For­tvi­ler etter hus­kjøp

Re­bek­ka He­um Mong­stad er en av kjø­per­ne som for­tvi­ler etter å ha kjøpt hus av Sør Bo­lig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - FOTO: ROALD ANKERSEN TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

Kris­tian­sand kom­mu­ne har gjen­nom­ført to til­syn mot fire­manns­bo­li­gen i Yt­re Vågs­bygd de sis­te to uke­ne. Beg­ge av­slør­te sto­re feil.

Ar­beids­til­sy­net had­de sam­men med Kris­tian­sand kom­mu­ne uan­meldt be­søk på tom­ten fre­dag 12. mai. Av seks sjekk­punk­ter på kom­mu­nens lis­te var det ne­ga­tivt svar på alle. Hver­ken sik­ker­het, av­falls­hånd­te­ring el­ler røm­nings­vei­er var i or­den. Byg­get fram­sto hel­ler ikke som fer­dig, slik Sør Bo­lig hev­det da de ba om fer­dig­at­test.

«Kon­klu­sjo­nen er at bygge­plas­sen ikke er for­svar­lig sik­ret», skri­ver ju­rist i kom­mu­nen Marius Raael etter til­sy­net.

Over en må­ned etter at Sør Bo­lig fikk på­legg fra kom­mu­nen om å ryd­de opp, ble det av­dek­ket fle­re brudd på bygge­saks­for­skrif­ten:

«Usik­ret strøm­skap i nær­het av lekeplass, led­nin­ger foran trapp, og usik­ret fall­o­m­rå­de og åpne av­fallscon­tai­ne­re i nær­he­ten av lekeplass», står det å lese i rap­por­ten som kom den­ne uka.

Kom­mu­nen krev­de øye­blik­ke­lig sik­ring og vars­ler at det kan kom­me ved­tak om tvangs­mulkt.

Om fer­dig­at­tes­ten blir truk­ket til­ba­ke av­gjø­res snart.

Sør Bo­lig lo­ver nå å ryd­de opp, men sier det kan ta tid.

– Her på­går ar­bei­der for fullt, og vi skal ord­ne opp i det­te på best mu­lig måte for alle par­ter. Men ar­bei­de­ne er om­fat­ten­de og vi reg­ner med det kan ta litt tid, ut­ta­ler ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen.

BÆREKONSTRUKSJONER

Tirs­dag 16. mai trop­pet kom­mu­nen opp på bygge­plas­sen igjen. Den­ne gan­gen var til­sy­net vars­let. Det gjor­de ikke lis­ten med feil og mang­ler noe kor­te­re.

På­legg som ble gitt ved førs­te til­syn, var ikke ut­bed­ret til det nes­te. Det vil kos­te pen­ger.

«Røm­nings­vei­er var ikke fri for hind­rin­ger, og det vi­ses til vårt på­legg om sik­ring av 15. mai. Kom­mu­nen vil ut­ste­de tvangs­mulkt for det til­fel­let at for­hol­det ikke blir ret­tet umid­del­bart», skri­ver kom­mu­nen i sin rap­port. Blant de and­re fun­ne­ne var:

•En heis (løfte­platt­form) er ikke søkt om. Sel­ska­pet had­de tvert imot skre­vet i søk­na­den at de ikke skul­le ha heis.

•Fle­re ste­der var det fare for vann­lek­ka­sjer på grunn av dår­lig kon­struk­sjon el­ler ut­fø­rel­sen av ar­bei­det. Det gjel­der både fra tak og ter­ren­get rundt. Be­boer­ne har al­le­re­de opp­levd lek­ka­sjer i det split­ter nye byg­get.

•Feil ved bærekonstruksjoner, slik at det ikke er do­ku­men­tert at bjel­ke­ne tå­ler vek­ten de skal.

•Feil­mon­ter­te dø­rer og vin­du­er.

•Ve­ran­darekk­verk som ikke er tryg­ge for barn.

•Feil­mon­tert trapp som al­le­re­de har re­sul­tert i fall­ulyk­ke.

•Røm­nings­vei­er er ikke fri for hind­rin­ger og brann­sik­rin­gen er ikke god nok.

