– Vi vil­le ha et ro­li­ge­re fa­mi­liel iv borte fra tids­klem­ma

Sør­len­din­ge­ne øns­ket seg bort fra tids­klem­ma og A4li­vet. Nå ny­ter de var­men i eget hus i Spa­nia.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Vi øns­ket mer tid sam­men som en fa­mi­lie. Den be­røm­te tids­klem­ma er ikke like do­mi­ne­ren­de her, og det fø­les godt, sier Ani­ta Svend­sen fra Man­dal.

Hun og man­nen, Stef­fen Ja­kob­sen, har tatt med seg bar­na Marie (5) og Sa­ra (14) og flyt­tet til sol og var­me i Spa­nia slik fle­re tu­sen and­re nord­menn har gjort, blant and­re fa­mi­li­en Om­vik fra Kristiansand.

– Det er så godt å bo her i Spa­nia. A4-li­vet har ald­ri vært noe for oss, sier Ar­ne Om­vik.

HJERNESLAG

En som­mer­dag i 1999 fikk Ar­ne hjerneslag. Den tid­li­ge­re jour­na­lis­ten had­de et hek­tisk liv, og satt sjel­dent stil­le.

– Da Ar­ne fikk slag sa vi til oss selv «nå må vi gjø­re noe an­ner­le­des», sier To­ve Myk­land Om­vik.

To­ve og Ar­ne traff hver­and­re i Sjø­manns­kir­ken i New York i 1975. Ar­ne job­bet som as­sis­tent, og To­ve som sek­re­tær.

– Sjø­manns­kir­ken ga oss hver­and­re, så vi had­de lyst å gi noe til­ba­ke. Der­for har vi kjøpt oss hus i Malaga, og job­ber del­tid i Sjø­manns­kir­ken, sier To­ve.

Pa­ret har også hus i Kristiansand, men job­ber og bor i Spa­nia seks må­ne­der hvert år. Det har sør­len­din­ge­ne gjort si­den 2004.

– Vi de­ler en stil­ling. Jeg spil­ler en del or­gel, og To­ve job­ber litt på kjøk­ke­net og med so­sia­le ar­ran­ge­men­ter, sier Ar­ne.

SMILER MER I SPA­NIA

To­ve og Ar­ne bor i Ca­la­hon­da i Malaga, et av de mest po­pu­læ­re om­rå­de­ne for nord­menn å kjø­pe bo­lig i Spa­nia.

– Det er en hel gjeng sør­len­din­ger her, sier To­ve.

Sjø­manns­kir­ken lig­ger også i Cale­hon­da, noe som gjør om­rå­det til et na­tur­lig sam­lings­sted for sol­hung­ri­ge nord­menn.

– Det er vel­dig so­si­alt å bo her. Det er rart, men nord­menn hil­ser og smiler mer når de er i Spa­nia, sier Ar­ne.

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå har over 23.000 nord­menn skaf­fet seg hus i Spa­nia.

– Når jeg går i Kristiansand tref­fer jeg sjel­den kjen­te, men her tref­fer jeg man­ge. Hvis jeg først tref­fer noen i Mar­kens, er det gjer­ne na­bo­er fra Spa­nia, sier To­ve.

TID TIL å VÆRE SAM­MEN

I til­legg til Sjø­manns­kir­ken kan man også fin­ne nors­ke bu­tik­ker, nors­ke fri­sø­rer, nors­ke ban­ker og nors­ke sko­ler i Malaga. Den nors­ke sko­len er en av år­sa­ke­ne til at fa­mi­li­en Ja­kob­sen/svend­sen fra Man­dal flyt­tet til sol­kys­ten.

– Ting går ro­li­ge­re her, og det tror jeg un­ge­ne har godt av. De er jo små kun en gang, sier Ani­ta Svend­sen.

Eldste­dat­te­ren til hen­ne og Stef­fen Ja­kob­sen, 14 år gam­le Sa­ra, går på Den nors­ke sko­len i Malaga.

– Sa­ra ble kon­fir­mert ved Sjø­manns­kir­ken i fjor. På sko­len er klas­se­ne mind­re med fær­re ele­ver, så jeg fø­ler hun blir bed­re iva­re­tatt, sier Ani­ta.

Ani­ta er hjem­me med Marie, og man­nen Stef­fen job­ber i Sve­ri­ge og pend­ler til Spa­nia i fri­pe­rio­de­ne.

Bå­de Sa­ra og Marie er med i fle­re klub­ber i regi av Sjø­manns­kir­ken.

– Det er et vel­dig åpent mil­jø blant de nors­ke i Spa­nia. Vi tren­ger jo ikke gjem­me oss for vær og vind, så her ser vi fak­tisk an­sik­te­ne til folk, sier Ani­ta.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Ani­ta Svend­sen (31) med dat­te­ren Marie (5). Fa­mi­li­en har kjøpt seg hus i Spa­nia for å få mer tid sam­men og et ro­li­ge­re liv.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

To­ve Myk­land Om­vik og Ar­ne Om­vik har vært gift i over 41 år. Etter Ar­ne fikk slag kjøp­te de seg hus i Spa­nia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.