Bøn­der i po­li­tisk spill

Det skil­ler en mil­li­ard kro­ner mel­lom sta­tens til­bud og bøn­de­nes krav. Den­ne uka skal opp­gjø­ret be­hand­les i Stor­tin­get og bøn­de­ne får en ny sjan­se til å få mer.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Tirs­dag i for­ri­ge uke brøt for­hand­lin­ge­ne sam­men. Fre­dag de­mon­strer­te bøn­de­ne ved å sten­ge ut­kjør­se­len av mat­va­rer fra de sto­re mat­lag­re­ne i Nor­ge. Ak­sjo­nen var av mer sym­bolsk ka­rak­ter, men fle­re slike ak­sjo­ner kan føre til at bøn­de­ne mis­ter god­vil­je. De bør trå var­somt.

Bonde­la­get og Norsk Bon­de- og Små­bru­kar­lag er ikke for­nøyd med sta­tens til­bud for­di de me­ner det ikke ef­fek­tivt nok tet­ter lønns­ga­pet mel­lom bøn­de­ne og and­re yr­kes­grup­per. Til­bu­det på 410 mil­lio­ner kro­ner leg­ger til ret­te for en inn­tekts­vekst i jord­bru­ket på 2,25 pro­sent fra 2017 til 2018, og er slik høy­ere enn den mo­de­ra­te lin­jen and­re yr­kes­grup­per har ak­sep­tert, men bøn­de­ne me­ner at det ikke nyt­ter å kom­me med pro­sen­ter når de al­le­re­de lig­ger så lavt. De vil ha ut­reg­nin­ger i re­el­le kro­ner.

De spil­ler et høyt spill. For i en tid hvor Nor­ge står i om­stil­ling og man­ge yr­kes­grup­per opp­le­ver usik­re ti­der, kan det vir­ke pro­vo­se­ren­de på noen at de al­le­re­de tungt sub­si­di­er­te bøn­de­ne skal kre­ve så mye. Vi har en re­gje­ring som be­står av Frem­skritts­par­ti­et og Høy­re. Støtte­par­ti­ene Venst­re og KRF har tid­li­ge­re jus­tert de­res land­bruks­po­li­tikk og det blir spen­nen­de å se hvor de leg­ger seg nå.

Sen­ter­par­ti­et i enorm med­gang om da­gen og det kan le­ses som at det er en stem­ning for å ta vare på dis­trik­te­ne i Nor­ge, kan­skje in­klu­dert bøn­de­ne.

Sen­ter­par­ti­et er i enorm med­gang om da­gen, og det kan le­ses som at det er en stem­ning for å ta vare på dis­trik­te­ne i Nor­ge, kan­skje in­klu­dert bøn­de­ne. Dess­uten vir­ker det som om for­stå­el­sen for bøn­de­nes kår er noe stør­re i opi­nio­nen nå. Ti­de­ne ta­ler for kort­reist mat, nær­het til pro­duk­sjo­nen, mat­vare­sik­ker­het, mil­jø- og klima­fo­kus – det er en vok­sen­de be­visst­het hos for­bru­ke­re som nors­ke bøn­der kan trek­ke veks­ler på.

Vi hå­per at bøn­de­ne får mer ge­hør for sine krav, det er en yr­kes­grup­pe vi skal set­te pris på i Nor­ge selv om det kos­ter. Vi vet jo at fort­satt bru­ker nors­ke for­bru­ke­re mind­re på mat enn for­bru­ke­re i man­ge and­re land. Og vi ser jo at et el­ler an­net sted mel­lom nors­ke åkre og kjøk­ken­bor­det hjem­me hos folk flest er det noen som kla­rer å ska­pe sto­re for­muer. Det er ikke uri­me­lig at mer av dis­se pen­ge­ne skal hav­ne hos bøn­de­ne.

Ti­de­ne ta­ler for kort­reist mat, nær­het til pro­duk­sjo­nen, mat­vare­sik­ker­het, mil­jø- og klima­fo­kus – det er en vok­sen­de be­visst­het hos for­bru­ke­re som nors­ke bøn­der kan trek­ke veks­ler på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.