Kris­tian­sand kom­mu­ne har gitt Sør Bo­lig frist til 29. mai med å sva­re, men kom­mu­nen me­ner en­kel­te av av­vi­ke­ne er så al­vor­li­ge at de reg­ner med at det blir på­legg og sank­sjo­ner.

– NYE FEIL HVER DAG

Fædre­lands­ven­nen har skre­vet om Sør Bo­ligs pro­sjekt tid­li­ge­re. Kom­mu­nen har tru­et med å trek­ke til­ba­ke bruks­til­la­tel­sen for en fire­manns­bo­lig.

– Det blir bare ver­re og ver­re. Nye ting opp­da­ges hele ti­den. Sam­me dag som kom­mu­nen had­de til­syn fikk vi lek­ka­sje. Det rant vann gjen­nom pipe­ne, sier be­bo­er Si­mon Plau­borg nå. Han er redd de må flytte ut av bo­li­gen.

– Jeg kan ikke skjøn­ne at de kan gjø­re fer­dig alt mens vi bor her. Men al­ler helst vil­le vi vært ute av det hele, leg­ger han til.

Sør Bo­lig har lagt skyl­den på un­der­le­ve­ran­dø­ren Vi­king Bygg, men de be­nek­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at det er de­res feil.

Snek­ker­fir­ma­et an­kla­ger på sin side Sør Bo­lig for sin kon­kurs.

Etter de førs­te re­por­ta­sje­ne har Fædre­lands­ven­nen vært i kon­takt med fle­re mis­for­nøy­de kun­der. Vi har sett do­ku­men­ter og rap­por­ter som av­dek­ker feil. Fer­dig­at­test har mang­let på lei­lig­he­ter opp­til tre år etter at Sør Bo­lig har solgt dem og folk har flyt­tet inn.

HÅNDVERKERE På BADET

Tonje Straum står uten­for lei­lig­he­ten sin i Kirke­gårds­vei­en på Furut­op­pen, et stein­kast fra Sør Bo­ligs ho­ved­kvar­ter i Aren­dal. Hun er sam­men med na­bo­en sin og le­der i sam­ei­et, Re­bek­ka He­um Mong­stad.

For halv­an­net år si­den gle­det de beg­ge seg stort til å flytte inn i sine nye lei­lig­he­ter. Ton­jes mor had­de for­talt om da de kjøp­te nytt hus. Da var det varm vel­komst og bloms­ter­hil­sen på bor­det fra bo­lig­sel­ge­ren.

– Da jeg kom for å over­ta var det en stor bygge­plass. Vi måt­te klat­re over bygge­ut­styr. I dø­ra var hver­ken hånd­tak el­ler lås. Det var jo litt rart når jeg skul­le få nøk­kel den da­gen.

Lei­lig­hets­byg­get mang­let brann­trapp, ga­ra­sje­rom­met var stengt og fle­re av lei­lig­he­te­ne i byg­get var ufer­di­ge. De mang­let både bad og kjøk­ken.

I lei­lig­he­ten var det in­gen bloms­ter­hil­sen.

– I ste­det fant jeg fle­re håndverkere på badet, kon­sta­te­rer hun tørt.

– Jeg måt­te selv vas­ke ut etter byg­nings­ar­bei­der­ne, sier Re­bek­ka. Lei­lig­he­te­ne rundt dem var langt fra fer­di­ge.

I dø­ra var hver­ken hånd­tak el­ler lås. Det var jo litt rart når jeg skul­le få nøk­kel den da­gen TONJE STRAUM, hus­kjø­per

– VILLEDENDE OPP­LYS­NIN­GER

Sør Bo­lig had­de fått fer­dig­at­test av kom­mu­nen, men blir an­kla­get for å ha gitt urik­ti­ge opp­lys­nin­ger.

– Noen av lei­lig­he­te­ne var fer­di­ge og det gjen­sto mind­re ar­bei­der i byg­get som ikke skul­le være til hin­der for inn­flyt­ting, sier ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen i Sør Bo­lig.

At­tes­ten ble truk­ket til­ba­ke. «Etter kom­mu­nens vur­de­ring har fore­ta­ket Sør Bo­lig be­visst gitt urik­tig el­ler villedende opp­lys­nin­ger til kom­mu­nen», sto det i en til­syns­rap­port fra kom­mu­nen.

