For­bund fryk­ter for verne­om­rå­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Na­tur­vern­for­bun­det fryk­ter for verne­om­rå­de­ne langs sør­lands­kys­ten når vann­scoo­ter-reg­le­ne nå er end­ret.

– Til tross for sto­re pro­tes­ter fra man­ge kom­mu­ner og or­ga­ni­sa­sjo­ner, vel­ger re­gje­rin­gen å li­be­ra­li­se­re kjø­rin­gen med vann­scoo­ter, sier le­der av Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der Pe­der Jo­han Pe­der­sen.

Vann­scoo­ter­for­skrif­ten ble sist uke opp­he­vet med umid­del­bar virk­ning. Nå skal dis­se far­tøy­ene side­stil­les med fri­tids­bå­ter.

– Det be­tyr for ek­sem­pel at vann­scoo­ter­ne kan kjø­re så fort de vil 50 me­ter fra land. Tid­li­ge­re måt­te de 400 me­ter fra land, sier Pe­der­sen.

Et an­net og helt sen­tralt punkt som er borte er sær­re­ge­len om at vann­scoo­te­re ikke har kun­net kjø­re i verne­om­rå­der.

– Stort sett hele strek­ket fra Oks­øy fyr i Kris­tian­sands­fjor­den til Ry­vin­gen fyr i Man­dal i til­legg til de­ler av Flekke­fjord­kys­ten er land­skaps­vern­om­rå­de. Mens dyre­li­vet tid­li­ge­re har vært skå­net for støy­en fra vann­scoo­ter­ne, er det nå slutt, sier Pe­der­sen.

De nye for­skrif­te­ne leg­ger dess­uten til ret­te for at de en­kel­te kom­mu­ne­ne he­ret­ter selv kan lage lo­ka­le be­stem­mel­ser rundt kjø­rin­gen til vann­scoo­te­re. Til nå har det vært na­sjo­na­le reg­ler.

I for­bin­del­se med hø­rings­ut­ta­lel­se­ne sa kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Man­dal, Grim­stad, Søg­ne og Lin­des­nes nei til dis­se end­rin­ge­ne.

– Det har ikke vært noe folke­krav om å end­re dis­se reg­le­ne, tvert imot. Der­for er det som nå skjer ufor­ståe­lig, sier Pe­der­sen.

Nå hå­per han de ulike kyst­kom­mu­ne­ne går sam­men om å lage for­skrif­ter som skal hind­re vann­scoo­ter­ne i å kjø­re inn i verne­om­rå­de­ne.

ARKIVFOTO

Reg­le­ne for kjø­ring av vann­scoo­ter er end­ret blant an­net slik at fø­re­ren ikke len­ger å ta hen­syn til verne­om­rå­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.