San­tel­mann be­søk­te Tjost­olvs far

Skue­spil­ler To­bias San­tel­mann be­søk­te Tjost­olv Mo­lands far da han for­be­red­te film­rol­len som Tjost­olv.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRISTIANSAND TEKST: TOR­GEIR EIKE­LAND tor­geir.eike­land@fvn.no

– Jeg sy­nes det er helt OK at det blir la­get film om det­te, for jeg tror det er se­riø­se folk som står bak. Jeg har hatt be­søk her hjem­me bå­de av pro­du­sen­ten og av To­bias San­tel­mann som skal spil­le Tjost­olv i fil­men, sier Knut Moland til Fædre­lands­ven­nen.

Tjost­olv Mo­lands far bor i Ve­gårs­hei, og det var i fjor som­mer han fikk be­søk av skue­spil­ler To­bias San­tel­mann. San­tel­mann som er vokst opp på Span­ger­eid, fikk gjen­nom­brud­det med sin rol­le i «Kon Ti­ki» i 2012. Nå skal han spil­le Tjost­olv Moland i fil­men som pro­duk­sjons­sel­ska­pet Fri­land la­ger om Moland og French.

– Han satt her i tre-fire ti­mer, sier Moland som har holdt det­te hem­me­lig helt til nå.

VIR­KET SE­RIØ­SE

– Det måt­te jo være det så len­ge French ennå satt fengs­let, men nå som han har blitt sendt hjem kan vi snak­ke om det. San­tel­mann vil­le vite mest mu­lig om hvor­dan Tjost­olv var, og bå­de han og pro­du­sen­ten vir­ket vel­dig se­riø­se, sier Moland.

Det var pro­duk­sjons­sel­ska­pet Fri­land som gikk ut med his­to­ri­en i en presse­mel­ding 18. mai, da­gen etter at Jos­hua French had­de kom­met hjem fra feng­sels­opp­hol­det i Kon­go. Fil­men fikk støt­te av Norsk film­in­sti­tutt al­le­re­de i 2012. Ma­nus er av Ni­ko­lai Fro- be­ni­us og regi ved Ma­ri­us Holst. I presse­mel­din­gen he­ter det: «Når Tjost­olv Moland etter fire lan­ge år i feng­sel blir fun­net død på cel­la, mis­ten­kes Jos­hua French for dra­pet på sin bes­te venn. I møte med den ned­brut­te Jos­hua French tar fil­men oss med på en rei­se til­ba­ke til en gåte som har vært gjen­stand for alle slags spe­ku­la­sjo­ner. Det er en his­to­rie om to ver­de­ner som kol­li­de­rer, hvor dis­tink­sjo­ne­ne mel­lom rett og galt set­tes på prø­ve».

Mye av fil­men skal al­le­re­de være spilt inn i Sør-afri­ka, og pre­mie­ren er satt til høs­ten 2018. Ak­sel Hen­nie har rol­len som Jos­hua French mens To­bias San­tel­mann spil­ler nå av­døde Tjost­olv Moland. Sist­nevn­te ble fun­net død i feng­se­let i Kon­go i 2013.

«TAR DET NÅR DET KOM­MER»

– Har du lest ma­nus?

– Nei, det har jeg ikke.

– Har du blitt bedt om å god­kjen­ne noe av inn­hol­det i fil­men?

– Nei, de står helt fritt til å lage fil­men som de vil. Det var ty­de­lig at de la vekt på å få det som kor­rekt som mu­lig, sier Moland.

– Blir det tungt å få den­ne his­to­ri­en ende­vendt enda en gang?

– Det får en ta når det kom­mer. Jeg tror den­ne fil­men vil bli sett av man­ge, sier Knut Moland.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med To­bias San­tel­mann, men han vil fore­lø­pig ikke kom­men­te­re film­pro­sjek­tet.

Jeg tror den­ne fil­men vil bli sett av man­ge.

KNUT MOLAND, Tjost­olv Mo­lands far

ARKIVFOTO

Knut Moland fo­to­gra­fert i 2009 da søn­nen satt til­talt for mord i Kon­go.

FOTO: NTB SCANPIX

Tjost­olv Moland (t.v.) og Jos­hua French un­der retts­sa­ken mot dem i Kon­go i 2009.

FOTO: JACOB BUCHARD

To­bias San­tel­mann fra Span­ger­eid spil­ler Tjost­olv Moland i fil­men som har pre­miere høs­ten 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.