Sør Bo­lig er ikke enig i at det var be­visst.

– Det ble ikke gitt nok opp­lys­nin­ger, og dis­se for­hol­de­ne ble raskt brakt i or­den, sier Røn­nin­gen. Fort­satt gjen­står ting som må fik­ses og ble på­pekt un­der ett­års­kon­trol­len for et halvt år si­den. Be­boer­ne sier de ikke får svar.

– Det som gjen­står skal selv­føl­ge­lig fik­ses, og det­te er kom­muni- sert til kun­de­ne. Det er kun snakk om små­ting, sier Røn­nin­gen.

OVERTREDELSESGEBYR

Det er ikke bare kjø­per­ne som sier de ikke får svar. Saks­be­hand­ler Anette Frant­zen Brek­ke pur­ret gjen­tat­te gan­ger på sel­ska­pet i en pe­rio­de på tre­kvart år. 24. april had­de kom­mu­nen ennå ikke fått svar, og til­del­te overtredelsesgebyr på 60.000 kro­ner.

– Hvor­for har dere ikke be­svart kom­mu­nens hen­ven­del­ser om overtredelsesgebyr?

– Vi har ikke svart for­di vi ak­sep­te­rer kom­mu­nens av­gjø­rel­se. Vi tar over­tre­del­ses­ge­by­ret til etter­ret­ning i det­te til­fel­let, sva­rer Trond Røn­nin­gen i Sør Bo­lig.

TRAKK FER­DIG­AT­TEST

Om­trent sam­ti­dig reis­te Sør Bo­lig en ti­manns­bo­lig på Kal­lands­heia i Grim­stad. Eli Tor­ger­sen gle­det seg til å kom­me tet­te­re på barne­barn. Hun fikk alt på en fla­te i førs­te eta­sje av lei­lig­hets­byg­get. Men alt var ikke så en-

Jeg øns­ker bare å bo et sted der ta­ket ikke står i fare for å det­te i ho­det på meg. BJØRG TORJESEN, hus­kjø­per

kelt som hun trod­de.

Kom­mu­nen del­te ut en fer­dig­at­test i no­vem­ber 2015, og det var klart for å flytte inn – trod­de kom­mu­nen og kjø­per­ne.

Men be­boer­ne fant man­ge feil og mang­ler. Det sam­me gjor­de kom­mu­nen, og trakk fer­dig­at­tes­ten til­ba­ke tid­lig på høs­ten 2016.

– Det ver­ste var brann­sik­ker­he­ten. Hele lei­lig­hets­byg­get var la­get som én brann­cel­le. Det var ikke brann­sik­ring mel­lom lei­lig­he­te­ne, sier Tor­ger­sen.

DAGMULKTER

– Det som ble er­klært i søk­na­den stem­te ikke med vir­ke­lig­he­ten. Når det skjer så man­ge ste­der, så sy­nes jeg det er sys­te­ma­tisk, sier Tor­ger­sen

Eli Tor­ger­sen brak­te sa­ken inn for Bo­ligt­vist­nemn­da og krev­de dagmulkter for­di lei­lig­he­ten ikke var klar da hun skul­le flytte inn. Hun vant sa­ken og Sør Bo­lig måt­te be­ta­le hen­ne dag­bø­ter i 56 da­ger, til sam­men 79.380 kro­ner.

Kom­mu­nen ga i slut­ten av april fer­dig­at­test og bruks­til­la­tel­sen til­ba­ke. De me­ner det ikke er så mye som gjen­står, iføl­ge saks­be­hand­ler Kai Mag­nar Fa­ger­vik.

Eli Tor­ger­sen er av mot­satt opp­fat­ning. Hun er nest­le­der i sam­ei­et, og de har nek­tet å over­ta fel­les­area­le­ne i byg­get for­di de me­ner mye fort­satt gjen­står.

– DUK­KET OPP FEIL

Sør Bo­lig inn­røm­mer at de gjor­de noen feil på Kal­lands­heia.

Slik sva­rer ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen på våre spørs­mål om det­te byg­get:

– Fikk dere mid­ler­ti­dig bruks­til­la­tel­se på feil pre­mis­ser på Kal­lands­heia?

