Som når tan­ken går tom for ben­sin

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I lø­pet av et år kan så man­ge som tre av ti nord­menn ha en el­ler an­nen form for psy­kis­ke pla­ger. Angst og de­pre­sjon er det van­ligs­te iføl­ge Folke­helse­in­sti­tut­tet.

For Stein Ar­ve Graarud er det nok­så en­kelt å for­kla­re det han har vært igjen­nom. Det er om­trent som en bil uten ben­sin og som må ha driv­stoff på tan­ken. Det er bare det at det tar nok­så lang tid å fyl­le den opp igjen.

– Noen tar det med ro i et par uker før de be­gyn­ner på igjen. Men det er ofte for lite. Da skal det bare en li­ten mot­bak­ke til før det be­gyn­ner å blin­ke på ben­sin­tan­ken. Jeg skul­le del­ta på et se­mi­nar før jeg had­de kom­met til­ba­ke for fullt, men også det ble for tøft. Jeg måt­te bare gå ned i lob­by­en på ho­tel­let.

Han me­ner det en for­del at han har vært gjen­nom en lig­nen­de ned­tur for over ti år si­den. Da job­bet han i Lund kir­ke og sa ja til alt­for mye.

– Da tok det enda len­ger tid å kom­me til­ba­ke, og det var så ille at jeg ikke or­ket å gå inn i kir­ken. Det er jo ikke helt bra for en pastor, kan du si.

– Var du redd for å mis­te din tro?

– Du ten­ker på at jeg skul­le si til Gud at «Nå har jeg gjort så mye for deg og så er det­te det jeg får til­ba­ke?». Nei, slik tenk­te jeg ald­ri. Gud sier at vi skal hvi­le, det står jo i et av bu­de­ne også. Så sånn sett had­de jeg jo meg selv å tak­ke.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Stein Ar­ve Graaruds er­fa­ring er at det å bli ut­brent er som å gå tom for ben­sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.