Kun­ne skre­vet bok om in

I juli ska­det Linn Jørum Sul­land (32) seg før OL. I slutt­spillsfi­na­len mot Lar­vik ni må­ne­der se­ne­re kan hun bli helt av­gjø­ren­de.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

Vei­en mel­lom den tun­ge juli-da­gen og fi­na­len søn­dag har vært lang.

– Jeg fø­ler selv jeg har mer å gå på, men jeg be­gyn­ner å fin­ne til­ba­ke til mitt gam­le jeg. Jeg har mind­re vondt i kne­et og da er det mye gøy­ere å spil­le. Det kom­mer seg, men jeg skal bli enda bed­re nes­te se­song, lo­ver Sul­land før re­tu­ren søn­dag.

Kne­et til Sul­land ble ska­det un­der den sis­te sam­lin­gen før OL, og der­med måt­te ve­te­ra­nen star­te Vi­pers-kar­rie­ren med fle­re må­ne­ders opp­tre­ning.

Si­den no­vem­ber har 32-årin­gen blitt match­et grad­vis etter hvor mye kne­et har tålt. Hun har vist seg fram sær­lig i to kam­per mot Lar­vik med ni mål tors­dag og ni mål i cup­kam­pen i no­vem­ber.

– Det har bare vært et tids­spørs­mål. Inn­sat­sen Linn har lagt ned i skade­pe­rio­den kun­ne man skre­vet en bok om. Det er gans­ke fan­tas­tisk, sier Ken­neth Gab­ri­el­sen, Vi­pers-tre­ner.

– Er ikke i topp­form

Skal Vi­pers bli førs­te lag som ikke he­ter Lar­vik til å vin­ne slutt­spil­let si­den 2004 borte mot Vest­fold­jen­te­ne søn­dag, blir Sul­land tro­lig en nøk­kel­brik­ke.

– Vi vet det blir tøft der borte. Vi skal gjø­re alt vi kan og håpe det hol­der, sier den keiv­hend­te skyt­te­ren.

32-årin­gen må ta mind­re og mind­re hen­syn til kne­et i tre­nings­hver­da­gen.

– Helt van­lig kan jeg ikke tre­ne, men det nær­mer seg. De sis­te tre uke­ne har vært or­dent­lig gode. Det gjør at jeg kan være mer meg selv på ba­nen, men jeg mang­ler selv­føl­ge­lig bå­de ut­hol­den­het på ba­nen og er ikke i topp­form, sier Sul­land.

– Var usik­ker

Tre­ne­ren var ikke hund­re pro­sent sik­ker på om Sul­land vil­le kom­me til­ba­ke tid­li­ge­re.

– Det vi­ser hvor mye hun vil. Den gi­ven og en­tu­si­as­men på alle tre­nin­ger er så bra. Du blir bare vel­dig im­po­nert når noen er så de­di­ker­te til idret­ten, sier Gab­ri­el­sen.

– Har du vært redd for at Sul­land ikke skul­le kom­me til­ba­ke?

– Jeg har vært vel­dig usik­ker len­ge. Linn har hatt et langt hånd­balliv og slitt i pe­rio­der med ska­der, og det er klart det har vært vel­dig usik­kert. Men så har hun job­bet så eks­tremt hardt, sier Gab­ri­el­sen.

Han er klar på at Sul­land er et stjerne­ek­sem­pel i grup­pa.

– Det er en men­tal bit som spil­ler inn og smer­ter som ikke blir borte, men li­ke­vel står hun så på. Det er vel­for­tjent og så gøy at hun kla­rer det. Sul­lands ver­di­er og hold­nin­ger er gull for et lag, og hun er en drøm for en tre­ner, ro- ser han.

Sul­lands nær­mes­te tre­nings­part­ner i opp­tre­nin­gen har vært Vi­pers’ medi­sins­ke an­svar­lig Erik Wel­ha­ven Løchen.

– Linn har lagt ned utal­li­ge ti­mer for å kom­me til­ba­ke der hun er nå. Det står stor re­spekt av den job­ben. Man­ge som er så­pass me­rit­ter­te vil­le nok ikke hatt den sam­me mo­ti­va­sjo­nen. At hun har den sul­ten og fort­satt vil gjø­re det bra med klub­ben har nok mo­ti­vert hen­ne gjen­nom pe­rio­den, sier Løchen.

Nor­ge føl­ger med

Tre­ner Gab­ri­el­sen gle­der seg til å se Sul­land nes­te se­song.

– Hun har enda et godt styk­ke igjen til sitt al­ler bes­te nivå og har mye mer in­ne, sier Vi­pers-sje­fen.

Lands­lags­tre­ner Thorir Hei­gers­son hol­der øye med fi­nale­hel­ten fra Ol-gul­let i 2012.

– Linn er ikke ak­tu­ell for lands­lags­ak­ti­vi­te­ter nå, men vi føl­ger selv­sagt med på hen­nes til­stand og form­ut­vik­ling frem­over, sier is­len­din­gen.

FOTO: JIM RU­NE BJORVAND

Linn Jørum Sul­land sco­rer et av sine ni mål mot Lar­vik. Søn­dag blir hun tro­lig en vik­tig brik­ke for Vi­pers igjen.

FOTO: JIM RU­NE BJORVAND

Ken­neth Gab­ri­el­sen i prat med Linn Jørum Sul­land på ben­ken mot Lar­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.