– I ut­gangs­punk­tet ikke, men det duk­ket opp ting i etter­kant som måt­te ord­nes opp i.

– Hvor­for fikk folk flytte inn før det var fer­dig?

– Det var ho­ved­sa­ke­lig på grunn av svikt i våre ru­ti­ner. – Sy­nes dere det er bra nok nå? – Vi er i slutt­fa­sen av opp­ryd­nin­gen nå.

– Har be­boer­ne grunn til å kla­ge?

– Det har vært en del ut­ford­rin­ger med det­te byg­get, men vi skal som sagt ryd­de opp.

HJELP ETTER AVISOPPSLAG

Sør Bo­lig lo­ver å ret­te opp i fle­re av sa­ke­ne. Det har de vist at de kan tid­li­ge­re.

Emil Is­rai­el i Tvede­strand var mis­for­nøyd med Sør Bo­lig, men er ikke like krass len­ger.

Han for­tal­te sin his­to­rie til lo- kal­avi­sen Tvede­strands­pos­ten i de­sem­ber.

Be­bo­eren sa til avi­sen at det ut­ven­dig mang­let trapp foran inn­gangs­døra, fa­sa­den var umalt, fle­re tak­ren­ner mang­let ned­løps­rør, at­komst­sti­en var bratt og dår­lig sik­ret, ve­ran­da­en sto skeivt, og sto­re stei­ner ras­te ned foran inn­gangs­par­ti­et. Inn­ven­dig var vegg­pla­te­ne løse, og på gol­vet i stua var det fukt. Til fire­manns­bo­li­gen hør­te det dess­uten bare tre par­ke­rings­plas­ser.

Når Fædre­lands­ven­nen be­sø­ker Is­rai­el har smi­let kom­met til­ba­ke.

– Jeg har lo­vet å ikke si så mye mer til avi­sen. Jeg sto fram i Tvede­strands­pos­ten og jeg ring­te styre­le­de­ren. Det ser ut som det hjalp. Nå har de vært her og lo­vet å fik­se alt. Men vi bod­de her i tre år før vi fikk fer­dig­at­test, sier han.

– Det var fle­re for­hold som gjor­de den­ne sa­ken ut­ford­ren­de, men det er nå blitt hånd­tert og løst på en til­freds­stil­len­de måte for alle par­ter, ut­ta­ler Sør Bo­lig i en epost.

Be­drif­ten på­pe­ker at fer­dig­at­test nå fore­lig­ger.

– UHELDIGE

Styre­le­der i Sør Bo­lig Grup­pen AS er Hans A. Iversen, tid­li­ge­re topp­sjef i Spare­ban­ken Sør og le­der i Aren­dal Næ­rings­for­ening.

Han be­kref­ter at Is­rai­el tok kon­takt med ham.

– Ja, det var en kon­flikt der og han tok kon­takt med meg. Jeg tok igjen kon­takt med sel­ska­pet, og de lo­vet å ord­ne opp, be­kref­ter Hans A. Iversen. Han kjen­ner til til­fel­le­ne i Grim­stad og Kris­tian­sand og me­ner Sør Bo­lig der var uheldige med un­der­le­ve­ran­dø­re­ne sine.

– Har det gått for fort for Sør Bo­lig?

– De har vært flin­ke, men vært uhel­dig med un­der­le­ve­ran­dør et par ste­der. Sett i for­hold til at de solg­te rundt 160 bo­li­ger i fjor er det ikke man­ge kon­flik­ter, me­ner Iversen.

Un­der­le­ve­ran­dø­ren har be­nek­tet at det var de­res feil.

VIL IKKE SNAK­KE

Bjørg Torjesen og man­nen kjøp­te bo­lig gjen­nom for­lø­pe­ren til Sør Bo­lig, Bo­lig­part­ner Aren­dal, i 2011. Sel­ska­pet holdt til i sam­me lo­ka­ler som Sør Bo­lig og var le­det av sam­me mann, Re­my Die­de­riks.

Ek­te­pa­ret trod­de de kjøp­te drømme­hu­set. Det ble fort et ma­re­ritt.

– Nå sit­ter jeg med et hus som er så full av feil og mang­ler at det ikke kan sel­ges, sier Torjesen.

Trond Ei­nar Røn­nin­gen sier at Torjesen ikke har vært kun­de av Sør Bo­lig, selv om de over­tok for­hand­ler­av­ta­le fra Bo­lig­part­ner. Han me­ner hun har fått et ga­ranti­be­løp til å ut­bed­re for­hol­de­ne.

– Sann­he­ten er at vi holdt til­ba­ke et be­løp som de nå kal­ler ga­ranti­be­løp. Vi bruk­te det og mer til på nye sne­k­ke­re, men det var ikke i nær­he­ten av å hol­de, sier Torjesen.

Re­my Die­de­riks vil ikke sva­re, til tross for at det var han som solg­te ek­te­pa­ret hu­set og ei­de be­drif­ten. Hans fir­ma gikk kon­kurs i 2011. Like etter­på star­tet han Sør Bo­lig fra sam­me lo­ka­ler og un­der sam­me mar­keds­fø­rings­navn.

– FRAVÆRENDE STOLT­HET

Torjesen og hen­nes mann Kai flyt­tet inn i sitt flot­te hus i 2011. De fant fort en del feil og kon­tak­tet takst­mann Kol­bjørn Hov­land. Han fant mer.

«Det er trist å kon­sta­te­re at god og sunn yr­kes­stolt­het og stolt­het over fag­mes­sig godt hånd­verk ge­ne­relt tid­vis er helt fraværende som i det­te til­fel­let», skri­ver han i en rap­port.

Le­del­sen og sne­k­ke­re fra be­drif­ten kom til­ba­ke og ret­tet noe, men ikke nok, iføl­ge ei­er­ne og takst­man­nen.

«Etter en gjennomgang num­mer to er det nå av­dek­ket til dels be­ty­de­li­ge fle­re og sto­re ne­ga­ti­ve kon­struk­sjons­av­vik (...) Det vil være svært kre­ven­de og kost­bart å ut­bed­re på en fag­lig for­svar­lig og god måte», rap­por­ter­te Hov­land etter sitt and­re be­søk.

– Si­den har de ikke gjort noe. Jeg øns­ker bare å bo et sted der ta­ket ikke står i fare for å det­te i ho­det på meg, sier Torjesen.

Hun for­tel­ler at de kjem­pet len­ge for å få sel­ska­pet til å fik­se ting. Da man­nen ble kreft­syk, og etter hvert døde, mis­tet hun over­skud­det til å stå på for hu­set.

– Jeg vet ikke hva jeg kan gjø­re, men jeg hå­per and­re slip­per dis­se pro­ble­me­ne, sier hun.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Tirs­dag had­de Kris­tian­sand sitt and­re til­syn på få da­ger hos Sør Bo­ligs nye lei­lig­he­ter i på Brå­vann i Yt­re Vågs­bygd.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Re­bek­ka He­um Mong­stad og Tonje Straum ved trappe­gan­gen som mang­let rekk­verk da de over­tok.

FOTO: AREN­DAL KOM­MU­NE

Fer­dig, iføl­ge Sør Bo­lig. Be­boer­ne men­te en del mang­let i kjel­le­ren.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Sør Bo­lig har ho­ved­kon­tor på My­re­ne i Aren­dal. Sel­ska­pet har hatt sterk vekst de sis­te åre­ne.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Eli Tor­ger­sen uten­for lei­lig­he­ten i Grim­stad. Det ble ikke så lett­vint som hun så for seg.

ARKIVFOTO

Hus­kjø­pe­re for­tvi­ler på Brå­vann Pla­tå. Fra venst­re Si­mon Plau­borg, Chris­ti­an Be­rent­sen, Kris­ti­an Korof, Geir Thu­nes.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Bjørg Torjesen trod­de hun had­de kjøpt drømme­hu­set. Slik ble det ikke.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Emil Is­rai­el bor i den­ne fire­manns­bo­li­gen. Den er blitt ut­bed­ret etter opp­slag i lo­kal­avi­sen.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Tonje Straum fikk etter hvert lås å set­te nøk­ke­len i på yt­ter­døra, men inn til badet har Sør Bo­lig fort­satt ikke satt inn lå­ser.

Ti­manns­bo­li­gen på Kal­lands­heia var ikke fer­dig da Sør Bo­lig sa den var fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.